TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Armia szwajcarska bojowo nie zosta?a sprawdzona, dlatego nadaje si? na materia? do legendy
Max FrischZaj?cia edukacyjne dla gimnzjalistw

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         ?wierczyna: Jeszcze tego samego wieczoru, kiedy emocje po spotkaniu z ?o?nierzami opad?y na tyle, ?e mo?na by?o przej?? do innych spraw, rozpocz?li?my odpraw? zwi?zan? z rajdem historycznym organizowanym dla dzieci i m?odzie?y szkolnej, ktrego trasa liczy? mia?a ko?o 7 kilometrw i poprzecinana by?a 8 punktami, na ktrych m?odzie? musia?a wykaza? si? zarwno sprawno?ci? fizyczn? jak i umiej?tno?ci? pracy zespo?owej. Ponadto ostatecznych korekt nale?a?o dokona? przy planowanych zaj?ciach edukacyjnych z zakresu "historii na ?ywo" jakie przygotowali?my oprcz rajdu dla ?wierczy?skich gimnazjalistw.P?no po 2 w nocy po?o?yli?my si? spa? by o 6.40 ruszy? do akcji, lecz niestety sobotnia aura pokrzy?owa?a kompletnie nasze plany, „la?o jak z cebra” i ostatecznie nie mo?na by?o dopu?ci? do tego, ?e w poniedzia?ek po?owa dzieci nie stawi si? w szkole z powodu choroby po przebytym rajdzie. Niestety pomimo wielu przygotowa? rajd musiano odwo?a?, wi?c aby wype?ni? t? nieoczekiwan? luk?, przygotowali?my zaj?cia dla dzieci w ?wierczy?skiej szkole gdzie zaprezentowali?my moc wyposa?enia, eksponatw i umundurowania z okresu walk o t? miejscowo?? – dzieci mia?y rzadk? mo?liwo?? obejrzenia zarwno zdj?? jak i sprz?tw sprzed 63 lat. Po zako?czeniu cz??ci edukacyjnej, wedle planu sformowali?my kolumn? i wszyscy wsplnie udali?my si? pod tablice pami?tkowe by z?o?y? kwiaty i zapali? znicze poleg?ym w walce o te ziemie polskim ?o?nierzom. Po zako?czeniu uroczysto?ci pomimo niesprzyjaj?cej pogody udali?my si? na boisko szkolne by przygotowa? ognisko i zaplanowany posi?ek. Nieocenion? pomoc okaza? tutaj Pan Jzef Janicki, ktry umo?liwi? dzieciom jazd? na swych koniach, rwnie? warto wspomnie?, i? bez zaanga?owania Pa? Joanny Kalinowskiej i Marioli Buczkowskiej-S?omka ktre po?wi?ci?y swoj? woln? sobot?, nie uda?oby si? tego wszystkiego zorganizowa?. Mamy nadziej?, ?e atrakcje, ktre wsplnie przygotowali?my dla dzieci na d?ugo zapadn? im w pami?ci.

opracowa?: papox
Galeria - zdjęć (18)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków