TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Niech na ca?ym ?wiecie wojna, byle polska wie? zaciszna, byle polska wie? spokojnaVII URODINY TGRH

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Cho? znany noblista Richard Feynmann w jednym z wywiadw stwierdzi?, i? tak naprawd? nikt nie rozumie teorii kwantowej, stwarzaj?c jednocze?nie podwaliny relatywistycznej elektrodynamiki kwantowej poprzez wykoncypowanie diagramw czy te? wysuni?cie licznych dezyderatw na temat ilo?ciowej teorii oddzia?ywa? s?abych, kierownictwo TGRH znane z tego, ?e nie uznaje ?adnych kompromisw ani granic, postanowi?o pochyli? si? i nad tym zagadnieniem.

Taka postawa zapewne stanowi? mo?e pionierskie podej?cie do spraw wsp?czesnej nauki, o czym nie musz? wspomina?, ?ywo prze?o?y si? na monumentalny krok ludzko?ci w stron? lepszego jutra. Komitet naukowy, jaki zosta? napr?dce zawi?zany, postanowi?, by liczne panele dyskusyjne jak rwnie? ca?y szereg do?wiadcze? zosta?y przeprowadzone z dala od zgie?ku o?rodkw CERNU czy te? O?rodka Badania Przestrzeni Kosmicznej Republiki Francuskiej, jaki znajduje si? w Gujanie Francuskiej. Konferencj? zwo?ano ostatecznie w O?rodku Szkolenia Prawdziwych Partyzantw (OSPPA) w m. Gronowo woj. zachodniopomorskie.

Wybr naturalnie nie by? w ?adnym razie przypadkowy, korzystne warunki geologiczne oraz blisko?? linii energetycznych zapewnia?y ci?g?y i bezpieczny dost?p do niezb?dnej przy takich do?wiadczeniach energii. Jednocze?nie, oprcz pracy naukowej, TGRH skupi?o si? nad obchodzeniem kolejnej ju? 7 rocznicy swojego istnienia.

7 lat w s?u?bie ludzko?ci to niew?tpliwie ogromna nobilitacja ale rwnie? ogromne wyzwanie, jakie stan??o tego dnia przed naszym Stowarzyszeniem. Mo?na powiedzie? przecie?, ?e praktycznie wszystko ju? widzieli?my, wszystkiego sprbowali?my, ale by?oby to tak samo niem?dre , jak i niebezpieczne stwierdzenie, albowiem zawiera?o by w sobie cz?stk? ignorancji, zadufania oraz prostego braku skromno?ci i pokory. Ostatecznie, jak mogli?my si? przekona?, do?wiadczenie, jakie zdobyli?my przez te wszystkie lata, a ktre zawdzi?czamy rwnie? wszystkim tym, ktrych ju? dzi? z nami nie ma, ale ktrzy maj? swoje godne miejsce w panteonie cz?onkw TGRH, jest niczym wi?cej, jak punktem wyj?cia dla pomys?w i realizacji nowych wiekopomnych projektw. Ostatecznie urodziny zwyczajowo podzielono na 3 dni, by ca?o?ciowo podsumowa? ostatni rok oraz zaplanowa? i wytyczy? nowe kierunki na rok bie??cy.

Zatem w pi?tek 27 marca na godzin? 20 w m. Gronowo 3 stawi?o si? blisko 30 osb, z czego cz??? stanowi?y wybranki serca dzielnych cz?onkw TGRH. Po krtkim wst?pie i przygotowaniach wszyscy w pe?nej gali stawili si? w Sali biesiadnej, gdzie prezes Krzysztof Malina Jeli?ski krtkim acz tre?ciwym przemwieniem rozpocz?? uroczy?cie obchody 7 rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia. Tej nocy wszystkich czeka?o niema?o wra?e?, ktrych kulminacj? by? ogromny tort, na ktry wszyscy czekali.

Dzie? drugi rozpocz?li?my wcze?nie rano (nie s?dz? aby celowe by?o skupianie si? nad istot? godziny o ktrej wszyscy stawili si? na pierwszy tego dnia posi?ek), poniewa? program by? do?? napi?ty, albowiem jednym z jego punktw by? wypad le?nych specw w rejon „zakopanych skarbw”.

Dla pozosta?ych ch?tnych swe walory i atuty prezentowa? pobliski las oraz jezioro.
Czas tego dnia rwnie? bieg? do?? szybko. Up?yn?? on wy??cznie na spotkaniach przy suto zastawionym stole. Wieczorem ponownie prezes zarz?dzi? zebranie ca?ego stanu osobowego w celu wymiany do?wiadcze? i oglnie poj?tej integracji. Oczywi?cie wszystko by?oby naturalne, ale niestety mieli?my do czynienia z niezwykle rzadkim faktem z pogranicza nauki i zabobonw. Ot? impreza osi?gn??a taka pr?dko??, ?e w niedziel? 28 marca nad ranem stwierdzili?my zgodnie nieprawid?owo?? czasu w zakresie deficytu 1 godziny. P?niej z pomoc? przysz?y inne instytucje naukowe i oficjalnie podano w ?rodkach masowego przekazu informacj? lekko poprawion?, mianowicie, ?e nie urodziny TGRH, a przej?cie z czasu zimowego na letni, by? powodem znikni?cia 1 godziny. Oczywi?cie w uj?ciu historii trwania ?wiata 1 godzina to nic, jednak w uj?ciu jednostkowym mo?liwo?? oddzia?ywania i zaginania czasoprzestrzeni na potrzeby naszych urodzin to ju? niebezpieczna i ryzykowna gra, na co naszej zgody nie ma. Dlatego rwnie? i nasze Stowarzyszenie oficjalnie przychyli?o si? do oficjalnego komunikatu PAN.

Podsumowuj?c nasze 7 urodziny, ciesz? si?, i? stan Stowarzyszenia nieustannie si? powi?ksza o nowych cz?onkw, ktrzy pomimo licznych wyzwa? decyduj? si? na wsp?prac? z naszym kolektywem. Optymizmem napawa tak?e ilo?? projektw, jakie rysuj? si? przed nami w najbli?szym czasie. Spotkanie okre?lam zdecydowanie jako pe?ne pozytyww, cho? do pe?ni szcz??cia wszystkim nam brakowa?o towarzyszy, o ktrych pami?tamy, a ktrzy z racji obowi?zkw rodzinnych i nag?ej sytuacji zawodowo-osobistej, nie mogli zasi??? przy urodzinowym stole.

Na koniec chcia?bym wyrazi? ze swej strony ogromne uznanie dla wszystkich bezpo?rednio zaanga?owanych w przygotowanie uroczysto?ci, w szczeglno?ci Pani Dorocie Borowiak w?a?cicielce gospodarstwa agoturystycznego, ktra ugo?ci?a nas i?cie po KRLEWSKU.

Nie pozostaje mi nic innego, jak ?yczy? spotkania w przysz?ym roku w jeszcze wi?kszym gronie cz?onkw naszego Stowarzyszenia
Ogie?!...

opracowa?: Papox
Galeria - zdjęć (23)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków