TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Niech na ca?ym ?wiecie wojna, byle polska wie? zaciszna, byle polska wie? spokojnaKoncert A.Ko?akowskiego, Widowisko TGRH 'WYKL?CI' w Z?ocie?cu

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Koncert Andrzeja Ko?akowskiego oraz widowisko TGRH pt. ,,WYKL?CI'' w Z?ocie?cu


„…bo przysi?gali?my na or?a i na krzy?, na dwa kolory, te naj?wi?tsze w Polsce barwy, na czyst? biel i na gor?c? czerwie? krwi, na wolno?? ?ywym i na wieczn? chwa?? zmar?ych...”

O dobr? pami?? ?o?nierzy Wykl?tych, nieznanych bohaterw, ktrzy od drugiej po?owy lat 40-tych ubieg?ego stulecia podj?li walk? zbrojn? z komunistami postara? si? Z?ocieniecki O?rdek Kultury w partnerstwie z TGRH. 12 listopada 2010 r. w sali widowiskowej ZOK-u odby? si? koncert pt. "Wykl?ci" Andrzeja Ko?akowskiego poety i pie?niarza, dzia?acza opozycyjnego. Dodatkowo wyst?p zosta? wzbogacony scenami ilustruj?cymi tre?? pie?ni, ktre przygotowa? Krzysztof ?o?ynia. Artyku? ten b?dzie opisem moich wra?e? oraz emocji, jakie panowa?y na sali podczas koncertu.
Ju? po pierwszej piosence Pana Andrzeja – „Przysi?ga”, ktrej refrenem rozpocz??am ten tekst, mo?na by?o przewidzie?, ?e b?dzie to koncert poruszaj?cy, ukazuj?cy, jak wielkie znaczenie mia?y takie warto?ci, jak honor i ojczyzna w ?yciu ludzkim. Mocny g?os Pana Andrzeja rozbrzmiewaj?cy przy akompaniamencie gitary, teksty piosenek w po??czeniu z odgrywanymi scenami oraz nastrojowe o?wietlenie spowodowa?y, ?e ca?e przedstawianie zmusza?o do refleksji, zastanowienie si? nad tym, co tak naprawd? jest w ?yciu wa?ne. Inscenizowane w?tki by?y tak opracowane, ?e dok?adnie oddawa?y sens tre?ci piosenek i stanowi?y perfekcyjnie dobrane t?o dla prezentowanych utworw. Po serii zaaran?owanych niezwykle sugestywnie scen zapada?a na sali cisza i ludzie mieli ?zy w oczach. Po??czenie s?w ?piewanych przez Pana Andrzeja, mwi?cych o dramatycznych czasach i o heroizmie bohaterw z przygotowan? ilustracj? aktorsk? nie pozostawia?o nikogo oboj?tnym. Przez ca?y czas czu?o si? wzruszenie. Krzysiek i Jacek Kalinowski postarali si?, aby scenografia, kostiumy oraz o?wietlenie by?y dope?nieniem nastroju piosenek. Dzi?ki temu efekt ko?cowy by? na prawd? poruszaj?cy.

Brawa nale?? si? tak?e "aktorom" czyli cz?onkom i przyjacio?om TGRH oraz uczniom gimnazjum nr 1 w Z?ocie?cu, ktrzy ?wietnie wczuli si? w przedstawiane role. Na pewno wszyscy zapami?taj? scen? przes?uchania oraz rozstrzelania Inki – m?odej sanitariuszki 5 Brygady Wile?skiej AK, ktra nie chc?c wyda? swojego dowdcy ani innych ?o?nierzy oddzia?u, zosta?a skazana na ?mier? w sfingowanym procesie i zamordowana strza?em w ty? g?owy. Scena ta wywo?a?a du?o emocji, przede wszystkim dzi?ki ?wietnej grze aktorskiej oraz efektom specjalnym. Mimo ma?ej ilo?ci s?w, Alicja Roganowska – odtwrczyni roli Inki potrafi?a wywo?a? u widzw nie lada wzruszenie, pokazuj?c odwag? tej m?odziutkiej dziewczyny, ktra umiera?a z okrzykiem "Niech ?yje Polska, niech ?yje ?upaszko!”. W pami?? zebranych zapadnie tak?e z pewno?ci? piosenka „Katy?”, podczas ktrej w tle wykonawcy stali cz?onkowie TGRH, byli podparci o drewniane krzy?e przywi?zane do ich r?k. Wszystkie sceny grane by?y bardzo autentycznie, nie by?o wida? zdenerwowania i czu? by?o, ?e odtwrcy rl zdaj? sobie spraw? z wa?kiej tre?ci przekazu a tak?e potrafi? przekaza? publiczno?ci prze?ycia ludzi z tamtych dni.

Koncert trwa? ponad godzin?. Ka?dy utwr by? poprzedzany przez wykonawc? krtk? informacj? na temat okoliczno?ci powstania oraz krtkim wyt?umaczeniem jego znaczenia. Dzi?ki temu m?oda publiczno?? mog?a pozna? wi?cej szczeg?w dotycz?cych tamtych czasw i wydarze?. Ballady Pana Andrzeja upami?tniaj? wydarzenia i losy "Wykl?tych" bohaterw podziemia niepodleg?o?ciowego, ktrzy dzielnie walczyli przeciw prbie sowietyzacji Polski i podporz?dkowania jej ZSRR, tych, ktrzy bardzo cz?sto oddawali ?ycie za wolno?? ukochanej ojczyzny.

Ca?y koncert niezmiernie mi si? podoba? i oceniam go bardzo wysoko. Ciesz? si?, ?e mia?am przyjemno?? uczestniczy? w takiej inicjatywie. Sk?adam gratulacje Krzy?kowi za osi?gni?cia re?yserskie, za przygotowanie scen, ktre by?y ?wietnym t?em dla prezentowanych utworw, jak rwnie? wszystkim osobom zaanga?owanym w realizacj? tego projektu za wspania?y ko?cowy efekt. Dzi?ki takim ludziom i przedsi?wzi?ciom jestem pewna, ?e pami?? o ?o?nierzach Wykl?tych nigdy nie przeminie.W imieniu TGRH sk?adamy podzi?kowania za pomoc w przygotowaniu widowiska:
 • Pani Ewie Kilian oraz uczniom Z.Sz nr 1 w Z?ocie?cu
 • Alicji Roganowskiej
 • Karolinie ?migielskiej
 • Kornelii Krawczyk
 • Aleksandrze Dobranieckiej
 • Mateuszowi W?grzy?skiemu
 • Hubertowi Kuzio
 • Katarzynie P?kalskiej-Tomczyk za pomoc w przygotowaniu scenografii
 • Firmom: ,,Hardy'' Z?ocieniec i ,,Tekmar'' Borne oraz
 • Z?ocienieckiemu O?rodkowi Kultury za zaproszenie.

 • opracowa?a: Malinwka
  Galeria - zdjęć (20)
  Powiązane


  Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
  KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

  © Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
  (tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

  ..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
  Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków