TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
W jedno?ci si?a.
PerianderPiknik historyczny w Warszawie

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Na poczt? TGRH otrzymujemy r?ne zaproszenia, powa?ne, mniej powa?ne i zupe?nie abstrakcyjne. Zaproszenie, ktre wp?yn??o na pocz?tku kwietnia, wygl?da?o niepozornie, ot, piknik historyczny w Warszawie. Wyst?powaliby?my jako Brygada Wile?ska, czyli w naszym temacie, warunki ok. Pad?a decyzja – Jedziemy!

Min??o troch? czasu i w przeddzie? imprezy pojawi?o si? o niej nieco wi?cej informacji w nieocenionej sieci internetowej. I tu nast?pi?a pierwsza zagwozdka. Oficjalna nazwa imprezy to: „Warszawski Turniej Rycerski o szabl? Krla Jana III Wazy”! Miny nam troch? zrzed?y. My na turnieju rycerskim? Czy organizator nie pomyli? adresata zaproszenia?

Po zapoznaniu si? z programem imprezy troch? si? uspokoili?my, motywem przewodnim okaza?y si? zrywy narodowe w Polsce na przestrzeni dziejw: od Czarnieckiego po podziemie niepodleg?o?ciowe po 1945r . W scenariuszu zaproponowano nam krtka inscenizacje odbicia wi??nia przewo?onego przez personel MBP. S?owo si? rzek?o, koby?ka u p?ota, jak to mawia?a moja babcia, skoro obiecali?my. ?e b?dziemy, to nie wypada stroi? fochw. Najwy?ej sp?dzimy czas w zupe?nie nowym towarzystwie. Niektrzy z jad?cych znale?li w programie kilka atrakcji godnych zainteresowania? Kurs puszkarski, warsztaty ta?ca dawnego oraz mo?liwo?? potrenowania lepienia garnkw z gliny i strzelania z ?uku.

W dniu 7 czerwca roku 2009 za?oga TGRH w sk?adzie: Leszek, Malina, Laska oraz Pit ruszy?a do Warszawy.
Na miejscu spotkali?my si? z reszt? ekipy czyli: Jackiem, Grzesiem, Heniem, Paw?em i ?ukaszem ( Iwan objawi? si? w godzinach p?niejszych) i udali?my si? na turniej.

Teraz kilka s?w o imprezie.
Okaza?o si?, ?e nie taki diabe? straszny, jak go maluj?, turniej odbywa? si? w malowniczym parku w warszawskiej dzielnicy Brdno, gdzie znajdowa?a si? scena do wyst?pw artystycznych, du?a arena zmaga? rycerzy i nie tylko. By?y tak?e dioramy grup rekonstrukcyjnych oraz stoiska typowe dla tego typu imprez (ch?opskie jad?o, browarek z kija, oryginalne oscypki spod ?omianek, chi?skie kierpce z Zakopanego itp.).
Jako profesjonali?ci otrzymali?my wolna r?k? w aran?acji naszej scenki. Po uzgodnieniu szczeg?w z zaprzyja?nionym w?a?cicielem Willysa i prze?wiczeniu scenki na pobliskiej polance, ku uciesze gawiedzi (ach, te nieregulaminowe komendy i po?ajanki), udali?my si? na posi?ek.

Nasza kolej nadesz?a po pokazie grup rekonstruuj?cych Powstanie Warszawskie. Po porywaj?cym wprowadzeniu w temat przez lektora (brawa kol. Iwan!) ruszyli?my do akcji. Scenka zaj??a nam tylko kilkadziesi?t sekund, ale profesjonalizm grupy nagrodzi?y burzliwe oklaski publiczno?ci. Szczeglna pochwa?a nale?y si? kol. Enrique Plexiglasowi, ktry wcieli? si? w role wi??nia i odegra? ja znakomicie. Niejedna niewiasta uroni?a ukradkiem ?ezk? nad jego losem.

Po akcji nadszed? czas wolny, ktry po?wi?cili?my na zapoznanie si? z nowymi kolegami i kole?ankami (z nimi szczeglnie) po fachu. Jako grupa obcuj?ca na codzie? ze ?rodowiskiem, gdzie najpopularniejszym kolorem jest ziele? i jej pochodne, byli?my pod wra?eniem uniformw i strojw. Grupy mieni?y si? we wszystkich kolorach t?czy.
Niektre stroje przyprawia?y o zawrt g?owy zestawieniami kolorw i ich mnogo?ci? – inne – kunsztownym i wymagaj?cym olbrzymiej pracy wykonaniem. Jako ?e z natury jeste?my raczej ascetami, najwi?ksze wra?enie zrobi?a na nas grupa rekonstruuj?ca formacje ?uaww ?mierci z okresu Powstania Styczniowego. Ich jednolicie czarne mundury robi?y ogromne wra?enie.

Po bli?szym zapoznaniu si? dost?pili?my zaszczytu sprawdzenia, jak g?o?ne jest uzbrojenie ?uaww, poniewa?, jako grupa rekonstruuj?ca do?? odleg?y okres historyczny, mog? oni legalnie posiada? bron palna z epoki i u?ywa? jej do robienia ha?asu na swoich wyst?pach (i nie tylko). Mo?liwo?? postrzelania z dzia?aj?cej broni czarnoprochowej by?a wielk? frajd? dla ca?ej ekipy. Niektrzy nawet zawahali si? przez chwil? przy tym, czy dobrze wybrali rekonstruowany okres historii. Na szcz??cie dylematy owe by?y tylko chwilowe i do domu wrcili?my w komplecie.

Gor?ce podzi?kowania nale?? si? organizatorowi imprezy p. Tomaszowi Szajewskiemu i ca?ej ekipie TGRH, z ktr? sp?dzanie czasu nale?y do najprzyjemniejszych zaj??.

opracowa?: Iwan
Galeria - zdjęć (10)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków