TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Walczysz kiedy zachodzi konieczno??, bez wzgl?du na nastroje. Nastrj mo?na mie? do przeja?d?ki na koniu, do amorw czy gry na balisecie. Ale nie do walki.
Gurney Halleck   Zdobycie Wa?cza 12 luty 1945. (14 luty 2009)

Kapralu! – kapitan Sadowski nie kry? zniecierpliwienia – D?ugo b?d? czeka? na t? herbat??!
Jeszcze momencik. – kapral Krzak zdj?? ostro?nie czajnik z piecyka i nape?ni? ni? metalowy kubek. – Ju? zaparzam ...

opracowa?: Laska, Malina

13 - zdjęcia>>   więcej >>


   Film o bohaterach Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni

W zimny pa?dziernikowy dzie? Roku Pa?skiego 2009 stowarzyszenie TGRH otrzyma?o kolejn? ju? w swej d?ugiej i chlubnej historii propozycje udzia?u w produkcji filmowej ...

opracowa?: Ivan

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Obchody wyzwolenia Chojnic

Na pocz?tku stycznia 2009 nasza komrka wywiadu w 3BG donios?a o planowanych obchodach rocznicy wyzwolenia Chojnic. ?wiadomi kolejnego wyzwania ch?tnie zgodzili?my si? na udzia? w tej ciekawej imprezie ...

opracowa?: Malina

1 - zdjęcia>>   więcej >>


   Umar? krl, niech ?yje krl ...

Po blisko sze?ciu latach sprawowania zaszczytu przewodzenia TGRH zdecydowa?em si? na przekazanie swego steru i obowi?zkw nowemu wybranemu spo?rd naszych najwarto?ciowszych ludzi prezesowi ...

opracowal: Papox

więcej >>


   Kolejny projekt filmowy w Gda?skim areszcie

... w naszym Komitecie Centralnym cisz? rozdar? dzwonek telefonu- jak si? okaza?o telefonowa? do nas kpt. Waldemar Kowalski z gda?skiego aresztu w sprawie wsp?pracy przy realizacji filmu na 90 lecie wi?ziennictwa w Polsce ...

opracowa?: Papox

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   TRJMIEJSKA ODS?ONA 17 FINA?U WO?P

W zasadzie prace koncepcyjne na temat w??czenia si? naszego Stowarzyszenia w udzia? w orkiestrze rozpocz??y si? ponad rok temu, kiedy to Marcin Tala?ka "Dzimi" z militarnych team zapyta?: "ch?opy a czemu my nie mo?emy si? w??czy??" Pytanie samo w sobie o tyle proste ile prawdziwe do blu - no w?a?nie, dlaczego? Przecie? i tak i tak praktycznie ka?dego roku ka?dy z nas wspiera? akcj? - to, dlaczego teraz nie wesprze? jej jeszcze aktywniej? ...

opracowa?: Papox

18 - zdjęcia>>   więcej >>


   90 Obchody Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Troch? si? naje?dzili?my po imprezach paramilitarnych i mo?emy wsplnie stwierdzi? jedno: wi?kszo?ci po prostu nie pami?tamy....... tak wyrazi?cie jak tych, ktre w szczeglny sposb zagnie?dzi?y si? w pami?ci swoistymi powodami. Jak przemarzniesz na ko??, nogi ci wejd? w siedzenie, b?dziesz przeklina? ?wiat s?owami „co ja tu robi? !?” ...

opracowa?: Stopczyk

28 - zdjęcia>>   więcej >>


   Prace nad schronem

W sobot? 6 grudnia 2008 roku przywdziali?my ubrania robocze, zeszli?my w podziemie i... tyle nas widziano. W Gdyni Grabwku przy ul. Morskiej, nieopodal estakady Kwiatkowskiego, pod stacj? TOS-u mie?ci si? stary, przedwojenny schron o ktrym mo?ecie przeczyta? ...

opracowal: Stopczyk

4 - zdjęcia>>   więcej >>


   11 Listopada 1918 w Gdyni

11 Listopada 1918 to jedna z najwa?niejszych dat w kalendarium Narodu Polskiego. Wydarzenia poprzedzaj?ce t? dat? mo?na okre?li? jako ostatnie udane powstanie, czyli ca?y szereg wyst?pie? niepodleg?o?ciowych, polegaj?cych na rozbijaniu i rozbrajaniu na ziemiach polskich, zaborcw niemieckich, austriackich i rosyjskich ...

opracowa?: Stopczyk i Malina

15 - zdjęcia>>   więcej >>


   Cz?onkostwo honorowe

W uznaniu zas?ug po?o?onych dla idei funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, jak rwnie? w celu podkre?lenia i scementowania dotychczasowych wi?zw przyja?ni jakie z??czy?y nas poprzez lata wsplnej ci??kiej ale jak?e owocnej wsp?pracy – Walne Zgromadzenie Cz?onkw TGRH kolektywnie i jednog?o?nie zdecydowa?o o przyznaniu cz?onkostwa honorowego naszego Stowarzyszenia:

1. Panu dr Januszowi Marszalcowi
2. Panu dr Piotrowi Niwi?skiemu.

opracowal: Papox

3 - zdjęcia>>   więcej >>


   Parszczyce 2008

Na pocz?tku maja tego roku podjecha?em na tradycyjn? kaw? w glinianym dzbanku, do Marcina Tala?ki – D?imiego. Spotkanie jak inne – ale pad?o zapytanie: Micha? – czy chcecie w mundurach podzia?a? z nami na imprezie !?. Znam Marcina d?ugo i wiem, ?e Jego marzeniem by?o od zawsze – zrobienie „W?asnej” imprezy militarnej...

opracowal: Stopczyk

63 - zdjęcia>>   więcej >>


   64 rocznica Powstania Warszawskiego

MOKOTW 1944
W obliczu zbli?ania si? awangard Armii Czerwonej do Warszawy i okolic, jej sukcesw na froncie i pozytywnej oceny jej mo?liwo?ci dalszej ofensywy, zdecydowano o wybuchu powstania....

opracowa?: Micha? Ciurzycki

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Rajd ?upaszki

W dniach 21-24 czerwca 2002 r. Oddzia?owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gda?sku, we wsp?pracy z gda?skimi i sopockimi dru?ynami ZHR, zorganizowa?o rajd dla m?odzie?y. VI Rajd szlakiem ?o?nierzy 5 Wile?skiej Brygady Armii Krajowej mjr. "?upaszki" ...

opracowa?: Kugel

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   ?o?nierze wykl?ci - rekonstrukcja

W ci?gu dwch sierpniowych dni cz?onkowie Stowarzyszenia TGRH mieli okazj? zanurzy? si? w klimat partyzantki wile?skiej ...

opracowal: Janusz Marszalec

49 - zdjęcia>>   więcej >>


   Impreza '?wiat?o i D?wi?k' – 11.07.2008r. Pi?a

11-lipca zostali?my zaproszeni na imprez? ?wiat?o - d?wi?k pt. „Tajemnice kopalni w Pile-noc z archeologi? naszego regionu”. Impreza by?a organizowana przez BUKO - Stowarzyszenie Mieszka?cw i Mi?o?nikw Pi?y nad Brd?.

opracowa?: Jacek Kalinowski

2 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków