TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
W jedno?ci si?a.
PerianderPagony Wojsk NKWD

Rewolucyjnym i nieod??cznym elementem nowo wprowadzonego munduru mia?y by? pagony, rozkazem wprowadzaj?cym powy?sze by? rozkaz nr.126 z dnia 18.II.1943 Nowowprowadzone pagony mia?y wymiary 16-6 cm x 6-6,5 cm i czego by nie powiedzie? bezwzgl?dnie nawi?zywa?y do tradycyjnych krojw pagonw z czasw carskich.
Nowe pagony podzielono rwnie? pod wzgl?dem u?ywania - na pagony polowe i s?u?bowe gdzie te ostatnie po prze?o?eniu do munduru galowego mia?y spe?nia? rol? rwnie? pagonw galowych. Ciekawostk? jest, i? w odr?nieniu od Armii Czerwonej gdzie wprowadzone pagony by?y takie same dla ca?o?ci - od szeregowca po marsza?ka tak w wojskach NKWD zr?nicowano je zale?nie od posiadanego stopnia.
Pagony dla szeregowych i podoficerw by?y identyczne jak w przypadku pagonw oglnowojskowych z kolei dla oficerw organw, oficerw wojsk NKWD i komisarzy przewidziano odmienny kszta?t - o ile zachowano oglne rozmiary o tyle kszta?t ich grnej cz??ci zamiast szpicy z 2 cz??ci lub "st?pionej" szpicy z 3 cz??ci zaokr?glono i wybrzuszono. Niestety nale?y od razu doda?, ?e w/w pagony z niewiadomych wzgl?dw nie wytrzyma?y prby czasu ani nie odpowiada?y wczesnej "resortowej modzie" - bardzo rzadko wyst?powa?y w?rd oficerw - cho? jak podkre?laj? znawcy tematu cz??ciej mo?na je by?o spotka? w odleg?ych zak?tkach kraju ni? w stolicy "Sojuza".
Zamiast nich powszechnie u?ywano pagonw wojsk lotniczych czy nawet kawalerii o zbli?onej chabrowej kolorystyce.


Pagony dla szeregowych i podoficerw wojsk NKWD


POLOWE:
Szyte z sukna w kolorze oglnowojskowym z odpowiednimi wypustkami- dla wojsk pogranicznych zielone a dla wojsk wewn?trznych ciemno-czerwone. Ta?my dystynkcyjne w kolorze bordowym.
S?U?BOWE:
Szyte z sukna w kolorze ciemnoczerwonym; chabrowa wypustka przewidziana dla wojsk wewn?trznych a pagony wykonane z sukna w kolorze zielonym obszyte malinow? wypustk? przeznaczone by?y dla wojsk pogranicznych z kolei ta?ma dystynkcyjna w kolorze z?otym.
Emblematy rodzaju wojsk by?y utrzymane w kolorze z?ota a wykonane z metalu. Oznaczenia rodzaju i numeru jednostki by?y malowane na pagonie ??t? farb?.


Pagony dla oficerw wojsk NKWD


POLOWE:
Szyte z sukna koloru oglnowojskowego z odpowiednimi dla rodzaju wojsk wypustkami jak rwnie? jeden lub dwa paski wzd?u?ne na pagonie popularnie zwane "prze?witami" w kolorze analogicznym jak w przypadku wypustek. gwiazdki pokryte farb? ochronn? a ich rozmiar uzale?niony jest od posiadanego stopnia - od 13 do 16 milimetrw.
S?U?BOWE:
Uszyte z jedwabnej tkaniny w kolorze z?otym - wypustki oraz "prze?wity" utrzymane w kolorystyce odpowiedniej dla rodzaju wojsk, gwiazdki wykonane ze srebrzonego metalu.


Pagony dla genera?w NKWD


POLOWE:
Szyte z jedwabnej tkaniny w kolorze ochronnym z barwn? wypustk? wok? oraz z barwnym zygzakiem na pagonie. Jak wcze?niej barwa chabrowa zarezerwowana dla Wojsk Wewn?trznych (oraz dla organw Bezpiecze?stwa Pa?stwowego), barwa zielona dla pogranicznikw. Stopie? wojskowy zale?ny od ilo?ci gwiazdek (w rozmiarze 24 mm) od 1-3.
S?U?BOWE:

Pagony generalskie i oficerskie s?u?b wojsk NKWD


Oficerowie i genera?owie s?u?b: kwatermistrzowskich, in?ynieryjno-technicznej i ??czno?ci otrzymali pagony wzoru polowego oraz s?u?bowego podobne w kszta?cie do pagonw wojsk i organw NKWD jednak?e o odmiennej kolorystyce z kolei oficerowie i genera?owie s?u?b: s?downiczej, medycznej pagony podobne aczkolwiek w??sze od standartowych nie 6cm a 4 cm.
POLOWE:
Szyte z sukna w kolorze ochronnym z wypustkami chabrowymi lub zielonymi z "prze?witami" lub zygzakami w kolorze br?zowym guziki rwnie? w kolorze ochronnym.
S?U?BOWE:
Szyte z jedwabnej tkaniny w kolorze srebrnym z wypustkami, zygzakami lub "prze?witami" w kolorze chabrowym lub innym - zale?nie od przydzia?u. Gwiazdki oficerskie koloru z?otego, emblematy metalowe s?u?b rwnie? koloru z?otego - wyj?tek stanowi s?u?ba weterynaryjna tu kolor emblematu ma kolor srebrny. Z kolei guziki przy pagonach jak i przy ca?ym mundurze winny by? koloru srebrnego.


Pagony eleww szk? wojskowych


Uczniowie szk? oficerskich NKWD dostawali pagony s?u?bowe, wzoru przeznaczonego dla podoficerw i szeregowych, wykonane z zielonego sukna z malinow? wypustka z obszyciem wykonanym za pomoc? z?otej ta?my - dystynkcj? wykonane rwnie? z tej samej ta?my. Na pagonie malowano "Szyfr" gdzie pierwsza litera oznacza nazw? miejscowo?ci gdzie mie?ci si? szko?a.
Z kolei kursanci szk? resortu bezpiecze?stwa pa?stwowego nosili pagony z sukna ciemnoczerwonego z wypustka koloru chabrowego obszyte ta?m? koloru srebrnego - pagon rwnie? zaopatrzony w "szyfr". Zaskakuj?cy jest fakt wykorzystywania przez eleww skierowanych do walki naramiennikw barwnych - czyli przewidzianych dla szk? wojskowych - ale regulamin mundurowy z 1943 roku nie przewidywa? dla nich pagonw polowych!!!

damian


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków