TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Walczysz kiedy zachodzi konieczno??, bez wzgl?du na nastroje. Nastrj mo?na mie? do przeja?d?ki na koniu, do amorw czy gry na balisecie. Ale nie do walki.
Gurney Halleck   Zlot Borne Sulinowo 2008

Od 5 czerwca 1993 roku miasto Borne Sulinowo po uroczystym otwarciu – sta?o si? polskie ! Wcze?niej by?a to zamkni?ta siedziba 15 tysi?cznego kontyngentu 6 Nowogrodzko – Witebskiej Gwardyjskiej Dywizji Armii Rosyjskiej, ktry „mieszka?” sobie na tym terenie od czasu opuszczenia terenu przez ?o?nierzy niemieckich na pocz?tku 1945 roku ...

Jacek Kalinowski i Micha? Wierzbicki

20 - zdjęcia>>   więcej >>


   „Strefa Militarna Gosty? - Piaski”

... Informacja o Zlocie Grup Rekonstrukcyjnych i historycznych pojazdw wojskowych „Strefa Militarna Gosty?” dotar?a do nas dzi?ki naszemu cz?onkowi Sebastianowi Witkowskiemu z pocz?tkiem maja – jak wiele spraw w naszym dzia?aniu rwnie? i ta informacja by?a nader lakoniczna i nie zawiera?a jeszcze zbyt wiele szczeg?w –za to rekomendacja, jakiej udzieli? kolega Ose?edes wystarczy?a na powa?ne podej?cie do tematu ...

opracowa?: Papox

19 - zdjęcia>>   więcej >>


   Ostatnia bitwa 1945

11 maja 2008 roku w Pile odby?a si? inscenizacja historyczna zatytu?owana „ Maj 1945 ”. spiritus movens ca?o?ci by? Urz?d Miasta w Pile, Pilski Dom Kultury a tymi ktrzy przekuli pomys? w czyn by?y nast?puj?ce organizacje: Stowarzyszenie "Przedmo?cie Pi?a", 503 Batalion Czo?gw Ci??kich, Stowarzyszenie Historyczno Fortyfikacyjne Przedmo?cie Pi?a.

opracowa?: Marcin Ku?aczewski

12 - zdjęcia>>   więcej >>


   30 M??nych...

Z spo?rd milionw walcz?cych Polakw na wszystkich frontach II Wojny ?wiatowej tylko 5167 osb zosta?o odznaczonych w latach 1939-1945 najwy?szym Polskim Odznaczeniem Bojowym jakim jest Order Wojenny Krzy?a Virtuti Militari. Nie jest przeto ?adn? tajemnic? i? osoby odznaczone- tak jak przewidywa? to regulamin odznaczenia musia?y dokona? „czynw wybitnego m?stwa i odwagi, dokonanych w boju i po??czonych z po?wi?ceniem si? dla dobra Ojczyzny”. W dniu 02 lipca br. W Gda?sku mieli?my niebywa?? okazj? spotka? si? z trzydziestoma Damami i Kawalerami odznaczonymi w?a?nie tym orderem.

opracowa?: Ojciec Prowadz?cy

4 - zdjęcia>>   więcej >>


   „Jedna minuta, czterdzie?ci sekund"

W lutym tego roku, historyk dr Janusz Marszalec zwrci? si? do naszego Stowarzyszenia o pomoc w realizacji projektu rekonstrukcji historycznej - zamachu na Kutscher? - na podstawie istniej?cego a ma?o znanego raportu z-cy d-cy akcji, kaprala „Alego” ... Zdj?cia II

opracowa?: Stopczyk

29 - zdjęcia>>   więcej >>


   63 rocznica rozbicia PUBP w Pu?awach

"... po chwili, major NKWD zorientowa? si?, ?e to podst?p i si?gn?? do kabury po pistolet. Szybszy by? jednak Orlik, ktry strza?em z colta powali? go na ziemie. Rozpocz??a si? akcja. Cz??? AK-owcw w tym grupa „Wiernego” (w tej roli Leszek) rozstawi?a si? za murem stanowi?c os?on?. Nast?pi?a ostra wymiana ognia ..."

opracowal: Malina

18 - zdjęcia>>   więcej >>


   63. rocznica zaj?cia Gdyni przez ?o?nierzy 1. Brygady Pancernej

W pi?tek 28 marca o godzinie 12.00 pod pomnikiem Marynarza Polskiego zgromadzili si? przedstawiciele Miasta, instytucji jak rwnie? mieszka?cy by odda? cze?? wszystkim tym, ktrzy przelewali sw? krew i polegli w walce o nasze Miasto. Oczywi?cie zdajemy sobie spraw?, i? rocznica ta jak wiele innych w naszej historii budzi nie tylko rado??, ale te? zmusza do ?ez – bowiem pomimo tak dotkliwego do?wiadczenia, jakim by?a dla naszego narodu II Wojna ?wiatowa, jej fina? nie przynis? nam upragnionej wolno?ci i suwerenno?ci...

opracowa?: Papox

4 - zdjęcia>>   więcej >>


   V. lecie TGRH !

Niew?tpliwie po?rd wielu ostatnio realizowanych projektw urodziny naszego Stowarzyszenia uros?y do rangi wielkiego wydarzenia i - o ile panuj?ca w zdrowiu krlowa angielska czy chocia?by niezwyk?y Stefan z Pokucic zapewne nic o tych urodzinach nie wiedz? - jednak dla nas, ma?ej spo?eczno?ci, jak? tworzymy ju? 5-ty rok z rz?du jest to bez ma?a, symbol. A je?li symbol, zatem jaki ?

opracowal: Papox

więcej >>


   Zdj?cia rekonstrukcyjne w Wielbokach oraz relax w K?ominie

Po zako?czeniu dzia?a? w szkole, kolejnym punktem naszego planu by?o przygotowanie si? do przerzucenia do miejscowo?ci Wielboki, gdzie realizowane by?y zdj?cia i inne materia?y niezb?dne do naszej dzia?alno?ci. Rwnie? w Wielbokach zapalili?my znicze pod tablic? upami?tniaj?c? poleg?ych w walkach o t? miejscowo?? 43 ?o?nierzy WP, miejscowo?? ta z wielu wzgl?dw jest niezwyk?a – po pierwsze do dzi? dnia stoj? domy, w ktrych mie?ci? si? sztab 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii, zachowany jest w zasadzie ca?y uk?ad wsi –jak sprzed 63 laty! St?d te? przy pomocy kolegw z Sekcji Zachd starali?my si? odtworzy? przebieg walk i mo?liwo?ci rozwoju wydarze?.

opracowa?: papox

6 - zdjęcia>>   więcej >>


   Zaj?cia edukacyjne dla gimnzjalistw

?wierczyna: Jeszcze tego samego wieczoru, kiedy emocje po spotkaniu z ?o?nierzami opad?y na tyle, ?e mo?na by?o przej?? do innych spraw, rozpocz?li?my odpraw? zwi?zan? z rajdem historycznym organizowanym dla dzieci i m?odzie?y szkolnej, ktrego trasa liczy? mia?a ko?o 7 kilometrw i poprzecinana by?a 8 punktami, na ktrych m?odzie? musia?a wykaza? si? zarwno sprawno?ci? fizyczn? jak i umiej?tno?ci? pracy zespo?owej. Ponadto ostatecznych korekt nale?a?o dokona? przy planowanych zaj?ciach edukacyjnych z zakresu "historii na ?ywo" jakie przygotowali?my oprcz rajdu dla ?wierczy?skich gimnazjalistw.

opracowa?: papox

18 - zdjęcia>>   więcej >>


   ?wierczyna 2008

W zasadzie jeszcze w okolicach grudnia rozpocz??y si? prace przygotowawcze zwi?zane z wyjazdem sekcji p?noc – do sekcji zachd, do miejscowo?ci ?wierczyna. Pierwotnie chodzi?o o zorganizowanie dla uczniw tamtejszych szk? rajdu, ktry w swej wymowie i charakterze pozwala?by zwrci? uwag? dzieci i m?odzie?y na problematyk? historyczn? ich ma?ej ojczyzny. Gdy rysowa?y si? pierwsze koncepcj? dot. przebiegu rajdu- Jacek Kalinowski, szef naszej sekcji Zachd z?o?y? nam dodatkowe propozycje by sam pobyt tam rozszerzy? o dodatkowe elementy. Jak si? okaza?o nasi koledzy z sekcji Zachd nie „zasypywali gruszek w popiele” i przedstawili niezwykle ambitny plan, jaki mieliby?my zrealizowa? wsplnymi si?ami. Po przeanalizowaniu potencjalnych przeszkd i mo?liwo?ci stwierdzili?my, ?e na bie??co plan b?dzie korygowany wed?ug priorytetw. Ostatecznie pobyt w ?wierczynie, naszej g?wnej bazie dzia?ania trwa? 4 dni.

opracowa?: papox

11 - zdjęcia>>   więcej >>


   Prze?amanie Rzeki Pilicy

Noc 12 na 13 stycznia 1945 roku, cho? mglista i uwie?czona nisko zalegaj?cymi niebo chmurami i przecinaj?cymi, co i rusz tutejszy ?wiat zamieciami nie mia?a w sobie nic z sielanki – to, co si? dzia?o po wschodniej stronie Wis?y kaza?o raczej my?le?, i? dziej? si? tam dantejskie sceny- g?o?na muzyka puszczana zawzi?cie z sowieckich gigantofonw w celu zamaskowania operacji przemieszczania si? na podstawy wyj?ciowe sprz?tu pancernego 10–ciu Armii ze sk?adu 1. Frontu Ukrai?skiego

opracowal: Stopczyk

26 - zdjęcia>>   więcej >>


   Powstanie Wielkopolskie

Jak zapewne szanowny czytelnik zd??y? zauwa?y? - ?ledz?c dzia?ania naszej grupy – nie da si? ukry?, ?e od kilku lat, z wzajemnym zrozumieniem wsp?dzia?amy z 3 Bastionem Grollman !. Mo?emy tu ujawni?, ?e po wielu wsplnych dyskusjach w temacie Ich nowych projektw, poruszaj?cych problematyk? konfliktw zbrojnych na ziemiach Polskich na samym pocz?tku XX wieku – przekonali?my si?, ?e ...

opracowal: Stopczyk

7 - zdjęcia>>   więcej >>


   „Dotknij Niepodleg?o?ci” – Warszawa 11.XI.2007

Na d?ugo przed Dniem Niepodleg?o?ci zacz??y do nas dociera? wie?ci o planowanej paradzie rekonstruktorw, maj?cej u?wietni? tegoroczne obchody. Wkrtce po tym dotar?o do nas oficjalne zaproszenie od Tomka Krasi?skiego z GRH "Rados?aw" – g?wnego koordynatora dla grup rekonstrukcji historycznej bior?cych udzia? w paradzie ...

opracowa?: Laska

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   V Oglnopolska Konferencja Studentw Historykw Wojskowo?ci

Naukowe Ko?o Historykw Uniwersytetu Gda?skiego dzia?a od grudnia 1996 roku przy nowym statucie. Kontynuuj? prac? Ko?a Ikonograficznego dzia?aj?cego od 1987 roku. Mamy zatem okazj? i zaszczyt przedstawi? Wam weteranw swojej pasji!

opracowal: Micha? Wierzbicki

3 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków