TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Armia szwajcarska bojowo nie zosta?a sprawdzona, dlatego nadaje si? na materia? do legendy
Max FrischK?PA OKSYWSKA - KOSAKOWO 2006

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Cho? huk wystrza?w i problemy z b?benkami nadal nam towarzysz? – co niew?tpliwie bole?nie odczuwaj? nasi najbli?si gdy si? do nich zwracamy rycz?c. To jednak my ju? jeste?my po walce – ogromnej inscenizacji ktra by?a dla nas wszystkich przygotowuj?cych i bior?cych w niej udzia? kolejnym egzaminem umiej?tno?ci i pomys?w oraz co najwa?niejsze egzaminem sprawnego dostosowywania si? do zmieniaj?cych si? niczym w kalejdoskopie sytuacji gdzie brak szybkiej reakcji grozi? niew?tpliwie zachwianiem wykonania ca?o?ci planu jaki przewidywa? scenariusz. W tym miejscu chcia?bym zaznaczy? i? w poni?szym artykule skupi? si? na najwa?niejszych zadaniach ktre przypad?y w udziale do realizacji naszemu Stowarzyszeniu a nie zajmiemy si? imprez? w uchwycie globalnym albowiem nie posiadamy ostatecznych informacji ani wiedzy by mc si? wypowiada? w pozosta?ych kwestiach.

Wychodz?c z podobnego za?o?enia uwa?amy i? projekt ten by? sum? wsp?pracy z r?nymi i czasem bardzo odleg?ymi instytucjami, grupami rekonstrukcyjnymi oraz osobami prywatnymi jakie zdaj? si? sk?ada? na tzw. „sp?dzielnie reko” –Dlatego te? uwa?am za najbardziej stosowne rozpocz?cie opisu imprezy od wymienienia tych wszystkich ktrych pomoc, zaanga?owanie, udzia? i w ko?cu ogromnie dobra wola umo?liwi?a ?e 23 lipca w gminie Kosakowo stan?li?my na polu walki.

Grupa "Dzimi Militarni Team" z Redy
Andrzej Tala?ka - ojciec Dzimiego
Marcin Tala?ka "Dzimi"
Marek Teleszko "Beru"
Janusz Andruszewski "S?o?"
Arkadiusz Wysiecki "Dolores"
Tomasz Czerw "Zulus"
Krzysztof Bruniecki "Zygfryd"

Grupa Klubu "Rekin" z Gda?ska Oliwy
Jerzy Janczukowicz
Micha? Janczukowicz

Grupa z Koszalina "Moto Military - M?ody i Stary"
Mirek Piekarski - "Rusek"
Zenon Brz?k
Stanis?aw Sta?czyk

Towarzystwo Przyjaci? Janikowa
Krzysztof Koz?owski "Kiszka"
Eryk Gotowa?a
Sebastian Witkowski "Ose?edes"

Niezale?ni rekonstruktorzy, uczestnicy - funkcyjni
Andrzej Frankowski oraz jego te?ciu
Sebastian Karolak "pilot Kukuru?nika"
Tomasz Nowak "Diabe?"
Stanis?aw Mazurek
Tomasz Klocyk - "Kloss"
Adam Nowosielski - "Siny"
Jerzy Flisikowski "Filon"
Stafan z Pokucic
Marcin Che?mi?ski

Grupa Rekonstrukcji Historycznej L?dowa Obrona Wybrze?a
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Gdy?ski Szwadron Krakusw
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 2 Morskiego Pu?ku Strzelcw
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 28 pu?k Strzelcw Kaniowskich
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Cytadela"
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "Wrzesie? 39"
Lubuskie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznych
Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Bastion Grolman
Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Kalina Krasnaja”
Stowarzyszenie Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji HistorycznychRozdzia? I – przygotowania sprz?tu ci??kiego oraz akcent lotniczy
Rozdzia? II – przygotowania inscenizacji

Za??czniki
W za??cznikach postanowili?my da? Pa?stwu szans? zapoznania si? z naszymi planami, za?o?eniami a tak?e informacjami, ktre zosta?y wykorzystane w inscenizacji – ale ktre z racji ulotno?ci s?w i wytrzyma?o?ci papieru nie mia?yby szans na udost?pnienie tak szerokiemu gronu odbiorcw nie zaanga?owanych bezpo?rednio w realizacj? przedsi?wzi?cia. Jest to o tyle wa?ne i? bardzo wiele osb w naszej ocenie b??dnie traktuj? inscenizacj? – albowiem postrzega j? jako prb? zbrojnego starcia – po czym stara si? wyci?gn?? w sposb do?? dyletancki wnioski – ?e np. „jak mo?na prowadzi? szturm na otwartym polu?” itd. itp.- Zamiarem naszym jest by ludzie ktrzy przychodz? na inscenizacj? mieli t? ?wiadomo?? i? to co przedstawiamy – jest jedynie widowiskiem – widowiskiem w ktrym najwa?niejsi s? widzowie i ich zadowolenie – dlatego nie jest naszym zamiarem urz?dzania wojny i prowadzenia dzia?a? taktycznych zgodnych z rzemios?em wojennym – bo wwczas widzowie byliby ostatnimi ktrzy widzieliby co si? dziej? w krzakach, zaro?lach i okopach!

 • Za??cznik Nr.1 „Za?o?enia do imprezy 45’ rok”
 • Za??cznik Nr.2 „Scenariusz inscenizacji (K?pa Oksywska – Kosakowo 2006) cz??? druga – kwiecie? 1945”
 • Za??cznik Nr.3 „Ulotka zrzucana przez samolot”
 • Za??cznik Nr.4 „Tekst wprowadzaj?cy do imprezy w Kosakowie. (cz??? druga – kwiecie? 1945)


 • opracowa?: Papox
  Galeria - zdjęć (69)
  Powiązane


  Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
  KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

  © Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
  (tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

  ..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
  Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków