TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
W jedno?ci si?a.
PerianderFilm dokumentalny o Informacji Wojskowej Marynarki Wojennej

         Z pocz?tkiem pa?dziernika, podczas jednego ze spotka? roboczych z dr. Januszem Marszalcem (pracownikiem OBEP IPN oddz. Gda?sk), zaproponowano naszemu Stowarzyszeniu w??czenie si? do prac przy realizacji projektu opowiadaj?cego o Informacji Wojskowej Marynarki Wojennej poprzez pryzmat historii kilku osb, ktrych los jak w soczewce ogniskuj? wszystko to, czym by?o ?ycie i s?u?ba w czasie nadci?gaj?cego komunistycznego sztormu represji. Stan?li?my przed ogromnym par exelance dylematem - albowiem czas realizacji tego projektu w znacznej mierze pokrywa? si? z terminami realizacji widowiska Teatru Telewizji pt. „INKA 1946”, ktremu jak s?dzili?my po?wi?cimy si? bezgranicznie, co zreszt? by?o warunkiem sine qua non – nie mog?o by? tutaj bowiem miejsca na ?adn? improwizacj? czy dzia?ania na „p? gwizdka”, wszystko musia?o by? przygotowane „na wysoki po?ysk” i to jeszcze przed terminem !

Takie by?y za?o?enia, na ktre byli?my przygotowani – zatem nieuniknion? by?a negatywna odpowied? dla naszego udzia?u przy realizacji projektu o informacji wojskowej – uzbrojeni w tak? odpowied? udali?my si? ponownie do biura OBEP IPN oddz. Gda?sk na rozmow?. Kiedy po jej przedstawieniu dr. Janusz Marszalec zaproponowa? ?eby?my tylko rzucili okiem na wst?pny scenariusz i histori?, o ktrej ma by? ten film – nie podejrzewaj?c niczego ka?dy z nas zaton?? w lekturze w/w tekstu. Po chwili, kiedy wiedzia?em jak zostali?my "wzi?ci pod w?os", pocz??em toczy? wzrokiem po twarzach moich kolegw i, tak jak przypuszcza?em, zagryzione wargi oraz wyra?nie rysuj?ce swe kszta?ty ?y?y na czole i skroniach dobitnie ?wiadczy?y o stopniu wzburzenia na ludzk? niesprawiedliwo??, jaka dociera?a do naszej ?wiadomo?ci z ka?d? czytan? liter?, z ka?dym czytanym zdaniem. Gdy zako?czyli?my lektur? dr. Janusz Marszalec raczej dla formalno?ci o?wiadczy?, i? wielka to szkoda, ?e nie b?dziemy w stanie pomc. Niestety uczucia to nie jest doskona?y doradca a tutaj a? wstyd przyzna?, ?e pomimo naszego wieku dali?my si? tak „zmanipulowa?” – zreszt? nie ma si? co t?umaczy?, sam by?em w chrze tych, ktrzy stwierdzili, ?e niech si? pali i wali – nie mo?e nas tu zabrakn?? ! Na to w?a?nie czeka? dr. Marszalec, wyra?nie uradowany z racji podj?tego przez nas zobowi?zania ! Tak si? za?atwia rzeczy niemo?liwe !

Tak naprawd? otrze?wienie przysz?o w czasie spaceru bulwarem i dotar?o do mnie, a raczej wtargn??o burz?c ca?y porz?dek i misternie przygotowany plan dzia?a? do "INKI 1946". Do g?owy pocz??y nap?ywa? niezwykle ci??kie i chmurne my?li. Czy?by przez swoj? s?owia?sk? g?ow? podj?li?my si? czego? niewykonalnego ? Nie ukrywam, ?e niepokj w znacz?cy sposb zacz?? targa? moimi my?lami i w tak minorowym nastroju uda?em si? na zebranie naszego Stowarzyszenia by wys?ucha? opinii kole?anek i kolegw. W chwili przekroczenia progu jak?e go?cinnego domu Pita i Moni okaza?o si?, ?e temat jest ju? powszechnie znany i znajduje si? w centrum uwagi naszych ludzi, a to ju? wr?y?o dobrze. W momencie, kiedy przedstawia?em plan propozycji dzia?a? i podzia? pracy „na nowo” uwzgl?dniaj?cy ju? now? sytuacj? okaza?o si?, ?e moje wszelkie obawy by?y w pe?ni pozbawione podstaw ! Sasza, Katzo, Stopczyk, Pit oraz pozosta?e kierownictwo TGRH nakre?li?o nowe priorytety !

Ju? nast?pnego dnia mog?em z nieukrywan? rado?ci? zameldowa? o gotowo?ci TGRH do dzia?a? przy projekcie IPN-u. Przy czym nie ma co ukrywa?, ?e wszystko dzia?o si? na niezwykle wysokich obrotach i wymaga?o od bardzo wielu naszych ludzi ogromnego zaanga?owania i po?wi?cenia dwukrotnie wi?cej czasu ni? pierwotnie przewidywano. Pierwsze zdj?cia odbywa?y si? w terminie nagrywania zdj?? do "INKI 1946" rwnie? na terenie Gda?skiego Aresztu ?ledczego przy ul. Kurkowej. W sumie z r?n? cz?stotliwo?ci? zaj??o nam to 3 dni.

Tak zako?czy?a si? pierwsza tura realizacji projektu – druga cz??? realizowana by?a pod koniec lutego w kilku miejscach w tym w Gda?skim Areszcie, Cmentarzu Garnizonowym oraz w jednej z Gda?skich restauracji. Pogoda w czasie zdj?? w plenerze niestety nie by?a dla nas ?askawa, zimno bezwzgl?dnie zmusza?o nas do ratowania si? przed nim pewnym specyfikiem z termosu :) .

Obecnie jeste?my ju? po zako?czeniu zdj?? do samego filmu. Trwaj? jeszcze ko?cowe prace nad materia?em zdj?ciowym i dokumentalnym, co jest do?? wymowne, bo autorzy docieraj? do coraz to nowszych wspomnie? i relacji, ktre pozwalaj? rzuci? bardziej pe?ne ?wiat?o na tamte wydarzenia. Poni?ej pozwol? sobie przytoczy? kilka s?w o samym w?tku, ktry b?dzie poruszany w filmie.

Dziwnie czyta si? po??k?e ju? dzi? i na wp? wyp?owia?e kartki papieru, na ktrych zakl?te by?y s?owa w swej wymowie tak z?owrogie, ?e i teraz nawet w tyle lat po wydarzeniach takim laikom jak my przechodzi po plecach zimny dreszcz: „Zanotowano wypadek dopuszczenia si? przest?pstwa, a mianowicie zbrodni szpiegostwa przez dwch oficerw Marynarki Wojennej, ktrzy zostali aresztowani i ?ledztwo jest w toku. Sprawcami okazali si? por. Dedio Adam i ppor. D?browski Henryk (…). Jest to zreszt? pierwszy wypadek aresztowania oficerw pod zarzutem szpiegostwa. ?ledztwo wyka?e, w interesie jakich obcych agentur dopu?cili si? zbrodni zdrady stanu ci oficerowie.”

Jest to notatka ze sprawozdania czynno?ci Prokuratury Marynarki Wojennej za maj 1946 roku sporz?dzona przez kpt. Jana Kanta – prokuratora tego? urz?du, ktry zleci? rozpocz?cie ?ledztwa w tej sprawie i przekazanie go do prowadzenia przez Informacj? Marynarki Wojennej.

Adama Dedio ps. „ADRIAN”, dowdc? ?cigacza ORP "Bystry", zatrzymano ju? 17 maja – zatrzymano niezgodnie i z pogwa?ceniem wcze?nie panuj?cych procedur UB – bez sankcji prokuratora by? przetrzymywany na potrzeby WUBP w Gda?sku a p?niej przekazany w celu „rozpracowania” do Gdyni do tutejszego Oddzia?u Informacji Wojskowej, gdzie przez ca?y okres ?ledztwa by? katowany i w wieloraki sposb maltretowany...

Sam fina? tej tragicznej pod wieloma wzgl?dami historii mg?by wydawa? si? nazbyt oczywisty, tak jednak nie jest... O pe?nym zako?czeniu prac i premierze projektu b?dziemy informowa? na bie??co.

opracowa?: Papox
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków