TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Niech na ca?ym ?wiecie wojna, byle polska wie? zaciszna, byle polska wie? spokojnaPowstanie Wielkopolskie

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Jak zapewne szanowny czytelnik zd??y? zauwa?y? - ?ledz?c dzia?ania naszej grupy – nie da si? ukry?, ?e od kilku lat, z wzajemnym zrozumieniem wsp?dzia?amy z 3 Bastionem Grollman! Mo?emy tu ujawni?, ?e po wielu wsplnych dyskusjach w temacie Ich nowych projektw, poruszaj?cych problematyk? konfliktw zbrojnych na ziemiach Polskich na samym pocz?tku XX wieku – przekonali?my si?, ?e jest to wyj?tkowa mo?liwo?? poszerzenia swoich horyzontw o nowe do?wiadczenie. I tak przystali?my na zaproszenie do uczestniczenia w planowanej rekonstrukcji na 27.12.2007r. w Poznaniu. Poza ciekawo?ci? samego tematu – Powstania Wielkopolskiego, z rado?ci? oczekiwali?my spotkania ze starymi kompanami.

Organizacja wyjazdu nie przysporzy?a nam wiele trudu – podstawowa sprawa, to namierzy? si? i zgrupowa? w jednym przedziale w poci?gu. Pozosta?ych Towarzyszy ze ?wierczyny mieli?my przywita? w Poznaniu. Dyskusje w trasie do Poznania skupi?y si? nad problematyk? ruchu rekonstrukcyjnego w Polsce a tak?e na temat nieustannego d??enia do profesjonalizmu w swoim dzia?aniu – to mniej wi?cej tak, jak z ?yczeniami noworocznymi – co roku ?yczy si? lepszego nast?pnego (...) jak by starego trzeba by ?a?owa? hihihi. .

Tak czy inaczej, poci?g si? nie wykolei? a wszyscy wyszli na peron rado?nie witaj?c Mizeri?. Po kilkunastu „misiaczkach” za?adowano nas do lekkich transporterw bulwarowych i przerzucono na miejsce zgrupowania – do Szko?y Muzycznej, ktrej dyrekcja u?yczy?a nam sal? gimnastyczn? na miejsce noclegu. Osobi?cie r?ne szko?y widzia?em, ale ten kompleks budynkw przysporzy? nam nie-lada problemw w poruszaniu si?. Na sal? gimnastyczn? sz?o si? dobry kawa?ek drogi, rozmaitymi przesmykami i zakamarkami i nawet uda?o nam si? zb??dzi? - przynajmniej raz.

Zgodnie z harmonogramem, o godz. 6:00 Jachu i Mizer wyrwali nas z obj?? Morfeusza w kierunku bardziej paskudnych form ?ycia i tak pododdzia? „B” nie przewidziany do pochodu paradnego, uda? si? do szatni g?wnej. Ekipa z firmy Hero w kilka chwil, na asygnaty przydzieli?a nam niemieckie mundury I wojenne ( repro ). Tak sformatowani ( po usuni?ciu pagonw, korpuswek i innych insygniw ) przemie?cili?my si? na sal? – do matecznika, gdzie do godz. 10:30 mieli?my stworzy? pi?kny i zwarty pododdzia? pod wodz? niezawodnego ( tym razem kaprala ) Leszka – ktry ma we krwi nadzr nad rozpustn? „swo?ocz?”.

Po przeprowadzonym apelu mundurowym przez Mizera ca?y pododdzia? rekonstruktorski: Powsta?cy, Skauci, Cywile i Niemcy przedreptali na miejsce zgrupowania – pod Hotel Bazar na starwce. O godz. 11:30 na Placu Wolno?ci w pododdzia?ach omwiono sprawy organizacyjne przebiegu inscenizacji a o 12:15 Kolega Hasz przypomnia? ca?o?ci istotne elementy epizodw. Tak przygotowani – bez specjalnego ci?nienia, bo posiadaj?cy istotn? wiedz? do dzia?ania – przegrupowali?my si? na punkty dyslokacji pododdzia?w. Moim osobistym przydzia?em by?o imitowanie serii z oryginalnego MG-08 przy pomocy ukrytego „za w?g?em” AKMS-u z ??cznym zasobem amunicji 120 sztuk na wszystkie 4 ods?ony epizodw. Niestety dosta?em tylko jeden magazynek i tylko dzi?ki dobrej wsp?pracy z Gralem z obs?ugi MG sprostali?my zadaniu pestkuj?c pude?ko w przerwach szturmu a j?zyki ognia, huk automatu robi? wra?enie. Pozostali Towarzysze z TGRH i innych grup, w mundurach niemieckich usi?owali odeprze? atak Powsta?cw, lecz wsparcie kontrataku kawalerii, ka?dorazowo przes?dza?o o rozstrzygni?ciu bezskutecznej walki. Poddali?my si? i po przerwie gotowali?my si? do ponownej ods?ony.

Trzeba tu wspomnie?, ?e pod samym Hotelem Bazar by? doskonale zorganizowany punkt mobilizacyjny Powsta?cw – gdzie poza serwowan? grochwk? dla mieszka?cw mustrowano ?mia?kw do walki wyzwole?czej. Po ostatniej ods?onie pognali?my zda? bro? strzelaj?c? a tak?e posiadane sorty, po?piesznie sprz?ta? sal? gimnastyczn? spakowa? si? i dopa?? poci?g do domu. O p?nocy byli?my w Trjmie?cie.

Przede wszystkim uj??a nas postawa organizatorw !. Kolejny raz pokazali, ?e mo?na przeprowadzi? – zrealizowa? zadanie skupiaj?c si? wy??cznie na nim!. Do?wiadczenie, spokj i dojrza?o?? organizatorska nie da?a nikomu odczu? czegokolwiek co jest powodem do roztrz?sania przez niezadowolonych malkontentw, jakich nam dzisiaj nie brakuje przy organizacji imprez ( nie tylko z naszej dzia?ki ). Na polu walki wszyscy wzajemnie si? uzupe?niali – rwnie? „strony konfliktu” co pozwoli?o na dobre wykonanie ca?ego „przedstawienia” – bo tak sobie pozwalamy nazywa? inscenizacje. Wydarzenia, mundury i zwyczaje z pocz?tku XX wieku rzemios?a wojennego s? dla nas zupe?nie nowym do?wiadczeniem – i ?ebym nie zapeszy? ! – istotnym w ?yciu naszej grupy. Z tego Miejsca serdecznie dzi?kujemy ca?emu stanowi 3 Bastionu Grolman a tak?e wszystkim innych uczestnikom za dobr? robot? !

Pami?tajmy ! – ogie? nigdy nie zaga?nie !!!.

Wi?cej na ten temat :
http://miasta.gazeta.pl/poznan/1,36001,4793196.html
http://www.radiomerkury.pl/index.php?art=24679

opracowal: Stopczyk
Galeria - zdjęć (7)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków