TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasPorz?dek na rekonstrukcjach historycznych


Po ka?dej rekonstrukcji historycznej epizodu pola walki, ka?dej innej imprezie rekonstruktorskiej, snuj? si? niezadowolenie i polemika rzeszy krytykw, uszczypliwych dziennikarzy a nawet samych zawiedzionych uczestnikw i rozczarowanych organizatorw. Z miejsca szukamy winnych i odpowiedzialnych za ba?agan, partactwo czy incydenty. Wnioski s? z regu?y podobne – pompatyczne postanowienia poprawy umacniane do?wiadczeniem przerobionych b??dw! Tylko szkoda, ?e po krotny raz.

Gdzie one powstaj?? Z jednej strony mo?na oskar?a? organizatora za kiepsk? koordynacj?, plan, nadzr itd... Mo?emy doszukiwa? si? braku do?wiadczenia militarystw w odtwarzanym fachu. Mo?emy wy?apa? zjawisko euforii – egzaltacji nie do opanowania przy potyczkach w ca?ych grupach jak i u pojedynczych zapale?cw. Mo?na wymieni? jeszcze wiele przyczyn oraz kontrargumentw. Ale istot? tematu nie b?dzie ich wykazywanie, – bo to nadaje si? na weso?e opowie?ci przy ognisku. Istot? jest stworzenie nowatorskiego algorytmu zapobiegaj?cemu tym ba?aganom, zgrzytom a potem wa?niom. Dlaczego nowatorski? Poniewa? tak jak ?wie?e jest zjawisko rekonstrukcji historycznych tak ?wie?y b?dzie proces panowania nad nimi. A b?dzie on mia? istotny wp?yw na wizerunek inscenizacji czy innych dzia?a? rekonstruktorskich. Tutaj pojawiaj? si? poj?cia – dowodzenie, koordynacja, nadzr. Cho? s? to znane okre?lenia – b?d? si? odr?nia? uwarunkowaniem swojego bytu w omawianym ?rodowisku. Dobrowolno?? istnienia – funkcjonowania grup rekonstrukcyjnych w naturalny sposb odrzuca przymusowe respektowanie systemu dowodzenia i koordynacji. Innymi s?owy – b?d? Ci? s?ucha? jak b?d? Ci? uwa?a?.

W ?rodowiskach spo?ecznych zawsze istniej? jednostki dominuj?ce, ktre skutkowo staja si? przywdcami stada. Druga prawid?owo?? – stado potrzebuje do istnienia swojego opiekuna – ojca – wodza. Wszystko jest dobrze, je?eli jest to naturalny proces. Gorzej, gdy przywdcy osi?gaj? swoje stanowiska podst?pem, fa?szywym ?wiadectwem, koneksjami itp. Zauwa?amy tu krasomwcw, ktrzy czaruj? ca?e rzesze „wiernych” a w sytuacjach skrajnych np. frontowych nie panuj? nad niczym. Z kolei ci z powo?ania s? dyskredytowani a nawet eliminowani przez zawistnych a doceniani po?miertnie . Jedni s? niewygodni dla drugich w imi? dobra og?u a ten rzadziej wybiera ni? li jest skazany na swego wodza. Z tej m?tnej wizji p?ynie kilka wnioskw. Dowodzenie, koordynacja to dar, talent, do?wiadczenie i wiedza a dopiero na ko?cu przywilej. Piastowanie tej funkcji a metody - styl dowodzenia to dwie r?ne sprawy. Podleg?o?? – poddanie powinno wynika? z woli – wiary a nie z przymusu – strachu. To cenne, je?eli prze?o?ony jest co najmniej ?wiadom tych regu?.

Dowdca – posta?, ktra przekazuje jasne i proste dyspozycje. Zdecydowane i czytelne polecenie musi by? dobran? kompozycj? komunikatw. S? p?ynne granice pomi?dzy obraz? adresata, o?mieszeniem samego siebie a zamierzonym osi?gni?ciem pos?usze?stwa. Bior?c to pod uwag? i analizuj?c nieprzewidziane sytuacje musi tak kierowa? swoimi lud?mi, aby wiedzieli co maj? robi? i aby to robili! Musi mie? ?wiadomo?? ci??aru, jaki niesie ze sob? rola opiekuna ludzi, ktrych, nawet b?dzie musia? po?wi?ci?. Je?eli b?dziemy musieli wykonywa? polecenia nieodpowiedniego cz?owieka (n.p. z du?ymi kompleksami) skupi on, na przyk?ad, uwag? na demonstracji swoich przywilejw a nie na konstruktywnym i ekonomicznym osi?ganiu celw. B?dzie si? popisywa? i stosowa? technik? przybli?on? do obecnie popularnego mobbingu1 tak, aby nie zosta? zdyskredytowanym. To taka zabawa z podstawwki, – kto kogo g?o?niej i szybciej zruga i tym samym uciszy, zostanie uznany dla ?wi?tego spokoju i z w?tpliwego szacunku. Je?eli b?dziemy mieli dowdc? nie?mia?ego, niepewnego swoich s?w, skrytego, mo?emy by? pewni co najmniej frustracji pododdzia?u. A co z takim, ktry ze strachu nosa nie wy?ciubi zza w?g?a przy niebezpiecze?stwie tym samym opu?ci swoich ludzi, ktrzy potrzebuj? go jak ojca. Odnosz?c te przyk?ady na poletko rekonstruktorw - takiego, co ubiera insygnia oficerskie lub tytu?uje si? takimi rangami nie oferuj?c nic ponadto. Mo?na przytacza? jeszcze wiele kombinacji wizerunku nieodpowiedniego wodza. Oceny te pozostawmy tutaj socjologom i odwiecznie zniesmaczonym podw?adnym – takie zbjeckie ich prawo. (Tutaj pojawia si? aspekt oceny z pozycji ludzi czynu i do?wiadczenia. Kryterium tej oceny to wszystko to, czego w szczeglny sposb do?wiadczyli bardziej ni? inni. W tym ?wietle prze?o?eni zawsze s? krytykowani jako „in?ynierowie pola walki” – teoretycy sztuki. W rzeczywisto?ci jedno z drugim – teoria i do?wiadczenie u takich nie musz? antagonizowa?)

W oficjalnych formacjach zbrojnych przydzielanie do pe?nienia obowi?zkw prze?o?onego czy mianowanie na takie stanowisko nie jest dzie?em przypadku, samozwa?stwa, dobrowolno?ci. Pomijaj?c wymg posiadanej wiedzy i przeszkolenia coraz rzadziej obsadza si? te funkcje nieodpowiedzialnymi lud?mi. Ka?dorazowo nie sprawdzanie si? funkcyjnego skutkuje przeniesieniem do innego pionu lub innym zabiegiem. Proces zajmowania stanowisk kierowniczych jest na tyle sformalizowany, ?e podw?adni s? skazani na danego prze?o?onego, ktrego cechy charakteru, (jakie nas interesuj?) nie zawsze wsp?graj? z oczekiwanymi. W przypadku znanych formacji zbrojnych nie ma to wi?kszego znaczenia. Obowi?zuje tutaj karna zale?no?? s?u?bowa. Odpowiedzialno??, co najmniej dyscyplinarna w jasny sposb reguluje zasady podw?adno?ci. Jak ju? wcze?niej wspomnia?em, tych regu? nie mo?na przyporz?dkowa? zrzeszeniom – spo?eczno?ci? o dobrowolnych wi?ziach. Powstaje proste pytanie jak obsadzi? stanowiska dowdcw dru?yn w pododdziale rekonstruktorw, spe?niaj?cych jednocze?nie rol? aktorw doskonale znaj?cych ca?y scenariusz a jednocze?nie charyzmatycznych i dobrowolnie uznawanych wodzw o decyduj?cym zdaniu, ktrych polecenia nie pozbawiaj? zdania, inicjatywy czy operatywno?ci pozosta?ych uczestnikw.

Organizator imprez rekonstrukcyjnych z regu?y nie ma czasu na sprawowanie funkcji dowodz?cego akcj?. Powinien administrowa? przebieg imprezy na poziomie wsp?pracy z organami administracji terenowej, mediami, dowdc? Policji, JRG, SG, JW2, Pogotowia, ochrony itd. Organizator powinien tu zapewni? jednego lub kilku koordynatorw znaj?cych scenariusz inscenizacji. Koordynatorzy ci powinni komunikowa? si?, za pomoc? umownych znakw bezpo?rednio z „aktorami pola walki”. Jest to do?? prosty system i w zupe?no?ci wystarczaj?cy. Zabezpieczony jest tutaj czas poszczeglnych sekwencji i p?ynno?? akcji. Podobne schematy winny obowi?zywa? przy innych realizacjach rekonstruktorskich. Jest to do?? neutralna funkcj?, lecz bardzo odpowiedzialn?. Do tego celu nale?y wyznacza? osoby cechuj?ce si? dobr? komunikatywno?ci?, orientacj?, bystro?ci?, operatywno?ci? itp. Zadania dla koordynatorw powinny ogranicza? si? do roli (dos?ownie) dyrygenta – suflera. A jego komunikaty powinny by? adresowane do dowdcw dru?yn, pododdzia?w, ktrzy piastuj? bardziej wymagaj?ca funkcj?. Dowodzenie jest to trudne zadanie w rekonstrukcjach. Troch? odmienna sytuacja od rzeczywistych dzia?a? frontowych gdzie jedyn? jasn? spraw? jest osi?gni?cie celu przy jak najmniejszych stratach. Tutaj straty, cel i droga do niego, zosta?y z gry okre?lone. Tutaj k?ania si? improwizacja kompiluj?ca z za?o?eniami inscenizacji.

Potrzebny porz?dek na organizowanych imprezach rekonstruktorskich bezwzgl?dnie wymaga jasnej hierarchizacji. Mamy organizatora, mamy koordynatora musimy mie? dowdcw! Ponadto musi istnie? wcze?niej przygotowany Plan / Scenariusz danej imprezy3.

Przede wszystkim musimy wyznaczy? – wybra? jak najbardziej sprawiedliwie dla wszystkich, osoby nadaj?ce si? do takich funkcji. Nie b?dziemy mieli czasu na naturalne wy?onienie si? przywdcy stada i nie b?dzie mo?liwo?ci wdro?enia systemu awansw istniej?cych formacji zbrojnych. Prost? i skuteczna metoda to tradycyjne, anonimowe g?osowanie zainteresowanej grupy z oficjalnym og?oszeniem wynikw. Wy?oni si? zesp? osb zaakceptowanych do pe?nienia tych funkcji. Je?eli funkcja koordynatora jest jasna to zakres obowi?zkw dowodz?cego powinien by? kwesti? umown? w grupie rekonstrukcyjnej, lecz stosowane metody powinny by? to?same do sprawdzonych w istniej?cych formacjach zbrojnych. Zale?nie od ilo?ci uczestnikw interesuj?cego nas zdarzenia, musimy4 wyznaczy? stosown? ilo?? prze?o?onych – dowdcw. Kolejno nazywamy ich wg uznania lub to?samo?ci rekonstrukcji. Zak?adaj?c, ?e Organizator ma uprawnienia Dowdcy Naczelnego ca?ej grupy rekonstrukcyjnej – Dowdc? (ami) liniowym jest jedna osoba dla jednej formacji – strony konfliktu. Ten posiada swoich dowdcw kompani, plutonw lub dru?yn5.

 • 1. Do obowi?zkw dowdcy pododdzia?u nale?y znajomo?? scenariusza, za?o?e? rekonstrukcji, zapoznanie uczestnikw z wymogami organizatora, zasadami wsp?pracy, odpowiedzialno?ci? za ?amanie tych zasad.Nale?y rwnie? przedstawienie organizatora, dowdcw i kwatermistrza, przybli?enie planu dnia i co najwa?niejsze – przegl?d mundurowy i przydzia? do dru?yn. Nale?y rwnie? opieka – nadzr nad pomoc? z zewn?trz6 i statystami. Nie wi?cej i nie mniej.
 • 2. Do obowi?zkw dowdcw plutonw, dru?yn jest znajomo?? scenariusza, ewidencja podopiecznych wsplnie z Kwatermistrzem, przydzia? broni i amunicji7 oraz pe?na opieka i nadzr nad swoimi lud?mi przed w czasie i po rekonstrukcji!
 • 3. Jedni i drudzy powinni przeprowadzi? odpraw? wszystkich uczestnikw a potem swoich pododdzia?w .Stosowa? si? do polece? wg hierarchii i znakw – koordynacji.
 • 4. Wspomniany Kwatermistrz – jest to funkcja uznaniowa8. Do jego zada? przed i po rekonstrukcji nale?y: utrzymywanie kontaktu z organizatorem a dowdcami, ewidencja kwaterunek, zaprowiantowanie, zapewnienie prawid?owego umundurowania. W trakcie rekonstrukcji mo?e pe?ni? funkcj? koordynatora.

  Je?eli liczba uczestnikw ogranicza si? do dru?yny, opisane powinno?ci wykona jedna osoba. Poniewa? ustalili?my, ?e obowi?zuj?ce metody b?d? opierane na istniej?cych, dowdca ma prawo przybiera? sobie do pomocy osoby funkcyjne zgodnie z potrzeb? rekonstrukcji.

  By? mo?e, to wszystko jest du?ym uproszczeniem, lecz wystarcza do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia ka?dej inscenizacji. Ka?dorazowo trzeba zak?ada? kilka nieprzewidzianych sytuacji. Przyk?adowo: przyjazd nieznanych lub nieplanowanych uczestnikw z zewn?trz, przyjazd takich, ktrzy nie b?d? znali scenariusza lub nie b?d? przygotowani do imprezy, stan upojenia alkoholowego czy nadmierna aktywno?? w komentarzach, pouczeniach, pomys?ach czy popisach. W ?adnym scenariuszu, za?o?eniu czy planie inscenizacji nie da si? uregulowa? – wyeliminowa? prewencyjnie tych „przypadkw”. Przedstawiony system nadzoru, koordynacji i dowodzenia w zupe?no?ci jest w stanie opanowa? ka?dy taki i inny problem jedynie wtedy, gdy funkcyjni wype?ni? oczekiwane rol?. Wdro?enie tego systemu we wszystkich formalnych i nieformalnych grupach pomo?e udoskonali? zamierzony efekt rekonstrukcji ka?dej wsplnej imprezy.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Hipoteza i projekt „Algorytmu” dowodzenia na rekonstrukcjach zosta?y opracowane na podstawie spostrze?e? i do?wiadcze? cz?onkw TGRH. B?d? wdzi?czny za uwagi i propozycje, ktre prosz? kierowa? na forum otwarte (link). Autor tekstu Micha? Wierzbicki „Stopczyk”.

  1. W Kodeksie Pracy ( art. 94(3) par 2) zdefiniowany zosta? jako dzia?ania lub zachowania dotycz?ce pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegaj?ce na uporczywym i d?ugotrwa?ym, n?kaniu lub zastraszaniu takiego wywo?uj?ce u niego obni?on? ocen? przydatno?ci zawodowej, powoduj?ce lub maj?ce na celu poni?enie lub o?mieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespo?u. Odsy?am do opracowa? H.Leymanna
  2. Jednostki Ratowniczo Ga?nicze, Stra? Graniczna, Jednostki Wojskowe
  3. Plan / scenariusz – zatwierdzony w Uchwale na Zebraniu Zarz?du lub na innych zasadach, je?eli nie jest to Stowarzyszenie zobligowane do przestrzegania Ustawy i Statutu.
  4. Zadanie dla Organizatora – uwzgl?dnione w scenariuszu j/w.
  5. Wszystkie te osoby s? ju? z gry uwzgl?dnione w scenariuszu, planie, j/w
  6 Wojsko / Policja / Stra? Graniczna / Pirotechnicy itp.
  7. Przyk?adowo, – je?eli korzystamy z ?dzkiej Filmwki lub innego ?rd?a
  8. Osoba z gry uwzgl?dniona w scenariuszu / planie j/w
 • damian


  Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
  KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

  © Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
  (tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

  ..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
  Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków