TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
W jedno?ci si?a.
PerianderUmundurowanie LWP

      Wst?p: materia?y zestawione na tej stronie odnosz? si? jedynie do mundurw Wojska Polskiego formowanego w ZSRR od 1943 roku. w miar? mo?liwo?ci b?dziemy starali si? uzupe?nia? i rozszerza? powy?sze informacj? zarwno o wszelkiego rodzaju regulaminy jak i zwyczaje noszenia mundurw poczynaj?c od - zwyk?ych ?o?nierzy a na ca?ych formacjach polskich walcz?cych u boku Armii Czerwonej ko?cz?c.
      Oczywi?cie do?o?ymy wszelkich stara?, aby materia?y przez na przedstawiane by?y wolne od b??dw i nie?cis?o?ci, ale z uwagi na fakt, ?e jeste?my tylko lud?mi i nie posiadamy licencji na nieomylno?? zwracamy si? do wszystkich ?yczliwych nam osb o informowanie nas wzgl?dem zauwa?onych na naszych stronach b??dw lub niedoci?gni??. Za wsp?prac? i pomoc z gry dzi?kujemy.

      Wsp?organizatorzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Ko?ciuszki w Sielcach nad Ok? ( Wanda Wasilewska, p?k. Berling, Leon Bukojemski, Boles?aw Dr?d?, Wiktor Grosz, Tadeusz Juszkiewicz, Jan Kra?kiewicz, Maria Mika, Hilary Minc, Marian Naszkowski, Zygmunt Modzelewski, W?odzimierz Sokolski) zastanawiaj?c si? nad kszta?tem nowoformowanej jednostki (b?d?cej podstaw? przysz?ego zbrojnego ramienia partii - a teraz gwarantem ich pozycji w nowowyzwalanym kraju!) przyj?li jako g?wn? zasad? potrzeb? nawi?zania do tradycji polskiego munduru polowego z wrze?nia 1939 roku.( decyzja ta zasadniczo nie wynika?a z pobudek patriotycznych a jedynie z cynicznej i wyrachowanej gry politycznej. Niew?tpliwie o takiej postawie "moskiewskich patriotw" mo?e ?wiadczy? uwaga Alfreda Lampego ktry w mieszkaniu Wasilewskiej podczas jednej z narad dotycz?cej powo?ania do ?ycia wojska polskiego powiedzia?: " na chuj nam to potrzebne! My mamy Armi? Czerwon? i to nam wystarczy".

       Pomimo tych wszystkich perturbacji ostatecznie podj?to decyzj?, ?e nowe wojsko b?dzie Polskie i w polskich mundurach!
Do opracowania projektu munduru przewodnicz?ca Zwi?zku Patriotw Polskich Wanda Wasilewska wyznaczy?a Janin? Broniewsk? - pisark?-komunistk? cz?onkini? rwnie? Z.P.P.
Janina Broniewska tak wspomina wczesne wytyczne w sprawie nowego wzoru munduru polskiego: "Mundur mia? by? wiern? kopia polowego, drelichowego munduru polskiego ?o?nierza, walcz?cego we wrze?niu 1939 r. z hitlerowskim najazdem na ziemi polskiej (z przyczyn oczywistych autorka pomija fakt walk z RKKA w 1939 r.). drelichowy, polowy, jako ?e dywizja pojedzie jak najszybciej na front, wi?c nie od?wi?tny, nie garnizonowy, nie na defilad??" w pi?miennictwie odnajdujemy, ?e wzr munduru przedstawiony do akceptacji ZPP przez Broniewsk? zosta? po drobnych zmianach czy raczej uzupe?nieniach przeprowadzonych przez p?k. Berlinga przekazany G?wnemu Kwatermistrzostwu Armii Czerwonej celem wykonania.
Oczywi?cie jednak zanim fabryki radzieckie rozpocz??y szycie mundurw, wszystkim ?o?nierzom wydano pierwotnie i docelowo jako zast?pcze sowieckie mundury polowe wzoru oglnowojskowego - wz.1935, oraz wz.1943 co jak wspominaj? wcze?ni ?o?nierze wywo?a?o niema?e oburzenie i niezadowolenie z takiego stanu rzeczy. Ostatecznie pierwsza partia polskiego umundurowania trafi?a do obozu w Sielcach w ko?cwce maja 1943 r. i przydzielona zosta?a oficerom , ?o?nierze nowe mundury otrzymywali ratami dopiero od ko?ca czerwca. Zdarza?y si? jednak wyj?tki, kiedy ?o?nierze otrzymywali rwnie? mundury angielskie z pomocy wojskowej tzw. Battledress (min. 1 Brygada Pancerna) dodatkowo zdarza?y si? przypadki (jak si? wydaje dotyczy to okresu raczej p?niejszego - po wkroczeniu na ziemi? polskie) wykorzystywania przez zarwno ?o?nierzy polskich jak i przez s?u?by kwatermistrzowskie materia?w oraz mundurw zdobycznych (niemieckich) - jednak?e do tego odnios? si? p?niej.

Oficjalna wersja g?oszona po wojnie mwi?ca o tym, ?e:
"Pierwsza partia mundurw polskich nadesz?a w ko?cu maja 1943 z przeznaczeniem dla oficerw natomiast pozostali ?o?nierze otrzymali mundury w ko?cu czerwca 1943 roku" nie odpowiada do ko?ca prawdzie, bo jak si? wydaje wed?ug i licznych wspomnie? ?o?nierzy jak i zapiskw dowdcw poszczeglnych zwi?zkw taktycznych sprawa umundurowania stanowi?a powa?ny problem a? do pocz?tku 1945 roku!!! Osobnym zagadnieniem pozostaj? sprawa wyposa?enia ?o?nierzy w obuwie - wykorzystywano etatowe obuwie radzieckie (trzewiki ze skrzan? podeszwa podkute gwo?dziami, saperki, walonki oraz oficerki) niestety sytuacja na "froncie" obuwniczym by?a katastrofalna i nie do rzadko?ci nale?a? fakt wykorzystywania przez ?o?nierzy obuwia cywilnego!!!
Pozosta?e elementy wyposa?enia takie jak: kominiarki, r?kawice, berety i spdnice dla kobiet, czapki zimowe, ko?uszki, peleryny, plecaki, pasy, torby, zasobniki, Che?my bojowe pochodzi?y w zasadzie z magazynw Armii Czerwonej.

damian


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków