TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Armia szwajcarska bojowo nie zosta?a sprawdzona, dlatego nadaje si? na materia? do legendy
Max Frisch63 rocznica rozbicia PUBP w Pu?awach

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Gdy na pocz?tku stycznia otrzymali?my zaproszenia od Grupy Historycznej Zgrupowanie Rados?aw z Warszawy, do wzi?cia udzia?u w obchodach upami?tniaj?cych 63 rocznic? odbicia wi??niw z Powiatowego Urz?du Bezpiecze?stwa Publicznego przez oddzia?y AK pod dowdztwem majora Mariana Bernaciaka ps. Orlik, odpowiedz by?a natychmiastowa – „tam nas jeszcze nie by?o”. Tak wi?c w oczekiwaniu na szczeg?y scenariusza rozpocz?li?my przygotowania do imprezy polegaj?ce na analizie materia?w ?rd?owych w tym zdj??, tak aby jak najlepiej wcieli? si? w powierzon? nam rol?. Zadanie nie by?o proste gdy? ?wiadomi byli?my wysoko postawionej poprzeczki w postaci obecno?ci na trybunach ?yj?cych jeszcze weteranw tamtych wydarze?. Jednak?e nic tak nie dopinguje do pracy jak ch?? zaprezentowania si? z jak najlepszej strony. Na szcz??cie wszelkie przygotowania uda?o si? zako?czy? przed czasem i wszyscy z niecierpliwo?ci? czekali na zbli?aj?cy si? wyjazd.
W p?nych godzinach wieczornych w pi?tek 27 kwietna trjmiejska cz??? naszej grupy wyruszy?a z Gdyni poci?giem delikatnie mwi?c „zat?oczonym”. Jednak?e wykorzystuj?c spryt i przebieg?o?? szybko znale?li?my sobie miejsce w przedziale. Podr? przebiega?a tak mi?o, ?e z „niewiadomych przyczyn” o ma?o nie przespali?my naszej stacji przesiadkowej, czyli Warszawy. Tu do??czy?o do nas wsparcie a mianowicie nasza niezawodna sekcja Zachd. Oko?o godziny 8 rano po ca?ej nocy sp?dzonej w poci?gach szcz??liwi i pe?ni zapa?u dotarli?my na miejsce, gdzie zostali?my bardzo mile powitani przez jednego z organizatorw chyli Grzegorza Filipka Komendanta G?wnego Zwi?zku Strzeleckiego.

Po dotarciu do „koszar” mieszcz?cych si? w szkole podstawowej wi?kszo?? grupy uda?a si? na zas?u?on? drzemk?. Po po?udniu zaproszeni zostali?my na obiad a nast?pnie rozpocz?li?my gor?czkowe prby przewidzianej na niedziele inscenizacji. Trzeba przyzna?, ?e wsp?praca pomi?dzy wszystkimi grupami rekonstrukcyjnymi przebiega?a bardzo dobrze i wszyscy zadowoleni byli ze wsp?pracy.
Jako, ?e pierwszy raz go?cili?my w Pu?awach nie mogli?my odmwi? sobie wieczornej przechadzki po tym i?cie urokliwym miejscu. Co dzia?o si? p?niej lepiej niech pozostanie tajemnic? ale a? dziw ?e nie zjawi?a si? stra? po?arna kiedy to po okolicy rozchodzi?o si? raz po raz znane ju? okrzyki „ogie?”. Du?a w tym zas?uga naszych kolegw z Przemy?la.

Poranek jak zwykle po hucznej nocy nie by? zbyt przyjemny ale zimny prysznic i kilka okrzykw dopinguj?cych naszego w-ce prezesa zrobi?o swoje. O godzinie 8 wszyscy gotowi byli do prby generalnej.
Scenariusz ca?ej akcji napisany zosta? w oparciu o relacj? brata mjr. Orlika, Lucjana Bernaciaka Janusza. Tak wi?c rankiem 24 kwietnia 1945 roku Orlik wyda? rozkaz dowdcy 1 plutonu, by wys?a? na krzy?wk? szos w ?yrzynie 2 patrole 3-osobowe w celu zatrzymania i przyprowadzenia do kwatery oddzia?u dwch samochodw z zapasami paliwa, najlepiej firmy Studebacker. Rozkaz zosta? wykonany i w nied?ugim czasie 2 samochody z rozbrojon? obs?ug? tj. 2 kierowcw i 2 oficerw sowieckich w randze majora i porucznika zosta?y doprowadzone do oddzia?u. Na zbirce oddzia?u Orlik poinformowa?, ?e celem akcji jest zaatakowanie i opanowanie PUBP w Pu?awach oraz uwolnienie z jego aresztu wi??niw. Akcja nie by?a ?atwa gdy? na terenie Pu?aw stacjonowa?o wielu ?o?nierzy sowieckich. Partyzanci bior?cy udzia? w inscenizacji podzieleni zostali na 2 grupy: w 1 grupie 16-tu ludzi (t? rol? przydzielon? g?ownie TGRH), w 2 grupie oko?o 20-tu (w tej roli koledzy z Historycznego Zgrupowania Rados?aw z Warszawy). W pierwszej grupie 10 osb ubra?o si? w mundury wojskowe, a 6 w podniszczone ubrania cywilne. Tych 6 mia?o wyst?powa? w roli aresztantw uj?tych i transportowanych przez ?o?nierzy do UB w Pu?awach. Byli to ?o?nierze z oddzia?u Zago?czyka [mjr. Franciszek Jaskulski]. Grupa ta zosta?a ulokowana w pierwszym samochodzie. Pojecha? z ni? w szoferce przebrany w mundur sowieckiego porucznika Orlik (w tej roli Grzesiek Filipek). W drugim wozie pojecha?a ca?a druga grupa ze ?witem i najbieglej mwi?cym po rosyjsku kpr. pchor. Stanis?awem Szyma?skim Igo?k? przebranym w mundur sowieckiego majora. Ca?a za?oga w dwch samochodach stanowi?a umownie grup? operacyjn? przeznaczon? do zwalczania partyzantw. Inscenizacja rozpocz??a si? oko?o godziny 13, kiedy to oba samochody podjecha?y pod budynek UB. Nale?y wtr?ci?, i? jazda ci??arwk?, ktr? prowadzi? „Wichura” w serialu 4 pancerni i pies by?a niezapomniana. Otwarto klap? i pop?dzaj?c kolbami udaj?cych aresztantw sprowadzono ich z samochodu. Igo?ka przebrany za majora zg?osi? stoj?cemu wartownikowi przywiezienie bandytw i nakaza? sprowadzi? majora NKWD. W czasie rozmowy z majorem Igo?ka informuje po rosyjsku, ?e „przyjecha?a grupa operacyjna z Warszawy i przywioz?a sze?ciu bandziorw".
Po chwili, major NKWD zorientowa? si?, ?e to podst?p i si?gn?? do kabury po pistolet. Szybszy by? jednak Orlik, ktry strza?em z colta powali? go na ziemie. Rozpocz??a si? akcja. Cz??? AK-owcw w tym grupa „Wiernego” (w tej roli Leszek) rozstawi?a si? za murem stanowi?c os?on?. Nast?pi?a ostra wymiana ognia. Druga grupa partyzantw szybko opanowa?a parter i cz??? pi?tra. Znajduj?cy si? tam ubowcy zabarykadowali si? w jednym z pokojw i otworzyli ogie? na podwrko. ?o?nierze udaj?cy konwojowanych bandytw wtargn?li do piwnic budynku i po rozbiciu drzwi uwolnili wi??niw. Podczas akcji zgin?? Marian So?niak ?aba, a Feliks Tymoszuk Longinus zosta? ?miertelnie ranny. Widz?c to Orlik wyda? rozkaz zabrania ich do samochodu i wycofania si?. Ca?a grupa wraz z uwolnionymi aresztantami wycofa?a si? w kierunku lasu.
W czasie tej akcji w mie?cie pe?nym sowieckiego wojska uwolniono 107 wi??niw, zabito 5 ubekw, 2 milicjantw oraz 1 oficera sowieckiego, a 5 zosta?o rannych, w tym zast?pca szefa pu?awskiej bezpieki Aleksander Lig?za, jeden z pierwszych cz?onkw GL-AL w pow. pu?awskim.
Po akcji nast?pi?a prezentacja uczestnicz?cych w widowisku grup rekonstrukcyjnych a u?miechy szacownych kombatantw oraz ilo?? oklaskw ze strony widowni ?wiadczy?o o tym, ?e dobrze spe?nili?my swoje zadanie. Ze wzgl?du na czekaj?c? nas d?ug? drog? powrotn? zmuszeni byli?my do szybkiego wycofania si? w kierunku „koszar”. W Warszawie po?egnali?my kompanw z Sekcji Zachw i obrali?my kierunek na Gdyni?.
Na pewno d?ugo zapami?tamy t? imprez? i mamy nadziej?, ?e dobrze si? zaprezentowali?my. Je?li b?dzie taka mo?liwo?? na pewno zjawimy si? za rok.

Z tego miejsce chcieli?my serdecznie podzi?kowa? organizatorom oraz Grupie Rados?aw za zaproszenie. Podzi?kowania nalez? si? tak?e Grze?kowi Filipkowi, ktry dba? o nas w trakcie ca?ego pobytu. Tak?e do zobaczenia za rok!

opracowal: Malina
Galeria - zdjęć (18)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków