TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasDzie? lotnika w Miros?awcu

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć          Jak?e zgubne mo?e by? prze?wiadczenie, i? TGRH po „Kosakowie” wrzuci?o sobie na luz – ot? nie - bawimy si? dalej i to poczynaj?c od naszej ambasady „dobrej nowiny” mieszcz?cej si? w 3mie?cie a? po Miros?awiec – gdzie 2 wrze?nia nasza dzielna „sekcja zachd” we wsp?pracy z tamtejsz? 12. Lotnicz? Baz? wsp?organizowa?a Dzie? Lotnika.

Jednym z elementw programu uroczysto?ci zwi?zanych ze ?wi?tem lotnika by?a przygotowana przez TGRH wystawa plenerowa nawi?zuj?ca do problematyki walk na Wale Pomorskim oraz udzia?u w nich ?o?nierzy Wojska Polskiego. Wystawie towarzyszyli nasi dzielni fizylierzy d?wigaj?cy r?ne rekwizyty i urz?dzenia z tamtego okresu- w tym miejscu chcia?bym wspomnie?, i? dzi?ki pomocy oficerw i ?o?nierzy tamtejszej jednostki uda?o si? wszystko przetransportowa? na miejsce oraz przygotowa? nawet pe?noprofilowe stanowiska polowe dla naszych rekwizytw, ktre zwozili?my nawet z Wierzchowa.

Po zako?czeniu prac polowych i rozstawieniu koz?w z drutem kolczastym za?oga zaj??a swe stanowiska – w tym w?a?nie czasie zacz?li w?a?nie t?umnie przybywa? go?cie – w sumie teraz trudno co? wi?cej napisa? – byli?my w ca?o?ci poch?oni?ci rozmowami i dyskusjami na tematy fachowe i pole naszego postrzegania by?o wyra?nie zaw??one ! I co jest bardzo wa?ne –w tym czasie, kiedy byli?my zaaferowani rozmowami z lud?mi nie zgin??a nam ani jedna g?upia ?uska! co jak si? okazuj? na tego typu imprezach nie jest ju? tak oczywiste – jeste?my niezwykle pozytywnie zaskoczeni! Dzi?kujemy!

Niew?tpliwie tego typu imprezy –jak pokaza?o zainteresowanie publiczno?ci s? potrzebne – tym bardziej, i? ludzie, ktrzy cz?sto, na co dzie? nie maj? czasu na poznanie tego okresu – dzi?ki takiemu spotkaniu – mog? w?a?nie si? dowiedzie?, jaki np. szacunkowo d?ugi okres czasu –?ycia mia? celowniczy Maxima i co najwa?niejsze stan?? w okopie jako jego obs?uga lub te? przebiec si? z atrap? Rusznicy p/pancernej systemu Diegtariewa PTRD kalibru 14,5 mm. – co przyznajemy obserwowali?my z rozbawieniem –ale nie wynikaj?cym z ?adnej z?o?liwo?ci – bo sami po prostu wiemy, jakim „szcz??ciem” jest przydzielenie tej broni.
Niestety pomimo tak doskona?ej atmosfery czas by? nieub?agany i nie bacz?c na oglne zadowolenie – posuwa? si? naprzd – a? do p?nego popo?udnia, kiedy znw wsplnie z ?o?nierzami uporz?dkowali?my teren i zostali?my odwiezieni do naszych kwater.

My?l?, ?e wszelkie dodatkowe komentarze w tej kwestii s? zb?dne – niech zdj?cia opowiedz? same, co dzia?o si? 2 wrze?nia w 12 Bazie Lotniczej w Miros?awcu.
W tym miejscu chcia?bym podzi?kowa? dowdcy Jednostki Panu p?k pil. mgr Jerzemu Pi?atowi oraz Panu pp?k mgr in?. Szymonowi Strza?a za wsp?prac? i opiek? nad naszymi lud?mi.

?ywimy jednocze?nie nadziej?, na realizacj? dalszych wsplnych przedsi?wzi??!

opracowa?: Pawe? & Papox
Galeria - zdjęć (7)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków