TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras



   Na zachodnich rubie?ach… - wystawa w Czaplineckim O?rodku Kultury

Id?c za ciosem plenerowej wystawy zorganizowanej z okazji Dnia Lotnika w tamtejszej Jednostce Wojskowej w Miros?awcu, zachodnia cz??? naszego Stowarzyszenia zorganizowa?a w dniu 3 marca wystaw? po?wi?con? 62. rocznicy zaj?cia Czaplinka przez oddzia?y Wojska Polskiego.

Ale zacznijmy od pocz?tku. Tak naprawd? wszystko zacz??o si? kilka dni przed 11 listopada kiedy to Pani Janina G?szcz, dyrektor Czaplineckiego O?rodka Kultury, poprosi?a nas o zorganizowanie wystawy w?a?nie w dniu ?wi?ta Niepodleg?o?ci.

opracowa?: Pawe?

7 - zdjęcia>>   więcej >>


   Film dokumentalny o Informacji Wojskowej Marynarki Wojennej

Z pocz?tkiem pa?dziernika, podczas jednego ze spotka? roboczych z dr. Januszem Marszalcem (pracownikiem OBEP IPN oddz. Gda?sk), zaproponowano naszemu Stowarzyszeniu w??czenie si? do prac przy realizacji projektu opowiadaj?cego o Informacji Wojskowej Marynarki Wojennej poprzez pryzmat historii kilku osb, ktrych los jak w soczewce ogniskuje wszystko to, czym by?o ?ycie i s?u?ba w czasie nadci?gaj?cego komunistycznego sztormu represji.

opracowa?: Papox

więcej >>


   Prelekcja w Zespole Szk? Nr 1 w Pile

„14 lutego 2007r., z okazji kolejnej rocznicy powrotu Pi?y do Macierzy, w ramach M?odzie?owego Klubu Dyskusyjnego w Zespole Szk? Nr 1 go?cili?my w naszej szkole dwch panw - Damiana Tadycha i Marcina Ku?aczewskiego, pasjonatw II wojny ?wiatowej oraz dzia?aczy grupy rekonstrukcyjnej z Gda?ska. Panowie opowiedzieli o historii walk o miasto zim? 1945 roku, pokazali sporo fotografii oraz mundury i sprz?t wojskowy z tamtego okresu. Pokaz po??czony by? z mo?liwo?ci? dotkni?cia, a nawet przymierzenia eksponatw, co wzbudzi?o najwi?cej rado?ci w?rd najm?odszych uczestnikw spotkania.”

opracowa?: Damian Tadych

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   Prze?amanie 2007 – Pniewo

Czy jest mo?liwe by w tak i?cie interdyscyplinarny sposb dozna? i poszerzy? swe horyzonty jak podczas tych 3 dni jakie na zaproszenie 3. Bastionu Grolman sp?dzili?my w Pniewach ? – jeszcze miesi?c temu zarwno ja jak i moi koledzy nigdy by?my w to nie uwierzyli a ?mia?ka stawiaj?cego tak? tez? najdelikatniej mwi?c skazaliby?my na wys?uchiwanie naszych nie najwy?szych lotw uwag i szpilek.

opracowa?: Papox

7 - zdjęcia>>   więcej >>


   Powstanie Wielkopolskie - GRH 3. Bastion Grolman

Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych po raz kolejny ma zaszczyt przedstawi? relacje z dzia?a? Pozna?skiego Stowarzyszenia Rekonstrukcyjnego ! Pozdrawiamy i do zobaczenia w „walce”.

zamie?ci?: Stopczyk

7 - zdjęcia>>   więcej >>


   TAJEMNICA TWIERDZY SZYFRW - Bogus?aw Wo?osza?ski

Na pocz?tku bie??cego roku rozpocz??a si? realizacja zdj?? do serialu telewizyjnego, ktrego producentem i autorem scenariusza jest znany dziennikarz telewizyjny Bogus?aw Wo?osza?ski. Serial ten nosi tytu? „TAJEMNICA TWIERDZY SZYFRW” i ju? w przysz?ym roku przewidziana jest premiera telewizyjna ca?ego licz?cego 13-cie odcinkw serialu.

opracowa?: Marcin

9 - zdjęcia>>   więcej >>


   Czo?g T34 - 76

Nie da si? ukry?, ?e nasze Stowarzyszenie od d?u?szego czasu czyni starania, dos?ownie o uratowanie czo?gu T34/76 ktry stoi na Westerplatte. Inicjatyw? podj?li?my z chwil? uzyskania informacji, ?e przy przedstawianych planach rewitalizacji terenu Westerplatte w licznych publikacjach, oficjalnie pad?y zwroty pod jego adresem – „usun??”, „?le si? kojarzy”, „ju? dawno mia? znikn??” itd. Jak wiemy, prace odrestaurowania placwki maj? by? rozpocz?te na wiosn? przysz?ego roku i b?d? zmierza?y do radykalnych zmian architektury terenu przybli?aj?c j? do wygl?du z wrze?nia 1939 roku.

opracowa?: Stopczyk & Papox

11 - zdjęcia>>   więcej >>


   3. Bastion Grolman

Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych z przyjemno?ci? prezentuje materia? z jednego z wielu ciekawych przedsi?wzi?? zaprzyja?nionej grupy rekonstrukcyjnej z Poznania – 3. Bastionu Grolman.

opracowa?: Stopczyk & Mizeria

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   GOTENHOF 1945

(…) 30 marca wieczorem czo?gi trzeciego batalionu przemaszerowa?y z Chylonii do Zagrza. W rejonie Zagrza brygada [1. Brygada Pancerna im. Bohaterw Westerplatte – przyp. STGRH] mia?a wsp?dzia?a? z 28. pu?kiem piechoty 10 Pieczengskiej Dywizji Piechoty genera?a majora Chuda?owa i z nim to dowdca brygady nawi?za? osobisty kontakt.

W tym czasie dowdztwo 19. Armii „obmacywa?o” K?p? Oksywsk? [niem. Oxhfter Kmpe – przyp. STGRH], naciskaj?c to tu, to tam, rozpoznaj?c bojem si?y wroga, poszukuj?c s?abszego miejsca u przeciwnika silnego przecie? i korzystnie usadowionego na p?askowy?u...

opracowa?: Czy?by

16 - zdjęcia>>   więcej >>


   Kulisy produkcji spektaklu pt. "INKA 1946"

Ile czasu mo?na skutecznie podtrzymywa? w ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa fa?szyw? histori? o losach Oddzia?u mjr. ?upaszki – jeszcze niedawno swobodnie okre?lanych mianem – „band ?upaszki”. Kim by?a, siedemnastoletnia sanitariuszka Armii Krajowej ps. "Inka", na ktr? w 1946 roku oprawcy z Urz?du Bezpiecze?stwa przewidzieli dziesi?ciu funkcjonariuszy do rozstrzelania w ciasnej „sali ?miechu”. Jak ma?o wiemy, jeszcze dzi?, o Danucie S?dzikwnej i jej tragicznej historii.

opracowa?: Stopczyk

28 - zdjęcia>>   więcej >>


   Rekonstrukcja ?agru - ?wiatowy Dzie? Sybiraka

Przechodniu zatrzymaj si? ! W latach 1939 – 1956 zes?ano na Sybir oko?o 2 milionw Polskich Obywateli. 10 lutego 1940 r. 220 000 osb; 13 kwietnia 1940 320 000 osb; 30 czerwca 1940r. 240 000 osb; 20 czerwca 1941 r. 300 000 osb. We wrze?niu 1939r. Wzi?to do niewoli 250 000 ?o?nierzy. Wiosn? 1940 r. NKWD zamordowa?o w Katyniu, Twerze, Charkowie, blisko 22 000 oficerw, policjantw i urz?dnikw pa?stwowych. Po wojnie wrci?o do Polski oko?o 500 000 osb.

opracowa?: Stopczyk & Papox

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Dzie? lotnika w Miros?awcu

Jak?e zgubne mo?e by? prze?wiadczenie, i? TGRH po „Kosakowie” wrzuci?o sobie na luz – ot? nie - bawimy si? dalej i to poczynaj?c od naszej ambasady „dobrej nowiny” mieszcz?cej si? w 3mie?cie a? po Miros?awiec – gdzie 2 wrze?nia nasza dzielna „sekcja zachd” we wsp?pracy z tamtejsz? 12. Lotnicz? Baz? wsp?organizowa?a Dzie? Lotnika.

opracowa?: Pawe? & Papox

7 - zdjęcia>>   więcej >>


   Borne Sulinowo - Spotkanie P?nocnej Grupy Wojsk

17 sierpnia br. grupa „Zachd” stanowi?ca awangard? si? g?wnych wyruszy?a z rejonu ?wierczyny do Bornego Sulinowa w celu uchwycenia i zabezpieczenia terenu dla reszty grupy. I nie by?o by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, i? czo?wka - w sile dru?yny „ludowego” Wojska Polskiego drog? t? pokona?a jako cykli?ci objuczeni wyposa?eniem oraz uzbrojeniem- Przemierzaj?c ca?? 30 km tras? na swych jedno?ladach wprowadzili niema?y zam?t w wiejskich zagonach i czworakach – jak zwykle jedni mwili, ?e to kawaleria szatana i ?e koniec ?wiata a inni z kolei, ?e to ci od ekologw – dlatego wyja?niamy to nasi dzielni fizylierzy! Ot, co.

opracowa?: Papox

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Westerplatte 2.09.2006r.

Drugiego dnia wrze?nia w godzinach po?udniowych z dworca g?wnego w Gda?sku wyruszy?a na szarej Emce trzyosobowa ekipa przedstawicieli TGRH Ola, Kugel i ja. Tym razem naszym zadaniem by?o wsparcie si? 3 Bastionu Grolman w prbie ataku na pozycje Polskie na Westerplatte.

opracowa?: Stopczyk

7 - zdjęcia>>   więcej >>


   K?PA OKSYWSKA - KOSAKOWO 2006

Cho? huk wystrza?w i problemy z b?benkami nadal nam towarzysz? – co niew?tpliwie bole?nie odczuwaj? nasi najbli?si gdy si? do nich zwracamy rycz?c. To jednak my ju? jeste?my po walce – ogromnej inscenizacji ktra by?a dla nas wszystkich przygotowuj?cych i bior?cych w niej udzia? kolejnym egzaminem umiej?tno?ci i pomys?w oraz co najwa?niejsze egzaminem sprawnego dostosowywania si? do zmieniaj?cych si? niczym w kalejdoskopie sytuacji gdzie brak szybkiej reakcji grozi? niew?tpliwie zachwianiem wykonania ca?o?ci planu jaki przewidywa? scenariusz.

opracowa?: Papox

69 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków