TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras   'Bo nie być w Gostyniu, to obciach ...'

Weekend 9 – 11 lipca br. to już trzecie nasze spotkanie ze Zlotem Grup Rekonstrukcyjnych „Strefa Militarna” w Gostyniu. Jako pierwsza, już w czwartek dotarła na miejsce ekipa z Sekcji Zachód. Na miejscu był też Osełedes z rodziną, który jako „człowiek stąd” i z organizatorami obyty, zjednywał nam ich przychylność, m.in. zdobywając najlepszą możliwą miejscówkę na rozbicie obozu.

opracował: Katzo

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Film 'Historia Roja' czyli w ziemi s?ycha? lepiej

Kiedy na pocz?tku 2010 roku otrzymali?my propozycj? udzia?u w nowej produkcji TVP wszyscy byli zelektryzowani. Od dawna nie mia?a bowiem miejsca powa?na produkcja filmowa o tematyce „?o?nierzy Wykl?tych”. Oczywi?cie zgodzili?my si? bez namys?u. Re?yserem filmu jest Jerzy Zalewski ...

opracowa?: Malina

21 - zdjęcia>>   więcej >>


   IX Rajd ?upaszki

W dniach 24-27 czerwca 2011 r. odby? si? kolejny, ju? IX Rajd pieszy szlakiem ?o?nierzy 5. Wile?skiej Brygady Armii Krajowej mjr ?upaszki w Borach Tucholskich. Organizatorem by?o Stowarzyszenie Historyczne im. 5. Wile?skiej Brygady AK.

opracowa?a: Marta

18 - zdjęcia>>   więcej >>


   IV Rajd Wykl?tych

„No i, cholera, znw musz? takswk? jecha?!” – Takimi oto tradycyjnymi s?owami rozpocz?? si? dla mnie IV Rajd ?o?nierzy Wykl?tych organizowany przez BEP IPN Odzia? Warszawa...

opracowa?: Ivan

więcej >>


   Inscenizacja w Wa?czu

Nigdy w?a?ciwie nie zwiedzi?em dok?adnie Pojezierza Pomorskiego i okolic, co jest rzecz? wr?cz nagann?, patrz?c jak? te tereny maj? histori?. W?a?nie do udzia?u w inscenizacji fragmentu historii zosta?o zaproszone nasze Stowarzyszenie. Organizator, czyli Theatrum Historia, postanowi? pokaza? ostatnie chwile dogorywaj?cej III Rzeszy ...

opracowa?: Ivan

16 - zdjęcia>>   więcej >>


   'Widok znad celownika' - Pi?a 2011

"To ju? ostatnie dni wojny. Berlin otoczony przez oddzia?y Armii Czerwonej broni si? zaciekle. Zanim jednak nastanie pokj, musimy dobi? besti? w jej gnie?dzie, wi?c mozolnie czo?gamy si? w stron? niemieckich pozycji..."

opracowa?: Katzo

23 - zdjęcia>>   więcej >>


   VIII Urodziny TGRH Miechucino

Jest taki jeden dzie? w roku, na ktry czeka si? z ut?sknieniem. Oczywi?cie nie mam na my?li pierwszego dnia wiosny czy „?wiatowego dnia bez stanika” (30 maja). Jak co roku w ostatni weekend marca obchodzimy najwi?ksze ?wi?to naszego Stowarzyszenia – Urodziny ...

opracowa?: Malina

11 - zdjęcia>>   więcej >>


   'STALINGRAD'

Podczas 19 fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy zg?osili si? do nas przedstawiciele Sopockiej Wytwrni Filmowej z ofert? wyst?pienia w reklamie ...

opracowa?: Katzo

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   19 Fina? WO?P w Sopocie

9 stycznia 2011r. mieli?my okazj? we wsp?pracy z Sopockim WOPR oraz Stowarzyszeniem Militarni Trjmiasto po raz trzeci uczestniczy? w Finale WO?P. Przyk?adem lat ubieg?ych naszym zadaniem by?o przygotowanie i podanie ciep?ego posi?ku w postaci s?ynnej ju? poniek?d grochwki...

opracowa?: Malina

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Koncert A.Ko?akowskiego, Widowisko TGRH 'WYKL?CI' w Z?ocie?cu

„... bo przysi?gali?my na or?a i na krzy?, na dwa kolory, te naj?wi?tsze w Polsce barwy, na czyst? biel i na gor?c? czerwie? krwi, na wolno?? ?ywym i na wieczn? chwa?? zmar?ych...”

opracowa?a: Malinwka

20 - zdjęcia>>   więcej >>


   Nowe 11 Wrze?nia 2010

Punktualnie o godzinie 10 przed posterunek UB w Nowem zajecha? motocykl wioz?cy podejrzan? wraz z konwojentem. Przera?ona kobieta zosta?a od razu si?? zaci?gni?ta do ?rodka gdzie natychmiast „zaj??” si? ni? jeden z podoficerw NKWD. Po chwili jednak ...

opracowa?: Katzo

więcej >>


   Parszczyce 2010

O Pikniku Militarnym w Parszczycach k/Krokowej powoli mo?na u?ywa? okre?lenia - tradycyjnie. Tradycyjnie by?o dobrze, tradycyjnie te? wydarzenia dziej?ce si? spontanicznie przechodz? do historii. Ale zacznijmy od pocz?tku. Albowiem na pocz?tku by?o s?owo ...

opracowa?: Katzo

11 - zdjęcia>>   więcej >>


   Mj pierwszy raz. Gosty? oczami blondynki

W dniach 8 – 11 lipca mia?am ogromn? przyjemno?? uczestniczy? razem z TGRH w Strefie Militarnej Gosty? – Podrzecze 2010. By?a to impreza oryginalna, widowiskowa, skupiaj?ca p? tysi?ca pasjonatw i mi?o?nikw militariw z r?nych epok z ca?ego kraju. Nie by?o to tylko show, ale rwnie? wycieczka edukacyjna poprzez dioramy, pokazy sprz?tu wojskowego oraz inscenizacje bitew wojennych...

opracowa?: Blondynka

16 - zdjęcia>>   więcej >>


   III Rajd ?o?nierzy Wykl?tych - P?ock

W dniach od 11 do 13 czerwca na zaproszenie Pana Tomasza ?obuszewskiego wzi?li?my udzia? w III Rajdzie ?o?nierzy Wykl?tych w Rejonie P?ocka. Impreza by?a organizowana przez OBEP IPN w Warszawie. Rajd rozpocz?? si? ju? w ?rod?, kiedy to ka?da z 4 grup rajdowych otrzyma?a map? z nakre?lon? tras? ...

opracowa?: Malina

17 - zdjęcia>>   więcej >>


   Ko?obrzeg 2010

20 marca 2010 roku spotkali?my si? w Ko?obrzegu, w Parku St. ?eromskiego, aby rekonstrukcj? uczci? 65 rocznic? walk o Ko?obrzeg i za?lubiny Polski z morzem ...

opracowa?: Krzysztof Le?niowski

25 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków