TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
W jedno?ci si?a.
PerianderZ archiwum IPN 'Rajd Majora ?upaszki'

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Historia „?o?nierzy Wykl?tych” to jedna z najmniej znanych kart wsp?czesnej historii. Przez lata prze?ladowani, oskar?ani o wsp?prace z niemieckim okupantem zmuszeni byli ukrywa? swoje „wojenne zas?ugi”. Nie rzadko wi?zieni przez d?ugie lata dla wczesnej w?adzy ludowej byli „bandytami”. Niestety wielu nie dane by?o do?y? wolnej ojczyzny o ktr? tak zawzi?cie walczyli. Na szcz??cie lata fa?szywej propagandy komunistycznej nie wymaza?y ich prawdziwych zas?ug. Dzi?ki badaniom prowadzonym przez historykw we wsp?pracy z Instytutem Pami?ci Narodowej mamy okazje coraz lepiej pozna? historie oddzia?w partyzanckich Armii Krajowej w trakcie dzia?a? wojennych , jak i po wojnie.

Jednym z projektw maj?cych przybli?y? historie „?o?nierzy Wykl?tych” jest program dokumentalny zrealizowany przez IPN w Warszawie w osobie pana Kazimierza Krajewskiego oraz Pana Adama Sikorskiego znanego z serii „By?o nie min??o” realizowanej przez TV Lublin. Tematem programu mia?y by? dzia?ania szwadronu ppor. Zdzis?awa Badochy ps. "?elazny" na terenie Borw Tucholskich w 1946 roku.

Pocz?wszy od prze?omu lutego i marca szwadron „?elaznego” przeprowadza? szereg akcji zbrojnych wymierzonych przeciwko ?o?nierzom sowieckim, funkcjonariuszom UBP, MO oraz NKWD. 19 V 1946 r. zas?yn?? z akcji rozbrajania posterunkw MO i placwek PUB w Kaliskach, Osiecznej, Osieku, Skrczu, Lubichowie, Zblewie (powiat Starogard Gda?ski) i Starej Kiszewie (powiat Ko?cierzyna). W Starej Kiszewie "?elazny" zlikwidowa? pi?cioosobow? za?og? miejscowej placwki UBP, w tym lejtnanta NKWD - doradc? Powiatowego UBP w Ko?cierzynie. Wykonanie tej operacji w ci?gu zaledwie jednego dnia, by?o mo?liwe dzi?ki zdobyciu samochodu, ktrym szwadron "?elaznego" przemierzy? ca?y powiat starogardzki i cz??? ko?cierskiego zajmuj?c posterunki, likwiduj?c po??czenia telefoniczne i dokumentacj? PUBP. Milicjantom zabierano bro?, przede wszystkim niemieckie pistolety maszynowe MP43, najnowocze?niejsz? wwczas bro? automatyczn?. "?elazny" zawsze osobi?cie kwitowa? przej?cie rzeczy i sprz?tu nale??cych do MO i UBP. Dzi?ki radiu BBC o akcji 2 szwadronu 5 Brygady Wile?skiej AK dowiedzia?a si? spo?eczno?? mi?dzynarodowa. 21 V 1946 r. w?adze komunistyczne rzuci?y do walki z "band? w andersowskich mundurach" oddzia?y UB, MO, KBW i wojska. Wcze?niej, 15 V 1946 r. za zas?ugi i niezwyk?e bohaterstwo mjr "?upaszka" przedstawi? "?elaznego" do odznaczenia Krzy?em Virtuti Militari. We wniosku okre?lony zosta? jako: "wzr cnt ?o?nierskich, dzielno?ci i odwagi". W pierwszych dniach czerwca 1946 r. szwadrony 5 Brygady wykona?y szereg akcji bojowych, ktrych celem by?y posterunki MO w okolicach Dzierzgonia, I?awy i Sztumu. W czasie odwrotu na Pomorze Gda?skie "?elazny" obra? na postj 2 szwadronu wie? Tulice ko?o Sztumu. Powiatowe w?adze UBP dowiedzia?y si? o pobycie ?o?nierzy AK. 10 VI 1946 r. w Tulicach dosz?o do walk z grup? operacyjn? UBP i MO. Zlikwidowano dwch funkcjonariuszy UBP i 3 milicjantw. Badocha zosta? jednak ranny. Dzi?ki zdolno?ciom organizacyjnym ppor. Olgierda Christy ps. "Leszek", ktry obj?? wtedy dowdztwo szwadronu, uda?o si? przewie?? rannego i p?przytomnego Badoch? na rekonwalescencj? do maj?tku Czernin ko?o Sztumu. Maj?tek ten administrowany by? przez przedwojennego dzia?acza kaszubskiego Ottomara Zielke, ktry podj?? na pocz?tku 1946 roku wsp?prace z Brygad?, zapewniaj?c jej opiek? w podleg?ych sobie maj?tkach. Ko?cz?c leczenie rany, Badocha zosta? zadenuncjowany przez aresztowan? wcze?niej ??czniczk? Regin? ?yli?sk? ps. "Regina". 28 VI 1946 r. kilkunastoosobowa grupa operacyjna UBP z Malborka usi?owa?a aresztowa? "?elaznego". Ostrzeliwuj?c si?, "?elazny" prbowa? wydosta? si? z opresji. Trafiony od?amkiem granatu, poleg? na miejscu. Miejsce pochwku ppor. Zdzis?awa Badochy "?elaznego" jest nieznane. O okoliczno?ciach ?mierci "?elaznego" jego rodzina dowiedzia?a si? dopiero w latach 60. Tak?e Ottomar Zielke zosta? skazany na kar? ?mierci przez Wojskowy S?d Rejonowy w Gda?sku. Wyrok wykonano w 1949 roku.[1]

Wielkim zaszczytem dla naszej grupy by?o zaproszenie do wsp?pracy przy realizacji wy?ej opisanego projektu. Przygotowania rozpocz?to ju? na pocz?tku kwietnia. Dzi?ki uprzejmo?ci kolegi Zygfryda z „Militarnych Trjmiasto”, ktry u?yczy? nam swojego odrestaurowanego Gaz-a 51 (idealnie zast?puj?cego ci??arwk? Studebakera, ktr? przemieszczali si? partyzanci „?elaznego”) mogli?my pokusi? si? o rekonstrukcj? dzia?a? szwadronu Badochy w Borach Tucholskich.

Akcja rozpocz??a si? p?nym ?rodowym popo?udniem kiedy to wyruszy?a z Trjmiasta „zaprawiona w bojach” weso?a banda z TGRH. Dzi?ki go?cinno?ci Pana Grzegorza Polikowskiego mieli?my okazj? go?ci? w malowniczo po?o?onym gospodarstwie w Osowie Le?nym. Maj?c do wyboru wygodne ??ka oraz „spanie na sianie” wi?kszo?? gromady wybra?a rzecz jasna drug? opcj?. Tylko nieliczni bur?uazyjni maruderzy wybrali nocleg na kanapie . Po zrzuceniu gratw i bambetli rozpocz?to przygotowania do wieczornej posiadwki przy ognisku. Oczywi?cie nie obesz?o si? bez „tomikw poezji” oraz innych „dzie? wydanych”. Niestety ta fuzja gatunkw sprawi?a ?e poranek powita? kilku z naszych kolegw ogromnym blem g?owy oraz ogln? niedyspozycj?.

Plan zdj?ciowy rozpocz?? si? wczesnym przedpo?udniem po tym jak do??czy?a do nas niezawodna „Sekcja Zachd”. Staraj?c si? odtworzy? rajd szwadronu „?elaznego” podr?owali?my po okolicznych wsiach na pace niezawodnego „Lublinka” kolegi ?ygfryda zatrzymuj?c si? przy budynkach pami?taj?cych jeszcze lata 40-te i staraj?c si? wcieli? w powierzone nam role. Wielka to dla nas satysfakcja ?e trud w?o?ony z skompletowanie umundurowania i wyposa?enie mo?e si? przyczyni? do lepszego poznania historii ?o?nierzy AK. Zdj?cia zako?czyli?my p?nym wieczorem. Jednak pomimo ogromnego zm?czenia nikt nie my?la?em o tym aby po?o?y? si? spa?. Po powrocie do gospodarstwa Pana Polikowskiego ni st?d ni zow?d na polanie pojawi?a si? ogromna ha?da drewna oraz suto zastawiony st?. Wieczr sp?dzony przy ognisku na pewno wszystkim bardzo zapad? w pami??. A? dziw, ?e ani razu pomimo nios?cego si? po okolicznych lasach i ??kach okrzyku „Ogie????”! do gospodarstwa nie zawita?a stra? po?arna.

Drugi dzie? zdj?ciowy min?? nie mniej intensywnie. Zdj?cia zako?czyli?my w maj?tku w Jod?wce sk?d ka?dy uda? si? w kierunku bazy.
Podsumowuj?c chcieliby?my bardzo podzi?kowa? Panu Piotrowi Niwi?skiego za zaproszenie do realizacji tego projektu, ca?ej ekipie filmowej z TV Lublin z Panem Adamem Sikorskim na czele oraz Panu Tomaszowi ?abuszewskiemu ktry okaza? si? ogromn? skarbnica wiedzy o „?o?nierzach Wykl?tych”. Koledze Zygfrydowi oraz Panu Grzegorzowi i jego przemi?ym crkom ktre ugo?ci?y nas i?cie po krlewsku. Mamy nadzieje ?e pozostawili?my po sobie mi?e wspomnienia i b?dziemy mieli okazje go?ci? w Osowie Le?nym jeszcze nie raz.

Bibliografia:
[1] http://www.tgrh.org/index1.php?akcja=zelazny_biogram

Opracowa?: Malina
Galeria - zdjęć (8)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków