TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras   ?wi?to Niepodleg?o?ci w Gda?sku

Jest kilka dat w naszym kalendarzu, ktrych nadej?cie nieod??cznie ??czy si? z chwil? zadumy i rozwa?a? nad ich znaczeniem – to czas, kiedy rozsnuwamy przed sob? wizj? minionego czasu i wydarze? – to czas, kiedy przywo?ujemy s?owa naszych dziadkw – tych, ktrzy tworzyli tamt? rzeczywisto??. Tak jest rwnie? i z rocznic? odzyskania po 123 latach niewoli upragnionej wolno?ci i przywrcenia na mapy Europy –Polski. Dlatego w?a?nie ta rocznica powinna zajmowa? szczeglne miejsce w naszych sercach i umys?ach albowiem stanowi ?wiadectwo naszej wytrwa?o?ci i mi?o?ci do wolno?ci jako warto?ci podstawowej, bez ktrej nie chcemy a raczej nie potrafimy funkcjonowa?

opracowa?: ojciec prowadz?cy

2 - zdjęcia>>   więcej >>


   Od ognia, wody, ziemi i gniewu Gwardii uchowaj nas Panie!

Jest ch?odny, lecz nad wyraz s?oneczny poranek 26 pa?dziernika 2005 roku. W rejonie jednego z naszych ulubionych miejsc szkoleniowych nast?pi?a koncentracja 2 dru?yn Gwardii w pe?nym umundurowaniu i wyposa?eniu. Bezpo?rednim powodem koncentracji by?o po pierwsze uroczyste zako?czenie operacji Ameba przejawiaj?ce si? rozdaniem w?rd najbardziej aktywnych cz?onkw TGRH nowych kompletw maskuj?cych rzeczonego ju? wy?ej wzoru. Drugim powodem, dla ktrego tego pi?knego poranka zgromadzili?my si? na le?nej polanie by?o w?a?nie i mo?e przedewszystkim rozpocz?cie cyklu szkole? doskonal?cych zgranie pomi?dzy zarwno zespo?ami zwiadowczymi jak i pomi?dzy ca?ymi dru?ynami.

opracowa?: ojciec prowadz?cy

4 - zdjęcia>>   więcej >>


   Wzros?a si?a ogniowa TGRH


Na pocz?tku czerwca na plenum TGRH podj?to dyskusj? o potrzebie wzmocnienia si?y oddzia?ywania na przeciwnika w polu - wynikiem jednej z koncepcji opracowanej pospo?u przez kolegw Stopczyka, Katza, Saszy i mojej wynik?o, ?e powinni?my oprcz posiadanych rusznic i maxima rozbudowa? sektor broni zespo?owej - za najlepszy na obecnym etapie rozwoju uznali?my mo?dzierz - tak te? jeszcze w tym samym miesi?cu pomimo ogromu nat?oku innych spraw organizacyjnych rozpocz?to przygotowania dokumentacji i poszukiwania zespo?u wykonawczego.

opracowa?: ojciec prowadz?cy

6 - zdjęcia>>   więcej >>


   Dziewi?ciu z nieba...

Oko?o po?udnia 3 pa?dziernika 1944 roku zwiadowcy pocz?li ?adowa? si? do samolotu. Objuczeni broni? oraz sprz?tem z trudem mie?cili si? w w?skich drzwiach dwusilnikowego transportowca Lisunow Li-2. Za chwil? wylot. Tak d?ugo oczekiwana chwila nareszcie nadesz?a – skok za linie wroga ! Cel: rozpoznanie, infiltracja, dywersja. Dla razviedczikw chleb powszedni...

opracowa?: M. Czy?ewski

18 - zdjęcia>>   więcej >>


   Miodusy Pokrzywne 1945 - 2005

zamie?ci?: Czy?by

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   Borne Sulinowo 2005

W dniach 18 - 21 sierpnia 2005 r. odby? si? II Mi?dzynarodowy Zlot Pojazdw Militarnych w Bornym Sulinowie.

Niestety na miejscu imprezy pojawili?my si? dopiero w pi?tek po po?udniu, co wynika?o w prostej linii z dyspozycyjno?ci naszego „pojazdu” - ten akurat „pracowa?” i musieli?my poczeka? a? odzyska si?y oraz gotowy b?dzie stawi? czo?a naszym planom. Nie ma co ukrywa?, ?e dosy? d?ugo nosili?my si? z zamiarem pojawienia si? na Zlocie jad?c na... wozie drabiniastym zaprz?gni?tym w konia...

opracowa?: D. Iwa?ski

5 - zdjęcia>>   więcej >>


   Schron Biernej Obrony Przeciw Lotniczej z lat '30-tych now? baz? TGRH

Na pocz?tku stycznia 2005 roku w wyniku rozmw i rozwa?a? nad miejscem gdzie mogliby?my prowadzi? spotkania w szerszym ni? dotychczas gronie oraz gdzie mogliby?my realizowa? nasze statutowe za?o?enia zaproponowa?em by zwrci? si? do Miejskiego Konserwatora Zabytkw w Gdyni z zapytaniem o mo?liwo?? rewitalizacji budowli architektury militarnej - Po wymianie korespondencji oraz telefonw w po?owie lutego zostali?my zaproszeni na spotkanie ...

opracowa?: T. Paprocki

więcej >>


   "WOLA - SIERPIE? 1944" - widowisko historyczne

W ramach obchodw 61. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 30 lipca 2005 roku na terenie Zespo?u Szk? Zawodowych im. Micha?a Konarskiego (przed wojn? szko?a ?w. Kingi - Publiczna Szko?a Powszechna Nr 196) przy ulicy Okopowej 55a na warszawskiej Woli odby?a si? inscenizacja historyczna przedstawiaj?ca przebieg pierwszych jedenastu dni walk powsta?czych o budynek szko?y, tzw. Twierdz?, i teren wok? niej, toczonych przez oddzia?y Zgrupowania "RADOS?AW": Brygady Dywersyjnej "BRODA 53" (Oddzia? Dyspozycyjny Kedywu KG AK) i wchodz?cemu w jej sk?ad Batalionu "ZO?KA".

opracowa?: M. Czy?ewski

8 - zdjęcia>>   więcej >>


   Kryptonim "AMEBA"

W zasadzie od momentu podj?cia decyzji o rekonstruowaniu jednostki Gwardyjskiej rozpocz?li?my intensywne poszukiwania materia?w dotycz?cych w formacji oraz ich odmienno?ci w zakresie zarwno uzbrojenia, wyposa?enia jak i umundurowania - i o ile wiele kwestii dotycz?cych wyposa?enia lub uzbrojenia uda?o si? nam ju? zrealizowa? to do tej pory sen z powiek sp?dza?y nam stroje maskuj?ce b?d?ce przecie? w nagminnym u?yciu w?a?nie w wojskach gwardyjskich- staj?c si? niemal ich symbolem i wyznacznikiem - po prostu tym, co odr?nia?o je od zwyk?ych jednostek liniowych...

opracowa?: T. Paprocki

więcej >>


   Operacja Pomorska 2005

(...) Jest 3 marzec 1945 roku. W okolicy Ustki, wzd?u? linii brzegowej Ba?tyku na zachd, na Berlin !, zmierza? III pluton zwiadu pancernego 17. Do?skiej Brygady Pancernej Gwardii ze sk?adu 1. Armii Pancernej, czyszcz?c wysuni?ty przycz?ek obrony z ostatniej zbieraniny hitlerowskich naje?d?cw. Dzia?ania s? o tyle utrudnione, ?e nie ma konkretnej linii frontu a wrg ukryty jest w nieprzewidywalnych miejscach, co i rusz zaskakuj?cych „wyzwolicieli”. Zwiad I-ego plutonu dowodzony przez starszyn? „Papoxa” Paprockiego w czasie dochodzenia do linii brzegowej natkn?? si? na zasadzk?...

opracowa?: M. Wierzbicki

8 - zdjęcia>>   więcej >>


   Koncentracja w Zwierzy?cu

zamie?ci?: Czy?by

9 - zdjęcia>>   więcej >>


   III Zlot Pojazdw Militarnych Boryszyn 2005

W dniach 14 – 15 maja 2005 roku w m. Boryszyn gm. Lubrza odby? si? III Zlot Pojazdw Militarnych Boryszyn 2005. Na nied?ugo przed t? dat? z naszymi agentami wywiadu nawi?za? kontakt organizacyjny zaprzyja?niony z nami Waldemar Wojciechowski, prezes Lubuskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej – g?wnego organizatora tej imprezy, z propozycj? zaproszenia pododdzia?u Gwardii do wzi?cia udzia?u w planowanej inscenizacji batalistycznej ...

opracowa?: M. Czy?ewski

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   Otwarcie wystawy "SOPOT W LATACH WOJNY 1939-1945"

...tu? u podn?a okaza?ej willi - jednej z wielu jakie mo?na by?o znale?? w tym europejskim kurorcie, niemieccy ?o?nierze na patkach, ktrych srebrzy?y si? min. runy SS, szykowali w nerwowym po?piechu stanowisko do palenia r?nych dokumentw, ktre przez wzgl?d na sw? wa?no?? za ?adne skarby nie mog?y wpa?? w r?ce wroga - czy by?y to ?wiadectwa mordw na tutejszej ludno?ci czy te? tajne plany obrony? Tego nie wiadomo - wiadomo by?o tylko tyle, ?e co by si? nie sta?o nie mog? oni opu?ci? tego miejsca dopki nie doko?cz? swej pracy...

opracowa?: T. Paprocki

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Walki o Gdyni? w obiektywie TGRHW dniu 28 lutego sk?ad ekspedycyjny TGRH wybra? si? w historyczne miejsca gdzie prze?amywano niemieck? obron? na podej?ciach do Trjmiasta...

opracowal: T.Paprocki

9 - zdjęcia>>   więcej >>


   II urodziny TGRH
W dniu 28 marca tego roku oficjalnie obchodzili?my drugie urodziny naszego Stowarzyszenia - oficjalnie, gdy? nieformalnie dzia?amy w zasadzie w tym samym sk?adzie ju? od ponad 4 lat!opracowa?: T.Paprocki

13 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków