TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Niech na ca?ym ?wiecie wojna, byle polska wie? zaciszna, byle polska wie? spokojnaWyk?ady w Gda?skim IPN-ie

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć          W dniu 16 listopada 2005 r. delegacja TGRH wzi??a udzia? w zorganizowanym przez Oddzia?owe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami?ci Narodowej o/Gda?sk wyk?adzie z cyklu „Z materia?w IPN - wyk?ady, dokumenty, ?wiadkowie, filmy”, podczas ktrego omawiano aspekty i podstawy dzia?alno?ci na ziemiach polskich Polskiej Partii Robotniczej oraz jej zbrojnego ramienia – Gwardii Ludowej i p?niej Armii Ludowej.

Konferencja zorganizowana w Gda?skiej siedzibie IPN zgromadzi?a bardzo wielu pasjonatw historii jak i kombatantw, dla ktrych tamten czas nie by? w odr?nieniu od nas tylko suchymi faktami – w zwi?zku z czym bardzo ch?tnie dzielili si? z nami swoimi prze?yciami – jednak wszystko pozostawa?o wok? tematu spotkania. Dla nas, ktrzy zajmuj? si? problematyk? RKKA, NKWD oraz "ludowego" WP by?o to niezwykle cenne i owocne spotkanie – albowiem du?a cz??? z nas mog?a osobi?cie zapozna? si? z wieloma bardzo cz?sto mrocznymi faktami z historii „polskiego ruchu robotniczego”, ?e pozwol? sobie zacytowa? klasyka. Wychodzimy bowiem z za?o?enia i? nie mo?na dok?adnie omawia? i porusza? problematyki "ludowego" WP zanim nie b?dzie si? posiada? wiedzy na temat przenikania i wi?zania si? nawzajem tych dwch mog?oby si? zdawa? jak?e r?nych i odr?bnych struktur. Ma?o tego - jest to dla nas warunek sine qua non poznania historycznego. Tak?e problematyka Armii Krajowej (5. Brygada Wile?ska AK), ktr? rwnie? cz??? z nas bardzo uwa?nie ?ledzi, wymaga by przeanalizowa? sprawy zwi?zane w?a?nie ze „wsp?prac?” pomi?dzy oddzia?ami AK i GL/AL oraz z sowieckimi oddzia?ami partyznackimi.

Referat dr. Janusza Marszalca zatytu?owany "W oczekiwaniu na czerwon? zaraz?" uwa?amy za niezwykle fascynuj?cy i podany w bardzo przyst?pny sposb, wykraczaj?cy daleko poza ramy zwyk?ej wymiany informacji. Ko?cz?ca spotkanie dyskusja by?a na tyle dynamiczna, ?e najnormalniej w ?wiecie zabrak?o czasu na poruszenie kwestii Polskiego Samodzielnego Batalionu Spadochronowego "ludowego" WP jako organizatora siatki wywiadowczej i infiltruj?cej na terenach Borw Tucholskich – jednak tak ?atwo si? nie poddamy i t? kwesti? poruszymy podczas kolejnego spotkania w gda?skiej siedzibie IPN-u.

Na zako?czenie chcia?bym, w imieniu TGRH, serdecznie podzi?kowa? pracownikom gda?skiego Instytutu Pami?ci Narodowej za zaproszenie i wspania?? atmosfer?.

opracowa?: ojciec prowadz?cy
Galeria - zdjęć (2)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków