TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Armia szwajcarska bojowo nie zosta?a sprawdzona, dlatego nadaje si? na materia? do legendy
Max Frisch'STALINGRAD'

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Podczas 19 fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy zg?osili si? do nas przedstawiciele Sopockiej Wytwrni Filmowej z ofert? wyst?pienia w reklamie ... ich samych. Przyzna? trzeba, ?e cho? zabrzmia?o to do?? ciekawie, a w Trjmie?cie ka?dy zna ka?dego, to nie zaszkodzi sprawdzi? z kim si? ma do czynienia.
Tak wi?c, z jednej strony umwili?my si? na spotkanie w spokojniejszych „okoliczno?ciach przyrody”, a z drugiej w ruch posz?a wyszukiwarka internetowa oraz – osobowe ?rd?a informacji – czyli znajomi. Dzi?ki temu na kolejnym spotkaniu mogli?my ju? rozmawia? jak starzy kumple o szczeg?ach produkcji i naszego w niej udzia?u.

Nie ukrywam, ?e du?e wra?enie zrobi?o na mnie profesjonalne podej?cie ludzi z SWF, a zw?aszcza Przemka Reichela, do tematu epoki, ktra mia?a by? przez nas odtwarzana. Nic nie mia?o by? pozostawione przypadkowi. Je?li w danym miejscu – chodzi?o o sceny zimowych walk w Stalingradzie – nie by?o danego elementu wyposa?enia, to nie mia? on prawa znale?? si? na planie. Kolejne spotkania i kolejne narady nad stertami ksi??ek i fotografii. Pasek taki czy inny? Po co bra? kopie skoro s? orygina?y – przys?owiowe obieranie g… ze skrki. Profesjonalizm na ca?ego.

W efekcie kilku tygodni przygotowa?, na planie filmowym pojawi?a si? taka ilo?? oryginalnych mundurw, pojazdw i wyposa?enia, ?e mia?o si? wra?enie swoistej w?drwki w czasie. I to wszystko na potrzeby filmu maj?cego docelowo trwa? oko?o JEDNEJ minuty!

Ruiny Stalingradu czyli tereny stoczni gda?skiej powita?y nas w niedzielny przed?wit 23 stycznia. Co prawda okop nie mia? mo?e pe?nej g??boko?ci, ale za to w kamerze prezentowa? si? doskonale. Z reszt? nasze zadanie polega?o na prbach jego zdobywania, wi?c nie przejmowali?my si? ?ciskiem panuj?cym po drugiej stronie. Nie obesz?o si? oczywi?cie bez kilku niespodzianek i koniecznych zmian wprowadzanych na bie??co. Jednak wok? panowa?a niemal piknikowa atmosfera i czu?o si? pozytywne nastawienie wszystkich do ca?o?ci projektu. Humory dopisywa?y i nawet zacinaj?cy si? notorycznie ckm budzi? co najwy?ej propozycje wymiany go na kusz?. Z drugiej strony wida? by?o zaanga?owanie ca?ej ekipy i jej fachowe podej?cie do tematu. Wraz z mijaj?cymi godzinami na stopniowo „zaliczali?my” kolejne sceny i uj?cia, by zako?czy? ca?o?? fina?ow? scen? id?cej do niewoli 6 Armii marsza?ka von Paulusa.
Teraz tylko pozostaje czeka? na ostateczny monta? ca?o?ci wraz ze scenami sztabowymi kr?conymi dzie? wcze?niej. A efekt ko?cowy? Oce?cie sami" ...

Zdj?cia z planu:
http://youtu.be/js50A25sx5A

opracowa?: Katzo
Galeria - zdjęć (10)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków