TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras   Zdobycie Wa?cza 12 luty 1945. (14 luty 2009)

Kapralu! – kapitan Sadowski nie kry? zniecierpliwienia – D?ugo b?d? czeka? na t? herbat??!
Jeszcze momencik. – kapral Krzak zdj?? ostro?nie czajnik z piecyka i nape?ni? ni? metalowy kubek. – Ju? zaparzam ...

opracowa?: Laska, Malina

13 - zdjęcia>>   więcej >>


   Film o bohaterach Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni

W zimny pa?dziernikowy dzie? Roku Pa?skiego 2009 stowarzyszenie TGRH otrzyma?o kolejn? ju? w swej d?ugiej i chlubnej historii propozycje udzia?u w produkcji filmowej ...

opracowa?: Ivan

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Obchody wyzwolenia Chojnic

Na pocz?tku stycznia 2009 nasza komrka wywiadu w 3BG donios?a o planowanych obchodach rocznicy wyzwolenia Chojnic. ?wiadomi kolejnego wyzwania ch?tnie zgodzili?my si? na udzia? w tej ciekawej imprezie ...

opracowa?: Malina

1 - zdjęcia>>   więcej >>


   Umar? krl, niech ?yje krl ...

Po blisko sze?ciu latach sprawowania zaszczytu przewodzenia TGRH zdecydowa?em si? na przekazanie swego steru i obowi?zkw nowemu wybranemu spo?rd naszych najwarto?ciowszych ludzi prezesowi ...

opracowal: Papox

więcej >>


   Kolejny projekt filmowy w Gda?skim areszcie

... w naszym Komitecie Centralnym cisz? rozdar? dzwonek telefonu- jak si? okaza?o telefonowa? do nas kpt. Waldemar Kowalski z gda?skiego aresztu w sprawie wsp?pracy przy realizacji filmu na 90 lecie wi?ziennictwa w Polsce ...

opracowa?: Papox

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   TRJMIEJSKA ODS?ONA 17 FINA?U WO?P

W zasadzie prace koncepcyjne na temat w??czenia si? naszego Stowarzyszenia w udzia? w orkiestrze rozpocz??y si? ponad rok temu, kiedy to Marcin Tala?ka "Dzimi" z militarnych team zapyta?: "ch?opy a czemu my nie mo?emy si? w??czy??" Pytanie samo w sobie o tyle proste ile prawdziwe do blu - no w?a?nie, dlaczego? Przecie? i tak i tak praktycznie ka?dego roku ka?dy z nas wspiera? akcj? - to, dlaczego teraz nie wesprze? jej jeszcze aktywniej? ...

opracowa?: Papox

18 - zdjęcia>>   więcej >>


   90 Obchody Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Troch? si? naje?dzili?my po imprezach paramilitarnych i mo?emy wsplnie stwierdzi? jedno: wi?kszo?ci po prostu nie pami?tamy....... tak wyrazi?cie jak tych, ktre w szczeglny sposb zagnie?dzi?y si? w pami?ci swoistymi powodami. Jak przemarzniesz na ko??, nogi ci wejd? w siedzenie, b?dziesz przeklina? ?wiat s?owami „co ja tu robi? !?” ...

opracowa?: Stopczyk

28 - zdjęcia>>   więcej >>


   Prace nad schronem

W sobot? 6 grudnia 2008 roku przywdziali?my ubrania robocze, zeszli?my w podziemie i... tyle nas widziano. W Gdyni Grabwku przy ul. Morskiej, nieopodal estakady Kwiatkowskiego, pod stacj? TOS-u mie?ci si? stary, przedwojenny schron o ktrym mo?ecie przeczyta? ...

opracowal: Stopczyk

4 - zdjęcia>>   więcej >>


   11 Listopada 1918 w Gdyni

11 Listopada 1918 to jedna z najwa?niejszych dat w kalendarium Narodu Polskiego. Wydarzenia poprzedzaj?ce t? dat? mo?na okre?li? jako ostatnie udane powstanie, czyli ca?y szereg wyst?pie? niepodleg?o?ciowych, polegaj?cych na rozbijaniu i rozbrajaniu na ziemiach polskich, zaborcw niemieckich, austriackich i rosyjskich ...

opracowa?: Stopczyk i Malina

15 - zdjęcia>>   więcej >>


   Cz?onkostwo honorowe

W uznaniu zas?ug po?o?onych dla idei funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, jak rwnie? w celu podkre?lenia i scementowania dotychczasowych wi?zw przyja?ni jakie z??czy?y nas poprzez lata wsplnej ci??kiej ale jak?e owocnej wsp?pracy – Walne Zgromadzenie Cz?onkw TGRH kolektywnie i jednog?o?nie zdecydowa?o o przyznaniu cz?onkostwa honorowego naszego Stowarzyszenia:

1. Panu dr Januszowi Marszalcowi
2. Panu dr Piotrowi Niwi?skiemu.

opracowal: Papox

3 - zdjęcia>>   więcej >>


   Parszczyce 2008

Na pocz?tku maja tego roku podjecha?em na tradycyjn? kaw? w glinianym dzbanku, do Marcina Tala?ki – D?imiego. Spotkanie jak inne – ale pad?o zapytanie: Micha? – czy chcecie w mundurach podzia?a? z nami na imprezie !?. Znam Marcina d?ugo i wiem, ?e Jego marzeniem by?o od zawsze – zrobienie „W?asnej” imprezy militarnej...

opracowal: Stopczyk

63 - zdjęcia>>   więcej >>


   64 rocznica Powstania Warszawskiego

MOKOTW 1944
W obliczu zbli?ania si? awangard Armii Czerwonej do Warszawy i okolic, jej sukcesw na froncie i pozytywnej oceny jej mo?liwo?ci dalszej ofensywy, zdecydowano o wybuchu powstania....

opracowa?: Micha? Ciurzycki

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Rajd ?upaszki

W dniach 21-24 czerwca 2002 r. Oddzia?owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gda?sku, we wsp?pracy z gda?skimi i sopockimi dru?ynami ZHR, zorganizowa?o rajd dla m?odzie?y. VI Rajd szlakiem ?o?nierzy 5 Wile?skiej Brygady Armii Krajowej mjr. "?upaszki" ...

opracowa?: Kugel

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   ?o?nierze wykl?ci - rekonstrukcja

W ci?gu dwch sierpniowych dni cz?onkowie Stowarzyszenia TGRH mieli okazj? zanurzy? si? w klimat partyzantki wile?skiej ...

opracowal: Janusz Marszalec

49 - zdjęcia>>   więcej >>


   Impreza '?wiat?o i D?wi?k' – 11.07.2008r. Pi?a

11-lipca zostali?my zaproszeni na imprez? ?wiat?o - d?wi?k pt. „Tajemnice kopalni w Pile-noc z archeologi? naszego regionu”. Impreza by?a organizowana przez BUKO - Stowarzyszenie Mieszka?cw i Mi?o?nikw Pi?y nad Brd?.

opracowa?: Jacek Kalinowski

2 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków