TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
W jedno?ci si?a.
PerianderRajd ?ladami ?o?nierzy 5 Wile?skiej Brygady Armii Krajowej

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         28 sierpnia 2009 r. msz? ?wi?t? o godz. 19:00 rozpocz?to Rajd ?ladami ?o?nierzy 5 Wile?skiej Brygady Armii Krajowej na terenie Puszczy Bia?owieskiej. G?wnym za?o?eniem rajdu by?o przedstawienie m?odemu pokoleniu postaci, ktre o niepodleg?? Polsk? walczy?y w Puszczy Bia?owieskiej i tym samym zwrcenie uwagi na pami?? o prawdziwej historii.

W ko?ciele p.w. ?w. Jana Chrzciciela w Narewce upami?tniono 63 rocznic? ?mierci zamordowanej w gda?skim wi?zieniu siedemnastoletniej sanitariuszki 5 W.B. AK Danuty Siedzikwny, pseudonim „Inka”. Przy pomniku upami?tniaj?cym bohaterk? spotkania zap?on??y znicze. Harcerze z Narewki, Hajnwki i Bielska Podlaskiego oraz cz?onkowie dru?yny im. Obro?cw Westerplatte z Gda?ska z?o?yli w dowd pami?ci kwiaty. Nam przypad? zaszczyt pe?nienia przy pomniku warty. Po uroczysto?ciach odby?a si? krtka prelekcja. Przedstawiciele IPN przybli?yli zgromadzonej m?odzie?y i przyby?ym mieszka?com histori? m?odziutkiej sanitariuszki – Inki oraz Zago?czyka - dowdcy oddzia?w Zwi?zku Zbrojnej Konspiracji. Wieczr zako?czy? si? krtkim koncertem polskiego barda - pana Andrzeja Ko?akowskiego.

Kolejny dzie? Rajdu rozpocz?li?my przemarszem z Narewki do Podborowiska, gdzie Pan Piotr ?api?ski z bia?ostockiego oddzia?u IPN przedstawi? histori? dzia?a? oddzia?w partyzanckich w Puszczy Bia?owieskiej. Grupa bia?owieska by? to oddzia? sk?adaj?cy si? z mieszka?cw Hajnwki, Narewki i okolic, ktry pod dowdztwem Stanis?awa Wo??cieja „ Konusa” walczy? na terenie Puszczy. W czerwcu 1945 r. w wyniku donosu zosta? rozbity, zgin??o 11 ?o?nierzy. Partyzanci, ktrym uda?o si? prze?y?, zasilili szeregi 5 Wile?skiej Brygady AK i do??czyli do por. Mariana Pluci?skiego, pseudonim „M?cis?aw”.

Wyj?tkow? okazj? okaza?o si? to, ?e m?odzie? mog?a wys?ucha? historii oddzia?u dok?adnie w miejscu, gdzie dosz?o do potyczki z wojskami NKWD. W miejscu spoczynku poleg?ych partyzantw harcerze utworzyli symboliczny krzy? kamienny. Spod Podborowiska przemie?cili?my si? do Hajnwki w miejsce mogi?y na Mi?dzytorzach. Pochowano tam zw?oki ?o?nierzy z lat 1914 - 1920. Tu byli?my ?wiadkami szczeglnej uroczysto?ci. Miejscowy proboszcz odprawi? modlitw? w intencji zmar?ych, harcerze zapalili znicze, my z?o?yli?my kwiaty. Z tego miejsca wraz ze zgromadzonymi mieszka?cami i m?odzie?? ruszyli?my krokiem defiladowym w kierunku ko?cio?a p.w. ?w. Cyryla i Metodego. W trakcie przemarszu przez centrum miasta towarzysz?cy nam harcerze rozdawali napotkanym osobom materia?y i ulotki nawi?zuj?ce do historii ?o?nierzy wykl?tych oraz przedstawiaj?ce biografi? Inki.

Kolejnym etapem rajdu by?a podr? kolejk? w?skotorow? do Topi?a. Wykorzystuj?c historyczn? przesz?o?? trasy, ktr? przemieszczali si? partyzanci, przygotowali?my uczestnikom wycieczki krtki pokaz, rekonstruuj?cy zatrzymanie w drodze przez las cz?onka PPR oraz jego likwidacji przez oddzia? partyzancki. Wykorzystany zosta? tekst rozkazu mjr ?upaszki. Dokument g?osi?, jak nast?puje:
„Wyrokiem s?du polowego Armii Krajowej zostaje rozstrzelany cz?onek PPR za szkodliw? dzia?alno?? w stosunku do Narodu Polskiego oraz za szerzenie wrogiej propagandy bolszewickiej. D-ca 5 Brygady Wile?skiej mjr ?upaszko.” Na rzecz przekonuj?cej inscenizacji po?wi?cony zosta? jeden z towarzyszy rajdu – niezast?piony nasz i stracony w s?usznej sprawie kolega MALINIAK. Z miejscowo?ci Topi?o, le?n? drog?, udali?my si? pod mogi?? „Julka” i „Jastrz?bia”, ktrzy, walcz?c o niepodleg?o?? Rzeczpospolitej, ponie?li najwy?sz? mo?liw? ofiar? w starciu z NKWD. Po wsplnie odmwionej modlitwie uroczy?cie z?o?ono kwiaty i zapalono znicze.

W niedziel? wzi?li?my udzia? w uroczystej mszy ?wi?tej podsumowuj?cej ca?y Rajd ?ladami ?o?nierzy 5 Wile?skiej Brygady Armii Krajowej. Zgromadzeni mieszka?cy mieli tak?e okazj? wys?ucha? koncertu barda Andrzeja Ko?akowskiego. W podnios?ej atmosferze rozbrzmia?y przejmuj?ce utwory z p?yt: „Oskar?eni o wierno??” oraz „Kontrrewolucja” opiewaj?ce wydarzenia, ktre starali?my si? wskrzesi? w pami?ci mieszka?cw Hajnwki i Narewki podczas ostatnich dni.

W imieniu Trjmiejskiej grupy Rekonstrukcji Historycznych chcieliby?my z ca?ego serca podzi?kowa? organizatorom Rajdu: Komitetowi Obrony Pami?ci Narodowej - placwka w Hajnwce, IPN, Regionalnej Dyrekcji Lasw Pa?stwowych, a w szczeglno?ci Pani Marcie Chmieli?skiej, ktra w imieniu organizatorw zaprosi?a nas do udzia?u w przedsi?wzi?ciu. Ogromne podzi?kowania tak?e dla ksi??y z parafii p.w. ?w. Cyryla i Metodego, a w szczeglno?ci dla ksi?dza wikarego, ktry udzieli? nam schronienia w swoich go?cinnych progach.

Podczas tego spotkania starali?my si? przedstawi? histori? ?o?nierzy wykl?tych m?odemu pokoleniu tak obrazowo i w takiej formie, aby oprcz mi?o sp?dzonego czasu i wsplnej zabawy, nasze spotkanie by?o prawdziw? lekcj? historii. Lekcj? dzi?ki, ktrej pami?? o ?o?nierzach wykl?tych ma szans? przetrwa? prb? czasu.

opracowali: Agnieszka i Krzysiek
Galeria - zdjęć (18)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków