TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
W jedno?ci si?a.
PerianderDemokratyczny System Mianowa? wg. TGRH

Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych przedstawia system mianowania jaki dopracowa?a i przeprowadzi?a - na bazie w?asnych do?wiadcze?. Na otwartym Froum TGRH – poddajemy temat pod dyskusj?. U nas si? to sprawdzi?o ! – g?osowa? ka?dy z naszych Towarzyszy. Obecnie nie mamy ?adnych problemw – zgrzytw wewn?trz - grupowych!


PIERWSZE MIANOWANIE NA STOPNIE W WOLNYCH WYBORACH
Z dniem 30.05.2006. zarz?dza si? niejawne g?osowanie maj?ce na celu awansowanie wytypowanych cz?onkw TGRH.
Cel mianowania :

Dotychczasowa degradacja do stopnia podstawowego, obowi?zuj?ca wszystkich cz?onkw TGRH mia?a na celu wyeliminowanie niewsp?mierno?ci w realizowanych zadaniach – do posiadanych predyspozycji a do pe?nionych funkcji w tych zadaniach. Obecny rwny - poziom symbolicznej hierarchii, odzwierciedlanej w rangach na uniformach pozwala na dokonanie procesu mianowania w pierwszym stopniu - podstawowym. Manewr ten zapewni prawid?owe funkcjonowanie grupy - zgranie trzech koliduj?cych - w/w czynnikw.

Za?o?enia:
1. Pierwsze mianowanie odb?dzie si? na zasadzie wyborw na ktre ma wp?yw zdanie i ocena wszystkich aktywnych cz?onkw TGRH. Odb?dzie si? to w g?osowaniu niejawnym na podobnych zasadach jak wybr sk?adw W?adz Stowarzyszenia na ostatnim Walnym Zgromadzeniu. Z mo?liwych do wykorzystania rang - ilo?ci? odpowiadaj?cych liczbie czynnych cz?onkw Stowarzyszenia - przyporz?dkuje si? je jednostkowo w pierwszym g?osowaniu ka?demu z kandydatw. Ka?dy uzyska t? rang? – ktra zosta?a przy jego nazwisku najwi?cej razy podkre?lona.
2.Pierwsze mianowanie opieramy na stopniach podstawowych wg przedstawionych zasobw rang przewidzianych do przydzia?u przy za?o?eniu, ?e grupa funkcjonuje w zakresie 25 do 30 aktywnych cz?onkw :
1 szt Lejtnant
3 szt Sier?ant
4 szt Kapral
5 szt St. szeregowy
12 - 17 szt szeregowych


3.Ka?de nast?pne mianowanie daje mo?liwo?? gratyfikacji w szerszym zakresie do przedstawionej struktury pododdzia?u - w linku Leszka.
4.Przyporz?dkowania zaczynamy od rozpatrywania od najwy?szych rang opieraj?c si? przedstawionych tu kryteriach.
5. Na pierwszy awans przys?uguje mianowanemu prawo do odwo?ania na decyzj? tylko raz po zako?czeniu wyborw - sk?adane na r?ce Prezesa.
6. Po zako?czeniu wyborw – mianowa? ka?dy ma obowi?zek we w?asnym zakresie zorganizowa? sobie odpowiednie dystynkcje na posiadane uniformy – zgodnie z obowi?zuj?cymi – odtwarzanymi wzorami.
7. Nie wcze?niej ni? za p? roku od tego mianowania, b?dzie mo?na dopuszcza? kolejne awanse w odr?bnym procesie przedstawionym przez Zarz?d, opartym na przedstawionych tu kryteriach. Kolejne mianowania b?d? si? odbywa?y indywidualnie i b?d? zatwierdzane przez Zarz?d:
a. na wniosek Prezesa Stowarzyszenia
b. na wniosek w?asny lub ka?dego cz?onka Stowarzyszenia


Kryteria:
Ka?dy wybieraj?c kandydata na stopie? powinien przestrzega? nast?puj?cych wskazwek. Mianowanie na stopie? nie jest wynagrodzeniem za postaw?, osi?gni?cia czy za sympatie czy antypati? do kandydata. Do tego celu s?u?y odr?bny proces gratyfikacji - np. odznaczenia. Nale?y kierowa? si? przede wszystkim ocen? kandydata pod k?tem jego predyspozycji ktre maj? korespondowa? z noszonymi dystynkcjami. Rwnorz?dnie nale?y podda? pod subiektywn? ocen? istotne cechy: operatywno??, zdolno?? podejmowania w?a?ciwych decyzji, bystro??, abstrakcyjne my?lenie, komunikatywno??, aparycj? – prezencj?, charyzm? itp. . Trzeba pami?ta?, ?e jeste?my po cz??ci rekonstruktorami a po cz??ci aktorami st?d ka?dego nale?y ocenia? w szerszym zakresie. To ma istotne znaczenie w p?niejszym wizerunku ca?ej grupy w oczach zainteresowanych nasz? prac?.

a. Lejtnant – osoba posiadaj?ca zdolno?? psychomotoryczn? do koordynacji i nadzoru wi?kszej liczby osb, si? i ?rodkw przy jednoczesnym panowaniu nad za?o?onymi celami przeprowadzanych akcji. Zdolna do elastycznego nadzoru uwzgl?dniaj?cego nieprzewidziane sytuacj? w tym nag?e potrzeby zmiany projektw z narzuceniem rozwi?za? dla ca?ego przedsi?wzi?cia a wszystkich uczestnikw. ?wiadoma odpowiedzialno?ci ka?dego zadania. Jej g?os i postawa powinna ewidentnie sugerowa? widzowi i uczestnikowi – jej status – Ojca i Dowdcy ca?ej grupy. G?wne role, to : odprawy, przedstawienie funkcyjnych, prezentacja grupy na rozpocz?ciach i zako?czeniach imprez, kontrola przebiegu zdarze? z zachowaniem drogi s?u?bowej. Potocznie – „fatyga i reprezentacja”.
b. Sier?ant – osoba posiadaj?ca zdolno?? podporz?dkowania si? Lejtnantowi oraz projektom przedsi?wzi?? z jednoczesnym nadzorem powierzonych obowi?zkw. Posiadaj?ca cechy „nadzorcy stada” z jednoczesnym poczuciem obowi?zku opiekuna przydzielonej grupy w pe?nym zakresie. Skupienie si? nad swoim zadaniem – swoimi lud?mi oraz wsparcie fizyczne i doradcze dla Lejtnanta na „rycerskich” zasadach. Determinacja, odwaga, operatywno??, komunikatywno??, zdolno?? dostosowania ruchw podleg?ych ludzi do nag?ych sytuacji itp. Potocznie „r?ce Boga”.
c. Kapral – osoba swoim do?wiadczeniem w rekonstrukcjach oraz w funkcjonowaniu Stowarzyszenia mo?e spe?nia? samodzielne role w przedsi?wzi?ciach a tak?e nadaj?ca si? na osob? funkcyjn? do obowi?zkw sier?anta w??cznie. Wspieraj?ca dowdc? grupy oraz specjalist?. Odpowiedzialna za prawid?owe funkcjonowanie zespo?w poza zasi?giem dowdcy. Potocznie „szara Eminencja mrocznej strefy”
d. Starszy szeregowy – osoba funkcyjna , posiadaj?ca zdolno?? nieprzeci?tn?– specjalizacj? wyr?niaj?c? niezb?dn? w funkcjonowaniu ca?ej grupy – ( kwatermistrz, kucharz, sanitariusz, ??czno?ciowiec itp. ). Osoba mog?ca wykonywa? zadania specjalne – istotne dla dobra inscenizacji czy innych projektw grupy. Inaczej – specjalista. Dyspozycyjna . Potocznie „Mistrzuniu”.
e. Szeregowy – ?o?nierz szczebla podstawowego z uprawnieniami pe?nego cz?onka Stowarzyszenia. Potocznie „Bij?ce serce Partii”

damian


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków