TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasKodeks Honorowy TGRH

Przedstawiamy wypracowany przez nas zbir zasad wsp??ycia wewn?trz-grupowego TGRH, ktry opracowali?my na bazie do?wiadcze? i spostrze?e? i stosujemy go od pocz?tku 2005 roku. „Kodeks Honorowy” jest autoryzowany przez TGRH – je?eli chcecie go wykorzysta? – wystarczy, ?e poinformujecie o ?rdle.
W naszej grupie pilnowanie si? w my?l tych zasad – HONOROWO a nie karnie sprzyja bez-stresowej atmosferze – czego i Wam ?yczymy.


KODEKS HONOROWY

Stowarzyszenia Trjmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych
z siedzib? w Gdyni

1. Stosowanie dzia?a? prewencyjnych w wewn?trz grupy w porozumieniu lub za zgod? Prezesa. Zabiegi te maja odbywa? si? w sposb dyskretny i taktowny, nie daj?cy po?ywki do krytyki dla osb niezwi?zanych z TGRH.
2. Przestrzeganie zasady wzajemnego poszanowania w grupie gdzie nie tolerowane b?d? sytuacj? antagonizmw na jakimkolwiek tle, dyskryminacji na jakimkolwiek tle, dyskredytacji z jakichkolwiek powodw zw?aszcza, je?eli b?dzie to czynione w sposb demonstracyjny, publicznie.
3. Dostosowa? si? do dzia?a? reszty grupy w prezentacjach ze szczeglnym zwracaniem uwagi na polecenia pe?ni?cego rol? prze?o?onego oraz na zachowania wi?kszo?ci dla ujednolicenia prezentacji.
4. Kategoryczny zakaz podwa?ania publicznie - zdania, opinii czy polecenia prze?o?onego, pe?ni?cego jego obowi?zki lub osoby inscenizuj?cej tak? funkcj?.
5. Zg?aszanie swoich uwag oraz propozycji w sposb nie wp?ywaj?cy na uto?samienie sytuacji z chaosem. Np. " gdzie jest dowdca!!!?"," No, co Ty robisz (...)!!!"," No - gdzie Ty biegniesz", "jak Ty to ubra?e? ". Jak wspomniano w pkt. 2 i 3 nale?y unika? emocji i formowa? uwagi w sposb to?samy dla zgranej grupy.
6. Kategoryczny zakaz udzielania informacji, wywiadw w imieniu Stowarzyszenia osobom z zewn?trz - bez zgody Prezesa TGRH.
7. Wystrzeganie si? wykorzystywania faktu przynale?no?ci do Stowarzyszenia do innych celw ( przykrywkowych) poza statusowymi.
8. Przestrzega? zasady s?owno?ci oraz zasady powiadamiania o zmianach swoich prywatnych planw wp?ywaj?cych na postanowienia grupy.
9. Przestrzega? zasady zachowania w tajemnicy informacji o TGRH innych ni? podawanych do opinii publicznej w mediach, przez Prezesa lub Zarz?d Stowarzyszenia.
10. Spo?ywanie alkoholu w ramach spotka? Stowarzyszenia jedynie za przyzwoleniem Prezesa lub osoby przez niego upowa?nionej.
11. Bezzw?ocznie interweniowa? w stosunku do " wsp?towarzyszy " w sytuacjach ich nadpobudliwo?ci, nie-zrwnowa?enia emocjonalnego, chwilowej utraty ?wiadomo?ci pod wp?ywem dzia?ania alkoholu.
12. Wystrzega? si? zabierania na prezentacje przedmiotw innych ni? przewidziane w ustaleniach Zarz?du lub Prezesa lub osoby przez niego upowa?nionej. Prezes lub osoba przez niego upowa?niona ma prawo zobowi?za? do zdeponowania u niego takiego przedmiotu.
13. Wystrzega? si? zarabiania w jakikolwiek sposb na innych cz?onkach Stowarzyszenia.
14. Wystrzega? si? wykorzystywania kompetencji prywatnych i zawodowych poszczeglnych cz?onkw do w?asnych potrzeb, bez ich zgody i wiedzy.
15. Przedk?ada? interes Stowarzyszenia ponad interes jednostki.
16. Wywi?zywa? si? z zadeklarowanych ?wiadcze? - spraw organizacyjnych na rzecz Stowarzyszenia.

W przypadku jakichkolwiek konfliktw interpersonalnych i nie mo?no?ci ich rozwi?zania pomi?dzy zainteresowanymi stronami najpierw powiadomi? Prezesa TGRH o zaistnia?ej sytuacji.

damian


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków