TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras   Zlot Borne Sulinowo 2008

Od 5 czerwca 1993 roku miasto Borne Sulinowo po uroczystym otwarciu – sta?o si? polskie ! Wcze?niej by?a to zamkni?ta siedziba 15 tysi?cznego kontyngentu 6 Nowogrodzko – Witebskiej Gwardyjskiej Dywizji Armii Rosyjskiej, ktry „mieszka?” sobie na tym terenie od czasu opuszczenia terenu przez ?o?nierzy niemieckich na pocz?tku 1945 roku ...

Jacek Kalinowski i Micha? Wierzbicki

20 - zdjęcia>>   więcej >>


   „Strefa Militarna Gosty? - Piaski”

... Informacja o Zlocie Grup Rekonstrukcyjnych i historycznych pojazdw wojskowych „Strefa Militarna Gosty?” dotar?a do nas dzi?ki naszemu cz?onkowi Sebastianowi Witkowskiemu z pocz?tkiem maja – jak wiele spraw w naszym dzia?aniu rwnie? i ta informacja by?a nader lakoniczna i nie zawiera?a jeszcze zbyt wiele szczeg?w –za to rekomendacja, jakiej udzieli? kolega Ose?edes wystarczy?a na powa?ne podej?cie do tematu ...

opracowa?: Papox

19 - zdjęcia>>   więcej >>


   Ostatnia bitwa 1945

11 maja 2008 roku w Pile odby?a si? inscenizacja historyczna zatytu?owana „ Maj 1945 ”. spiritus movens ca?o?ci by? Urz?d Miasta w Pile, Pilski Dom Kultury a tymi ktrzy przekuli pomys? w czyn by?y nast?puj?ce organizacje: Stowarzyszenie "Przedmo?cie Pi?a", 503 Batalion Czo?gw Ci??kich, Stowarzyszenie Historyczno Fortyfikacyjne Przedmo?cie Pi?a.

opracowa?: Marcin Ku?aczewski

12 - zdjęcia>>   więcej >>


   30 M??nych...

Z spo?rd milionw walcz?cych Polakw na wszystkich frontach II Wojny ?wiatowej tylko 5167 osb zosta?o odznaczonych w latach 1939-1945 najwy?szym Polskim Odznaczeniem Bojowym jakim jest Order Wojenny Krzy?a Virtuti Militari. Nie jest przeto ?adn? tajemnic? i? osoby odznaczone- tak jak przewidywa? to regulamin odznaczenia musia?y dokona? „czynw wybitnego m?stwa i odwagi, dokonanych w boju i po??czonych z po?wi?ceniem si? dla dobra Ojczyzny”. W dniu 02 lipca br. W Gda?sku mieli?my niebywa?? okazj? spotka? si? z trzydziestoma Damami i Kawalerami odznaczonymi w?a?nie tym orderem.

opracowa?: Ojciec Prowadz?cy

4 - zdjęcia>>   więcej >>


   „Jedna minuta, czterdzie?ci sekund"

W lutym tego roku, historyk dr Janusz Marszalec zwrci? si? do naszego Stowarzyszenia o pomoc w realizacji projektu rekonstrukcji historycznej - zamachu na Kutscher? - na podstawie istniej?cego a ma?o znanego raportu z-cy d-cy akcji, kaprala „Alego” ... Zdj?cia II

opracowa?: Stopczyk

29 - zdjęcia>>   więcej >>


   63 rocznica rozbicia PUBP w Pu?awach

"... po chwili, major NKWD zorientowa? si?, ?e to podst?p i si?gn?? do kabury po pistolet. Szybszy by? jednak Orlik, ktry strza?em z colta powali? go na ziemie. Rozpocz??a si? akcja. Cz??? AK-owcw w tym grupa „Wiernego” (w tej roli Leszek) rozstawi?a si? za murem stanowi?c os?on?. Nast?pi?a ostra wymiana ognia ..."

opracowal: Malina

18 - zdjęcia>>   więcej >>


   63. rocznica zaj?cia Gdyni przez ?o?nierzy 1. Brygady Pancernej

W pi?tek 28 marca o godzinie 12.00 pod pomnikiem Marynarza Polskiego zgromadzili si? przedstawiciele Miasta, instytucji jak rwnie? mieszka?cy by odda? cze?? wszystkim tym, ktrzy przelewali sw? krew i polegli w walce o nasze Miasto. Oczywi?cie zdajemy sobie spraw?, i? rocznica ta jak wiele innych w naszej historii budzi nie tylko rado??, ale te? zmusza do ?ez – bowiem pomimo tak dotkliwego do?wiadczenia, jakim by?a dla naszego narodu II Wojna ?wiatowa, jej fina? nie przynis? nam upragnionej wolno?ci i suwerenno?ci...

opracowa?: Papox

4 - zdjęcia>>   więcej >>


   V. lecie TGRH !

Niew?tpliwie po?rd wielu ostatnio realizowanych projektw urodziny naszego Stowarzyszenia uros?y do rangi wielkiego wydarzenia i - o ile panuj?ca w zdrowiu krlowa angielska czy chocia?by niezwyk?y Stefan z Pokucic zapewne nic o tych urodzinach nie wiedz? - jednak dla nas, ma?ej spo?eczno?ci, jak? tworzymy ju? 5-ty rok z rz?du jest to bez ma?a, symbol. A je?li symbol, zatem jaki ?

opracowal: Papox

więcej >>


   Zdj?cia rekonstrukcyjne w Wielbokach oraz relax w K?ominie

Po zako?czeniu dzia?a? w szkole, kolejnym punktem naszego planu by?o przygotowanie si? do przerzucenia do miejscowo?ci Wielboki, gdzie realizowane by?y zdj?cia i inne materia?y niezb?dne do naszej dzia?alno?ci. Rwnie? w Wielbokach zapalili?my znicze pod tablic? upami?tniaj?c? poleg?ych w walkach o t? miejscowo?? 43 ?o?nierzy WP, miejscowo?? ta z wielu wzgl?dw jest niezwyk?a – po pierwsze do dzi? dnia stoj? domy, w ktrych mie?ci? si? sztab 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii, zachowany jest w zasadzie ca?y uk?ad wsi –jak sprzed 63 laty! St?d te? przy pomocy kolegw z Sekcji Zachd starali?my si? odtworzy? przebieg walk i mo?liwo?ci rozwoju wydarze?.

opracowa?: papox

6 - zdjęcia>>   więcej >>


   Zaj?cia edukacyjne dla gimnzjalistw

?wierczyna: Jeszcze tego samego wieczoru, kiedy emocje po spotkaniu z ?o?nierzami opad?y na tyle, ?e mo?na by?o przej?? do innych spraw, rozpocz?li?my odpraw? zwi?zan? z rajdem historycznym organizowanym dla dzieci i m?odzie?y szkolnej, ktrego trasa liczy? mia?a ko?o 7 kilometrw i poprzecinana by?a 8 punktami, na ktrych m?odzie? musia?a wykaza? si? zarwno sprawno?ci? fizyczn? jak i umiej?tno?ci? pracy zespo?owej. Ponadto ostatecznych korekt nale?a?o dokona? przy planowanych zaj?ciach edukacyjnych z zakresu "historii na ?ywo" jakie przygotowali?my oprcz rajdu dla ?wierczy?skich gimnazjalistw.

opracowa?: papox

18 - zdjęcia>>   więcej >>


   ?wierczyna 2008

W zasadzie jeszcze w okolicach grudnia rozpocz??y si? prace przygotowawcze zwi?zane z wyjazdem sekcji p?noc – do sekcji zachd, do miejscowo?ci ?wierczyna. Pierwotnie chodzi?o o zorganizowanie dla uczniw tamtejszych szk? rajdu, ktry w swej wymowie i charakterze pozwala?by zwrci? uwag? dzieci i m?odzie?y na problematyk? historyczn? ich ma?ej ojczyzny. Gdy rysowa?y si? pierwsze koncepcj? dot. przebiegu rajdu- Jacek Kalinowski, szef naszej sekcji Zachd z?o?y? nam dodatkowe propozycje by sam pobyt tam rozszerzy? o dodatkowe elementy. Jak si? okaza?o nasi koledzy z sekcji Zachd nie „zasypywali gruszek w popiele” i przedstawili niezwykle ambitny plan, jaki mieliby?my zrealizowa? wsplnymi si?ami. Po przeanalizowaniu potencjalnych przeszkd i mo?liwo?ci stwierdzili?my, ?e na bie??co plan b?dzie korygowany wed?ug priorytetw. Ostatecznie pobyt w ?wierczynie, naszej g?wnej bazie dzia?ania trwa? 4 dni.

opracowa?: papox

11 - zdjęcia>>   więcej >>


   Prze?amanie Rzeki Pilicy

Noc 12 na 13 stycznia 1945 roku, cho? mglista i uwie?czona nisko zalegaj?cymi niebo chmurami i przecinaj?cymi, co i rusz tutejszy ?wiat zamieciami nie mia?a w sobie nic z sielanki – to, co si? dzia?o po wschodniej stronie Wis?y kaza?o raczej my?le?, i? dziej? si? tam dantejskie sceny- g?o?na muzyka puszczana zawzi?cie z sowieckich gigantofonw w celu zamaskowania operacji przemieszczania si? na podstawy wyj?ciowe sprz?tu pancernego 10–ciu Armii ze sk?adu 1. Frontu Ukrai?skiego

opracowal: Stopczyk

26 - zdjęcia>>   więcej >>


   Powstanie Wielkopolskie

Jak zapewne szanowny czytelnik zd??y? zauwa?y? - ?ledz?c dzia?ania naszej grupy – nie da si? ukry?, ?e od kilku lat, z wzajemnym zrozumieniem wsp?dzia?amy z 3 Bastionem Grollman !. Mo?emy tu ujawni?, ?e po wielu wsplnych dyskusjach w temacie Ich nowych projektw, poruszaj?cych problematyk? konfliktw zbrojnych na ziemiach Polskich na samym pocz?tku XX wieku – przekonali?my si?, ?e ...

opracowal: Stopczyk

7 - zdjęcia>>   więcej >>


   „Dotknij Niepodleg?o?ci” – Warszawa 11.XI.2007

Na d?ugo przed Dniem Niepodleg?o?ci zacz??y do nas dociera? wie?ci o planowanej paradzie rekonstruktorw, maj?cej u?wietni? tegoroczne obchody. Wkrtce po tym dotar?o do nas oficjalne zaproszenie od Tomka Krasi?skiego z GRH "Rados?aw" – g?wnego koordynatora dla grup rekonstrukcji historycznej bior?cych udzia? w paradzie ...

opracowa?: Laska

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   V Oglnopolska Konferencja Studentw Historykw Wojskowo?ci

Naukowe Ko?o Historykw Uniwersytetu Gda?skiego dzia?a od grudnia 1996 roku przy nowym statucie. Kontynuuj? prac? Ko?a Ikonograficznego dzia?aj?cego od 1987 roku. Mamy zatem okazj? i zaszczyt przedstawi? Wam weteranw swojej pasji!

opracowal: Micha? Wierzbicki

3 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków