TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Walczysz kiedy zachodzi konieczno??, bez wzgl?du na nastroje. Nastrj mo?na mie? do przeja?d?ki na koniu, do amorw czy gry na balisecie. Ale nie do walki.
Gurney Halleck   'Bo nie być w Gostyniu, to obciach ...'

Weekend 9 – 11 lipca br. to już trzecie nasze spotkanie ze Zlotem Grup Rekonstrukcyjnych „Strefa Militarna” w Gostyniu. Jako pierwsza, już w czwartek dotarła na miejsce ekipa z Sekcji Zachód. Na miejscu był też Osełedes z rodziną, który jako „człowiek stąd” i z organizatorami obyty, zjednywał nam ich przychylność, m.in. zdobywając najlepszą możliwą miejscówkę na rozbicie obozu.

opracował: Katzo

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Film 'Historia Roja' czyli w ziemi s?ycha? lepiej

Kiedy na pocz?tku 2010 roku otrzymali?my propozycj? udzia?u w nowej produkcji TVP wszyscy byli zelektryzowani. Od dawna nie mia?a bowiem miejsca powa?na produkcja filmowa o tematyce „?o?nierzy Wykl?tych”. Oczywi?cie zgodzili?my si? bez namys?u. Re?yserem filmu jest Jerzy Zalewski ...

opracowa?: Malina

21 - zdjęcia>>   więcej >>


   IX Rajd ?upaszki

W dniach 24-27 czerwca 2011 r. odby? si? kolejny, ju? IX Rajd pieszy szlakiem ?o?nierzy 5. Wile?skiej Brygady Armii Krajowej mjr ?upaszki w Borach Tucholskich. Organizatorem by?o Stowarzyszenie Historyczne im. 5. Wile?skiej Brygady AK.

opracowa?a: Marta

18 - zdjęcia>>   więcej >>


   IV Rajd Wykl?tych

„No i, cholera, znw musz? takswk? jecha?!” – Takimi oto tradycyjnymi s?owami rozpocz?? si? dla mnie IV Rajd ?o?nierzy Wykl?tych organizowany przez BEP IPN Odzia? Warszawa...

opracowa?: Ivan

więcej >>


   Inscenizacja w Wa?czu

Nigdy w?a?ciwie nie zwiedzi?em dok?adnie Pojezierza Pomorskiego i okolic, co jest rzecz? wr?cz nagann?, patrz?c jak? te tereny maj? histori?. W?a?nie do udzia?u w inscenizacji fragmentu historii zosta?o zaproszone nasze Stowarzyszenie. Organizator, czyli Theatrum Historia, postanowi? pokaza? ostatnie chwile dogorywaj?cej III Rzeszy ...

opracowa?: Ivan

16 - zdjęcia>>   więcej >>


   'Widok znad celownika' - Pi?a 2011

"To ju? ostatnie dni wojny. Berlin otoczony przez oddzia?y Armii Czerwonej broni si? zaciekle. Zanim jednak nastanie pokj, musimy dobi? besti? w jej gnie?dzie, wi?c mozolnie czo?gamy si? w stron? niemieckich pozycji..."

opracowa?: Katzo

23 - zdjęcia>>   więcej >>


   VIII Urodziny TGRH Miechucino

Jest taki jeden dzie? w roku, na ktry czeka si? z ut?sknieniem. Oczywi?cie nie mam na my?li pierwszego dnia wiosny czy „?wiatowego dnia bez stanika” (30 maja). Jak co roku w ostatni weekend marca obchodzimy najwi?ksze ?wi?to naszego Stowarzyszenia – Urodziny ...

opracowa?: Malina

11 - zdjęcia>>   więcej >>


   'STALINGRAD'

Podczas 19 fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy zg?osili si? do nas przedstawiciele Sopockiej Wytwrni Filmowej z ofert? wyst?pienia w reklamie ...

opracowa?: Katzo

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   19 Fina? WO?P w Sopocie

9 stycznia 2011r. mieli?my okazj? we wsp?pracy z Sopockim WOPR oraz Stowarzyszeniem Militarni Trjmiasto po raz trzeci uczestniczy? w Finale WO?P. Przyk?adem lat ubieg?ych naszym zadaniem by?o przygotowanie i podanie ciep?ego posi?ku w postaci s?ynnej ju? poniek?d grochwki...

opracowa?: Malina

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Koncert A.Ko?akowskiego, Widowisko TGRH 'WYKL?CI' w Z?ocie?cu

„... bo przysi?gali?my na or?a i na krzy?, na dwa kolory, te naj?wi?tsze w Polsce barwy, na czyst? biel i na gor?c? czerwie? krwi, na wolno?? ?ywym i na wieczn? chwa?? zmar?ych...”

opracowa?a: Malinwka

20 - zdjęcia>>   więcej >>


   Nowe 11 Wrze?nia 2010

Punktualnie o godzinie 10 przed posterunek UB w Nowem zajecha? motocykl wioz?cy podejrzan? wraz z konwojentem. Przera?ona kobieta zosta?a od razu si?? zaci?gni?ta do ?rodka gdzie natychmiast „zaj??” si? ni? jeden z podoficerw NKWD. Po chwili jednak ...

opracowa?: Katzo

więcej >>


   Parszczyce 2010

O Pikniku Militarnym w Parszczycach k/Krokowej powoli mo?na u?ywa? okre?lenia - tradycyjnie. Tradycyjnie by?o dobrze, tradycyjnie te? wydarzenia dziej?ce si? spontanicznie przechodz? do historii. Ale zacznijmy od pocz?tku. Albowiem na pocz?tku by?o s?owo ...

opracowa?: Katzo

11 - zdjęcia>>   więcej >>


   Mj pierwszy raz. Gosty? oczami blondynki

W dniach 8 – 11 lipca mia?am ogromn? przyjemno?? uczestniczy? razem z TGRH w Strefie Militarnej Gosty? – Podrzecze 2010. By?a to impreza oryginalna, widowiskowa, skupiaj?ca p? tysi?ca pasjonatw i mi?o?nikw militariw z r?nych epok z ca?ego kraju. Nie by?o to tylko show, ale rwnie? wycieczka edukacyjna poprzez dioramy, pokazy sprz?tu wojskowego oraz inscenizacje bitew wojennych...

opracowa?: Blondynka

16 - zdjęcia>>   więcej >>


   III Rajd ?o?nierzy Wykl?tych - P?ock

W dniach od 11 do 13 czerwca na zaproszenie Pana Tomasza ?obuszewskiego wzi?li?my udzia? w III Rajdzie ?o?nierzy Wykl?tych w Rejonie P?ocka. Impreza by?a organizowana przez OBEP IPN w Warszawie. Rajd rozpocz?? si? ju? w ?rod?, kiedy to ka?da z 4 grup rajdowych otrzyma?a map? z nakre?lon? tras? ...

opracowa?: Malina

17 - zdjęcia>>   więcej >>


   Ko?obrzeg 2010

20 marca 2010 roku spotkali?my si? w Ko?obrzegu, w Parku St. ?eromskiego, aby rekonstrukcj? uczci? 65 rocznic? walk o Ko?obrzeg i za?lubiny Polski z morzem ...

opracowa?: Krzysztof Le?niowski

25 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków