TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Armia szwajcarska bojowo nie zosta?a sprawdzona, dlatego nadaje si? na materia? do legendy
Max FrischNa zachodnich rubie?ach… - wystawa w Czaplineckim O?rodku Kultury

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Id?c za ciosem plenerowej wystawy zorganizowanej z okazji Dnia Lotnika w tamtejszej Jednostce Wojskowej w Miros?awcu, zachodnia cz??? naszego Stowarzyszenia zorganizowa?a w dniu 3 marca wystaw? po?wi?con? 62. rocznicy zaj?cia Czaplinka przez oddzia?y Wojska Polskiego.

Ale zacznijmy od pocz?tku. Tak naprawd? wszystko zacz??o si? kilka dni przed 11 listopada kiedy to Pani Janina G?szcz, dyrektor Czaplineckiego O?rodka Kultury, poprosi?a nas o zorganizowanie wystawy w?a?nie w dniu ?wi?ta Niepodleg?o?ci.

Niestety ze wzgl?du na nasz udzia? w rekonstrukcji w Lipce oraz bardzo krtkiego terminu realizacji z przykro?ci? musieli?my wwczas odmwi? - jednak?e w zamian zaproponowali?my zorganizowanie wystawy w?a?nie na 62. rocznic? zaj?cia Czaplinka, w ktrej poruszyliby?my problematyk? po?wi?con? dzia?aniom wojennym z marca 1945 roku prowadzonym na naszym terenie przez 1. Armi? Wojska Polskiego – od samego pocz?tku wychodz?c z tak? propozycj? mieli?my ?wiadomo?? i? problem prezentacji nie ograniczy si? li jedynie do zaprezentowania kilku elementw wyposa?enia czy uzbrojenia walcz?cych oddzia?w. Wr?cz przeciwnie, z pe?n? premedytacj? zamierzali?my w pokaz poszerzy? o zagadnienia nie do ko?ca zwi?zane bezpo?rednio z prowadzonymi dzia?aniami bojowymi – a raczej ukaza? problem funkcjonowania i rozwoju ?ycia tu? po ich zako?czeniu.

W?a?nie takiemu w sumie do?? odwa?nemu i interdyscyplinarnemu spojrzeniu na prezentacje historii po?wi?cili?my swj czas i pomys?y. Prac? przygotowawcze rozpocz?li?my w sumie z nadej?ciem grudniowych dni. By? to pewien wymg albowiem rwnolegle prowadzone przygotowania do innych imprez Stowarzyszenia zmusza?y nas do starannego dzielenia czasu pomi?dzy nie – co czasem wygl?da?o nawet do?? komicznie i mo?na by w sumie to przyrwna? do wydzierania sobie ko?dry ktra jest za krtka – t? swoist? ko?dr? jak zwykle w naszej dzia?alno?ci jest czas, praca i ?ycie rodzinne Ale w?a?nie dzi?ki tej dalekowzroczno?ci podpartej naszymi wcze?niejszymi do?wiadczeniami przygotowali?my si? w sposb, jak si? okaza?o, w?a?ciwy.

Na miejsce wystawy do Czaplineckiego O?rodka Kultury przybyli?my w sile dziewi?ciu osb ju? dzie? przed sam? wystaw?, czyli w pi?tek w godzinach popo?udniowych. Bezpo?rednio po zakwaterowaniu, rozpocz?li?my wst?pne przygotowania naszej ekspozycji. Nale?y rwnie? w tym miejscu wspomnie? i? sala by?a ju? miejscem wystawy pt. „W Poszukiwaniu Nowego Domu” ukazuj?cej pierwsze lata powojenne na Pomorzu Zachodnim - naszym zadaniem by?o po??czy? w?a?nie t? cz??? problematyki z t? przygotowan? przez nas. Za scenografi? pos?u?y?y nam snopki s?omy i worki wype?nione s?om?, z ktrych zbudowali?my stanowiska strzeleckie, ?wierki stanowi?ce t?o naszej wystawy a tak?e r?ne sprz?ty domowe z tamtego okresu. Dzia?ali?my do czasu kiedy zasta?a nas ciemna noc – j? to w?a?nie sp?dzili?my na rozmowach, no i nie ma co ukrywa? na ?piewach do ktrych gor?co zagrzewa?a nas tutejsza specjalno??. O poranku, co wydaj? si? chyba nawet do?? symptomatyczne, nie zbudzi? nas ?aden kur (jakby przeczuwa? ?e mog?o by si? to sko?czy? dla niego ?le); po ?niadaniu ka?dy zaj?? si? dopracowaniem swojej cz??ci ekspozycji za ktr? dopowiada? oraz uprz?tni?ciem sali. Jeszcze przed przybyciem pierwszych zwiedzaj?cych, dostali?my jak?e pyszn? grochwk? i dopiero po jej spo?yciu oczekiwali?my na pierwszych widzw.

Obchody 62. rocznicy zaj?cia Czaplinka zapocz?tkowa?a Msza ?wi?ta w ko?ciele p.w. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego, a g?wne uroczysto?ci odby?y si? na Kwaterze Wojennej Cmentarza Komunalnego, w ktrych uczestniczy?y poczty sztandarowe By?ych Wi??niw Politycznych RP i Zwi?zku Kombatantw oraz Kompania Honorowa jednostki WP z Miros?awca, OSP z Czaplinka. Po z?o?eniu pod pomnikiem wie?cw i oddaniu salw honorowych, zebrani udali si? do Czaplineckiego Domu Kultury aby obejrze? przygotowan? wystaw?. W?rd widzw przewa?ali kombatanci, ktrzy co ciekawe w wi?kszo?ci byli ?o?nierzami Ko?obrzeskiego Pu?ku Piechoty (!), bior?cymi czynny udzia? w zajmowaniu ziem Pomorza Zachodniego. Wszyscy ogl?daj?cy byli mi?o zaskoczeni wystaw?, czego zreszt? nie omieszkali nam powiedzie?. M?odsza cz??? widowni mog?a na ?ywo obejrze? jak wygl?dali ?o?nierze Wojska Polskiego, a starszym mieszka?com przypomnia?y si? tamte wiekopomne dni. Niektrym nawet zakr?ci?a si? ?za w oku na widok karabinu, ktry nosili przez ca?y okres wojny.

Nie ukrywamy, ?e cieszymy si? z sukcesu, jaki odnios?a w wystawa oraz z faktu, i? nasza ci??ka praca i zaanga?owanie prze?o?y?y si? na jej wyd?wi?k i oddzia?ywanie na widza – czego zreszt? mogli?my do?wiadczy? osobi?cie rozmawiaj?c z uczestnikami frontowych bojw, ktrym nie raz dr?a?y d?onie a oczy wyra?nie wilgotnia?y… W tym miejscu chcieliby?my z?o?y? serdeczne podzi?kowania dla Czaplineckiego O?rodka Kultury, dzi?ki ktremu mieli?my przyjemno?? bra? udzia? w tak wa?nej i cennej dla nas - pasjonatw - i mieszka?cw tych ziem imprezie. ?ywimy nadziej?, ?e tak owocna wsp?praca b?dzie si? rozwija?a ku oboplnej satysfakcji.

opracowa?: Pawe?
Galeria - zdjęć (7)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków