TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Niech na ca?ym ?wiecie wojna, byle polska wie? zaciszna, byle polska wie? spokojnaV Oglnopolska Konferencja Studentw Historykw Wojskowo?ci

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Naukowe Ko?o Historykw Uniwersytetu Gda?skiego dzia?a od grudnia 1996 roku przy nowym statucie. Kontynuuj? prac? Ko?a Ikonograficznego dzia?aj?cego od 1987 roku. Mamy zatem okazj? i zaszczyt przedstawi? Wam weteranw swojej pasji!

W dniu 17.11.2007r. nasze Stowarzyszenie mia?o mo?liwo?? przedstawi? si?, jak i swoje pogl?dy uczestnikom V Oglnopolskiej Konferencji Studentw Historykw Wojskowo?ci na godzinnym spotkaniu w Auli Uniwersytetu Gda?skiego – w Budynku Prawa i Administracji przy ul. Ba?y?skiego,

Jeszcze w czerwcu tego roku, do naszej grupy dotar?a Prezes Ko?a Barbara Powro?nik i wraz ze swoim „sztabem”, na kilku spotkaniach, nawi?zali?my wsp?prac?. Wst?pnym za?o?eniem by?o zorganizowanie na terenach UG, u zbiegu ulic Ba?y?skiego i Wita Stwosza w Gda?sku, z naszym udzia?em rekonstrukcji historycznej ukazuj?cej epizod walki podziemia niepodleg?o?ciowego z aparatem bezpiecze?stwa lat 1946-1948. Scenariusz i plany zosta?y drobiazgowo dopracowane, jednak – rozpatruj?c kilka przeciwno?ci losu wsplnie odst?pili?my od przeprowadzenia inscenizacji na rzecz spotkania na auli. T? form? wsp?pracy uznali?my za s?uszn?.

Do prezentacji multimedialnej wykorzystali?my wzbogacony materia? zdj?ciowy przedstawiony w Chojnicach oraz przeredagowali?my kilka w?tkw, naszym zdaniem pasuj?cych do wymaga? odbiorcw. Nasz? trem? pot?gowa?a ?wiadomo??, ?e mamy do czynienia z fachowcami w tematach historii wojskowo?ci – wszak skupi?a ich w?a?nie ta pasja. Ponadto Ich podej?cie naukowe do zagadnie? u?wiadamia?o nam dodatkowo wysoko?? poprzeczki.
Na sali – jak si? okaza?o – pojawili si? nasi znajomi po fachu - uczestnicy ko?a doskonale znaj?cy tematyk? rekonstrukcji – koledzy z Warszawskiej Kaliny Krasnej http://www.kalina.militarni.pl/, oraz z Odwachu http://odwach.aplus.pl/. No to teraz jeste?my na patelni – ciekawe jak wybrniemy z tego spotkania.

Na pocz?tku zaakcentowali?my, ?e przedstawiamy wy??cznie nasz – wsplnie wypracowany pogl?d na Rekonstrukcje Historyczn? w Polsce i starali?my si? ten ton utrzyma?. To co opowiadali?my, nie jest przyk?adn? definicj? a jedynie naszym podej?ciem do zagadnienia. Wiadomym jest, ?e r?ne s? podej?cia do „bycia Rekonstruktorem” st?d nawo?ywali?my do ?ledzenia zda? i opinii na ten temat wszystkich grup w kraju. Z dum? powtarzamy, ?e obchodzimy 4 oficjalne ( a 6 nieoficjalne ) urodziny w powi?kszaj?cym si? sk?adzie – i to nas nobilituje do doczekania np. 20 urodzin kombatantw. Zaznaczyli?my, ?e nie jeste?my wojskiem i nie mamy aspiracji uto?samia? si? z odtwarzanymi rolami. Po realizacji ka?dego zadania – odegraniu ka?dej sceny, stajemy si? sob? – a kulisy naszej pracy s? drug? przygod? przedstawianej pasji, ktrej namiastk? zaakcentowali?my zebranym !. Nie regulamin, poczucie obowi?zku, karno??, patriotyzm czy pogo? za karier? ??czy nas w si?? – ale przede wszystkim przyja??, wzajemne poszanowanie, wolno?? wyboru i uzupe?nianie si? nawzajem. Wsplne spotkania – nie tylko na wyjazdach rekonstrukcyjnych – i nie tylko we w?asnym gronie, s? dla nas ?adunkiem pozytywnej energii – ktrej i uczestnikom Konferencji chcieliby?my ?yczy?.

Mwili?my, sk?d bierzemy mundury, ktre nosimy, sk?d mamy bro? na rekonstrukcjach czy innych wyst?pieniach - i co to za bro?. Mwili?my o tym sk?d bierzemy sprz?t – pojazdy wojskowe, armaty, pirotechnik? na imprezach a tak?e kilka s?w zawarli?my o ?mudnym procesie „powstawania” rekonstrukcji. Po odbytym spotkaniu we w?asnym gronie podzielili?my si? uwagami co do dopracowania takich wyk?adw na przysz?o??.

Serdecznie dzi?kujemy Basi, Krzysztofowi, ?ukaszowi, Micha?owi, Monice oraz J?drzejowi oraz innym zaanga?owanym w organizacj? Konferencji – a w szczeglno?ci za zaproszenie nas jako uczestnikw. To dla nas wyr?nienie mc prezentowa? nasza grup? na Takim Przedsi?wzi?ciu Uniwersytetu!

Dzi?kujemy rwnie? ?ukaszowi M?czykowskiemu za udostepnienie zdj?cia z prezentacji

Wi?cej na temat Konferencji na stronach: http://nkh.fh.univ.gda.pl/?id_cat=2&lang=pl
http://www.knhs.fora.pl/v-ogolnopolska-konferencja-studentow-historykow-wojskowosci,24/sekcje,68.html

opracowal: Micha? Wierzbicki
Galeria - zdjęć (3)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków