TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Armia szwajcarska bojowo nie zosta?a sprawdzona, dlatego nadaje si? na materia? do legendy
Max FrischProjekt Edukacyjny Pomorze 1945

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         25 marca mieli?my okazj? wzi?? udzia? w projekcie edukacyjnym zorganizowanym przez Muzeum Drugiej Wojny ?wiatowej w Gda?sku. We wsp?pracy z kolegami z 3 Bastionu Grolmann oraz Kolej? Drezynow? starali?my si? przybli?y? uczestnikom histori? walk na Pomorzu w 1945 roku. W trakcie wycieczki, uczestnicy podzieleni na 5 trzydziestoosobowych grup mogli ?ledzi? w?tki zwi?zane z okupacj? hitlerowsk?, Polskim Pa?stwem Podziemnym oraz pozna? histori? zaj?cia Pomorza w 1945 roku przez Armi? Czerwon?.

Wszystkie grupy rozpoczyna?y od podr?y drezynami z ?apina w kierunku Widlina. Z racji przebiegaj?cej niedaleko torowiska linii frontu uczestnicy konwojowani byli przez niemieckich oraz wcielonych si?? polskich kolejarzy.

Pierwszy kontakt z wojskami Armii Czerwonej nast?pi? mniej wi?cej w po?owie trasy, kiedy to drezyny zosta?y ostrzelane z zamaskowanego stanowiska broni maszynowej.

Kolejnym etapem podr?y by? niemiecki posterunek, gdzie wszyscy uczestnicy zostali skontrolowani przez „?andarmw” z 3 Bastionu Grolmann. Niemcy nie ?wiadomi zagro?enia zachowywali si? bardzo swobodnie. Po chwili zostali zaatakowani przez oddzia? partyzancki „Jedliny”. Zaskoczeni Niemcy starali ukry? si? za nasypem kolejowym, jednak tam czyhali na nich przygl?daj?cy si? z ukrycia rosyjscy zwiadowcy. Po pojmaniu jednego „j?zyka” zwiadowcy wyeliminowali broni?cych si? za nasypem Niemcw i nawi?zali kontakt z dowdc? oddzia?u partyzanckiego.

Partyzantom zaproponowano odpoczynek w oddalonym o kilka kilometrw obozie rosyjskim. Niespodziewaj?cy si? podst?pu partyzanci ch?tnie zgodzili si? na wizyt? w obozie w celu uzupe?nienia zaopatrzenia oraz omwienia wsp?pracy przeciwko wojskom niemieckim.
Po chwili ca?a grupa trafi?a do ukrytego w lesie obozu rosyjskiego. Dowdca partyzantw przekaza? znane mu informacj? na temat pozycji wojsk niemieckich wok? Gda?ska. Rosjanie podzielili si? z partyzantami gor?c? straw?. W pewnym momencie z namiotu gdzie urz?dowali oficerowie z NKWD wyniesiono skatowan? kobiet?. Widz?c to, jeden z partyzantw rozpozna? w skatowanej swoj? znajom? z Chojnic. Chwyci? za bro?, chc?c uratowa? kobiet?. Niestety czujni Rosjanie bardzo szybko otoczyli i rozbroili wszystkich partyzantw. Po krtkim przes?uchaniu wszyscy partyzanci zostali odprowadzeni do sztabu.

Na tym zako?czy?a si? improwizowana inscenizacja wydarze? z 1945 roku. Jak wiadomo armia czerwona nieprzychylna Armii Krajowej bardzo cz?sto wykorzystuj?c podst?p, rozbraja?a polskie oddzia?y partyzanckie. Ich los by? cz?sto bardzo tragiczny.
Po zako?czonej akcji wszyscy uczestnicy mieli okazj? zapozna? si? z wyposa?eniem i uzbrojeniem wojsk rosyjskich walcz?cych o Pomorze w 1945 roku. Po zaspokojeniu ciekawo?ci w obozie rosyjskim uczestnicy udali si? pieszo w kierunku ?apina, gdzie do startu szykowa?a si? kolejna grupa.

Po niezwykle udanym przedsi?wzi?ciu chcia?bym serdecznie podzi?kowa? Panu Mateuszowi Jasikowi z Muzeum Drugiej Wojny za zaproszenie oraz kolegom z 3 Bastionu Grolmann za wcielenie si? w rol? niemieckich ?o?nierzy.

opracowa?: Malina
Galeria - zdjęć (15)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków