TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasMundur ?olnierski Armii Czerwonej wzr 1943 (cz??? I)

Podejmuj?c tematyk? dotycz?c? umundurowania walcz?cej na przestrzeni ponad tysi?ca kilometrw armii nie sposb odnie?? si? do wszystkich aspektw zwi?zanych zarwno z jej przemundurowaniem oraz co warte podkre?lenia wyst?powaniem r?nych „kombinacji” mundurw, – dlatego te? uwa?amy za stosowne by powrci? i wyja?ni? przyczyny oraz kontekst historyczny, w jakim powsta?a sama idea reformy mundurowej, ktra tak naprawd? nie ograniczy?a si? przecie? tylko do fasadowych i wizualnych zmian, ale by?a zakrojon? na wielk? skal? operacj? planistyczno-organizacyjn?, obejmuj?c? swym zasi?giem prawie ca?? struktur? armii.
      Ze wzgl?du na mia?ko?? i nisk? warto?? merytoryczn? dost?pnych na dzie? dzisiejszy opracowa? z zakresu uniformologii (oczywi?cie poza wyj?tkami) jeste?my wr?cz prze?wiadczeni, ?e w swym opracowaniu nie unikniemy b??dw lub potkni??- (jeste?my, bowiem pasjonatami historii a nie zawodowymi historykami). Do?o?ymy jednak wszelkich stara? by niedoci?gni?? by?o jak najmniej. A za wszelkie potkni?cia z gry przepraszamy.
      Dzia? zwi?zany z umundurowaniem Armii Czerownej podzielili?my na kilka cz??ci. Nasz? podr? zaczniemy jednak od krtkiego rysu historycznego a w dalszej cz??ci zajmiemy si? mundurem zimowym RKKA u?ywanym w oddzia?ach liniowych.


„(...) Za zarobione na interesach z imperialistami pieni?dze zbudujemy dla nich szubienic?(...)”

W.I. Lenin ( z rozmowy o wprowadzeniu NEP-u w 1927 roku)

      W czasie, gdy decydowa?y si? losy pierwszego w ?wiecie pa?stwa komunistycznego, gdy na gruzach Stalingradu trwa?y zaci?te walki, a prawie 1/3 "republiki 100 narodw" broczy?a krwi?, znosz?c jarzmo hitlerowskiej okupacji mog?oby si? wydawa?, ?e nie ma w chwili obecnej nic wa?niejszego ni? zatrzymanie pochodu niemieckich naje?d?cw i to za wszelk? -(nawet najwy?sz?) cen?! W zasadzie wydawa? by si? mog?o ?e produkcja uzbrojenia i amunicji ma priorytet, niemo?liwy do podwa?enia, ?e wszystko inne niezwi?zane bezpo?rednio z prowadzeniem wojny jest ju? tylko cieniem i wspomnieniem z czasu pokoju. Tak, tak mog?oby si? wydawa? gdyby?my nie mieli do czynienia w?a?nie z krajem gdzie logika jest mira?em, a dialektyka marksistowska i potrzeba chwili wyznacznikiem „stalinowskich dzia?a?”.
     Tak te? z niemo?liwym do opanowania zdziwieniem Niemcy i ca?y "kapitalistyczny" ?wiat przyj?? informacj? -o dekrecie Rady Najwy?szej z dnia 6. I. 1943 roku o wprowadzeniu dla ca?ego stanu osobowego RKKA nowych dystynkcji w formie pagonw, a w dniu 15. I. 1943 nowych wzorw umundurowania ! – Sygna? by? dla wszystkich czytelny - Zwi?zek Sowiecki pomimo poniesionych (i ponoszonych w dalszym ci?gu!) I?cie „astronomicznych” strat zdawa? si? najwyra?niej ich nie zauwa?a? – w umys?ach wielu specw z wydzia?u „Obce armie wschd” zacz??o rodzi? si?, wi?c pytanie – tak naprawd?, z jakim przeciwnikiem zacz?li?my wojenny taniec? – Wniosek by? w swej prostocie i znaczeniu wprost pora?aj?cy -NIEPOKONANYM!
      Oficjalna informacja w tym zakresie g?osi?a: "...Wzory nowego umundurowania i nowych dystynkcji zosta?y przedstawione do akceptacji Przewodnicz?cemu Rady Komisarzy Ludowych, I.W. Stalinowi i uzyska?y jego aprobat?..."
      Oczywi?cie b??dem by?oby s?dzi?, i? ten misterny plan przemundurowania armii w trakcie najci??szych walk powsta? nagle - ot? nie- by wyja?ni? ca?? histori? musimy rwnie? powrci? do Rozkazu GKO nr. 308 z 19 IX 1941 roku, kiedy to dla podniesienia ducha ?o?nierzy ustanowiono tytu? "Gwardia" dla wyr?nienia najbitniejszych dywizji Armii Czerwonej. Jakby tego by?o ma?o ten sam rozkaz zobowi?zywa? Szefa Zaopatrzenia Armii Czerwonej do opracowania i przedstawienia do dnia 30. IX. 1941 projektu munduru dla nowo utytu?owanych jednostek i zwi?zkw taktycznych walcz?cej armii.
     Pomimo ogromu spraw zwi?zanych z zaopatrzeniem armii w pistolety, amunicj? i czo?gi nale?a?o wykona? i to zadanie, ktre w efekcie przypad?o Szefowi Zaopatrzenia Armii Czerwonej genera?owi Chrulewowi. Gen. Chrulew dopiero po up?ywie roku od powy?szej wzmianki w publikatorach, czyli 4.I.1943 Przedstawi? najwy?szemu decydentowi wynik swoich prac - obejmuj?cych zarwno Armi? Czerwon? jak i NKWD. Stalin zapoznawszy si? z propozycj? Chrulewa o?wiadczy?: "No, dobrze, niech b?dzie! Ale przemundurowa? Armi? w dwa tygodnie!" O dziwo genera? s?ysz?c te s?owa nie dosta? ani zawa?u ani wylewu, – cho? zapewne czu? ju? na swojej potylicy zimna luf? pistoletu...
      Okres przemundurowania przeci?gn?? si? o ponad p? roku (pomijam zwyczaj donaszania mundurw, wz.35 przez ?o?nierzy nawet w ko?cowym okresie wojny - tym bardziej, je?li by?y to, tzw. "SU" - czyli sorty u?ywane przeznaczane dla niektrych oddzia?w 2 linii lub karnych jednostek) jednak nie wiemy nic na temat nieprzyjemno?ci, jakie mia?yby spotka? Chrulewa za takie op?nienie a o zarzut sabota?u przecie? nie by?o wcale trudno!
      Trzy dni p?niej organ prasowy Armii Czerwonej, "Krasnaja Zwiezda" z 7.I.1943 opublikowa? tekst, w ktrym zarwno pro?ci ?o?nierze jak i bonzowie z amarantowymi wypustkami mogli przeczyta? ku swemu zaskoczeniu: " ... Pagony by?y tradycyjna ozdob? armii rosyjskiej. My, spadkobiercy rosyjskiej s?awy ?o?nierskiej, przejmujemy z arsena?u naszych ojcw i dziadw wszystko to, co najlepsze, to, co sprzyja?o pobudzeniu ?o?nierskiego ducha i umocnieniu dyscypliny. wprowadzenie pagonw raz jeszcze potwierdza pe?na chwa?y kontynuacj? ?o?nierskich tradycji, ktre s? tak cenne dla wojska mi?uj?cego sw? Ojczyzn? i ceni?cego ojczyst? histori?. Pagony to nie tylko dodatek do munduru. To znak ?o?nierskiej godno?ci i ?o?nierskiego honoru ... "
     Tak te? nie wychodz?c zapewne ze zdziwienia od tego dnia polityka "in?ynierw ludzkich dusz"- dotychczasowych pogromcw "z?otopagonnej bandy carskich obszarnikw" musia?a ulec zwrotowi o ca?e 180 stopni - od dzi? pagony by?y na wskro? rewolucyjne i jako takie w pe?ni po??dane - a ca?a dotychczasowa propaganda traktuj?ca o klasowo?ci i nierwno?ci wynikaj?cych z u?ywania pagonw, musia?a najpewniej znikn?? z ludzkich umys?w.
      Niektrzy znawcy tematu rwnie? dopatruj? si? w tym post?powaniu (wprowadzenie nowych wzorw mundurw i pagonw) dzia?ania o podwjnym dnie – walcz?ca, bowiem armia z powodzeniem obesz?a by si? bez nowych mundurw i co gorsza skrojonych na carsk? mod??! Ale dla decydentw by? to swoisty parawan i przys?owiowy „As”, ktrym umiej?tnie si? pos?ugiwano w rozmowach z zachodnimi aliantami – wmawiaj?c im, i? czasy „Czekistwoskiej republiki” s? ju? zamierzch?? przesz?o?ci? – teraz kraj jest wr?cz „ultra demokratyczny” i jako taki wart by wesprze? go wysy?aj?c do? miliony ton pomocy wojskowej! (Ustawa Lend Lease z 1941 roku)– Takie rozumowanie wydaje si? by? delikatnie mwi?c nazbyt „spiskowe” jednak po zapoznaniu si? z chocia?by z dziennikami Churchila staj? si? w pe?ni uprawnione do g?oszenia!
      A wi?c w styczniu i lutym 1943 roku pojawiaj? si? na nowo wzorowane na carskich pagony i mundury a wraz z nimi ca?y szatafa? okre?le? - w tym najwa?niejsze - OFICER ARMII CZERWONEJ i OFICER NKWD!
      Kolejnym aspektem szeroko zakrojonych zmian by?o wprowadzenie zasady jednoosobowego dowodzenia formacjami wojskowymi, Zlikwidowano rwnie? Instytut Komisarzy Wojennych a co najbardziej znamienne przyznano wszystkim dotychczasowym komisarzom, politrukom, ca?emu szefostwu s?u?by medycznej, weterynaryjnej i intendenturze stopnie wojskowe!
      Do ?ycia powo?ano „Kadeckie Szko?y Wojskowe” (Suworowskie), co zdeterminowane by?o po pierwsze poniesionymi w pierwszej fazie wojny stratami w?rd specjalistw wojskowych r?nych s?u?b a po drugie potrzeb? przygotowania na nieznan? dot?d w historii skal? w/w specjalistw –docelowo niezb?dnych do zabezpieczenia realizacji powojennej polityki Stalina w krajach „Wyzwolonych”.

papox


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków