TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Niech na ca?ym ?wiecie wojna, byle polska wie? zaciszna, byle polska wie? spokojnaIX Rajd ?upaszki

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W dniach 24-27 czerwca 2011 r. odby? si? kolejny, ju? IX Rajd pieszy szlakiem ?o?nierzy 5. Wile?skiej Brygady Armii Krajowej mjr ?upaszki w Borach Tucholskich. Organizatorem by?o Stowarzyszenie Historyczne im. 5. Wile?skiej Brygady AK.

Celem edukacyjnym Rajdu by?o przybli?enie uczestnikom historii podziemia niepodleg?o?ciowego, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem terenw Pomorza Gda?skiego. Uczestnicy podzieleni na grupy przemierzali wyznaczone szlaki oraz wype?niali zadania zawarte w rozkazach.

Pierwszym miejscem, w ktrym zaprezentowali?my si? harcerzom, by?y okolice le?niczwki Wilczy D? – gospodarstwo Pa?stwa ?ydkowskich, sk?d Inka wyruszy?a w swoj? ostatni? podr? do Gda?ska. Jednak wst?p do gospodarstwa by? uzale?niony od znajomo?ci odpowiedniego has?a, ktre sprawdza? stra?nik pilnuj?cy jedynej drogi dojazdowej.

Ze wzgl?du na warunki atmosferyczne pokaz umundurowania i wyposa?enia z okresu II wojny ?wiatowej przygotowali?my w jednej ze stod?, na ktrej szczycie powiewa?a du?a, bia?o-czerwona flaga, zamontowana przez Malin? i wskazuj?ca drog? patrolom.
Ka?demu cz?onkowi TGRH przydzielono inny mundur. Leszek i Kugel zaprezentowali si? jako partyzanci mjr ?upaszki, Malina jako ?o?nierz 1 AWP, Laska - ?o?nierz Wehrmachtu, Katzo – oficer NKWD oraz Marta, jako rosyjska snajperka. Nasz? flagow? broni? by?a replika MG 42 wzbudzaj?ca du?e zainteresowanie w?rd zgromadzonych.

Po wys?uchaniu wyk?adu patrole przechodzi?y do kolejnych zada?. By?y nimi: prowadzony przez Kugla rzut granatem do celu z pozycji le??cej, strzelanie z wiatrwki pod okiem oficera NKWD, a na sam koniec sprawdzian wiedzy o umundurowaniu i wyposa?eniu. Ka?de z wykonanych zada? by?o rzetelnie oceniane, a wszystko protoko?owa? Leszek vel k. Julian.
Drugim miejscem koncentracji patroli by?a le?niczwka Trzebciny. Ka?dy z uczestnikw przyst?powa? do tych samych zada?, co patrole w Wilczym Dole. Na zako?czenie pocz?stowano wszystkich uczestnikw ?urkiem oraz zorganizowano spotkanie przy ognisku, nad jeziorem Trzebci?skim. Po tym punkcie programu wrcili?my do Lubichowa, aby odpocz?? przed kolejnym dniem Rajdu.

W niedziel?, 26 czerwca na miejsce koncentracji wybrano miejscowo?? P?ociczno. W samo po?udnie rozpocz?li?my nast?pn? seri? wyk?adw. Kolejni harcerze zmagali si? z rzutem granatem oraz strzelaniem z wiatrwki. Musieli poradzi? sobie tak?e z testem wiedzy o mundurach i wyposa?eniu. Wsz?dzie spotkali?my si? z du?? ?yczliwo?ci? i go?cinno?ci?. Kilka wsplnie sp?dzonych dni up?yn??o w przyjaznej atmosferze. Najwa?niejsze by?o jednak za?o?enie krzewienia wiedzy na temat ?o?nierzy okre?lanych mianem „Wykl?tych”. Zas?uguj? oni na szczegln? pami??.

Rajd zako?czy? si? 27 czerwca w miejscowo?ci Lubichowo.
Do zobaczenia za rok !

opracowa?a: Marta
Galeria - zdjęć (18)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków